4.8.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Teillä on syytä äärimmäiseen huoleen

Ennakointi on entistä tärkeämpää siksikin, että osa autoilijoista on polttoaineiden hinnannousun vuoksi alkanut säästää nopeutta vähentämällä.

Ennakointi on entistä tärkeämpää siksikin, että osa autoilijoista on polttoaineiden hinnannousun vuoksi alkanut säästää nopeutta vähentämällä.

Elli-Mari Ahola

image

Tielii­ken­ne­tur­val­li­suuden heikentyminen on totta: poliisilaitos ei ilman syytä tiedota olevansa siitä "äärimmäisen huolissaan".

Po­lii­si tie­dot­taa Lou­nais-Suo­men tie­lii­ken­teen vaa­ti­neen tänä vuon­na jo 18 kuo­lo­nuh­ria. Eu­ran seu­dul­la on vie­lä lii­an­kin tuo­rees­sa muis­tis­sa 9. hei­nä­kuu­ta ta­pah­tu­nut mo­po­au­ton mat­kus­ta­jan kuo­le­maan joh­ta­nut tör­mäys, jota po­lii­si tut­kii tap­po­na.

Päih­teet ja yli­no­peus ovat po­lii­sin mu­kaan tyy­pil­li­siä taus­ta­syi­tä va­ka­via hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ai­heut­ta­vil­le lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sil­le, ku­ten myös puut­teet tur­va­lait­tei­den käy­tös­sä tai äly­lait­tei­den käy­tös­tä joh­tu­va tark­kaa­vai­suu­den puu­te. Eri­lai­sil­la on­net­to­muuk­sil­la on eri­lai­set taus­tat, ei­kä yk­sit­täi­nen tien­käyt­tä­jä voi vai­kut­taa kaik­kiin asi­oi­hin. Jo­kai­nen voi kui­ten­kin osal­lis­tua lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­seen omal­ta osal­taan ke­hit­tä­mäl­lä omaa va­ro­vai­suut­taan ja tark­kaa­vai­suut­taan en­na­koi­da eri­lai­sia ti­lan­tei­ta. Esi­mer­kik­si nol­la­to­le­rans­si pu­he­li­men nä­pyt­tä­mi­seen ajon ai­ka­na tai hiu­kan­kin epäi­lyt­tä­vän ohi­tuk­sen te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen ovat jo lain­kin edel­lyt­tä­mää pe­rus­va­ro­vai­suut­ta.

Ai­na en­na­koin­ti ei rii­tä, ei­kä tois­ten tien­käyt­tä­jien vas­tuut­to­muu­teen voi vai­kut­taa. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus on myös yh­teis­kun­nan asia. Pi­täi­si­kö po­lii­sin kui­ten­kin nä­kyä enem­män maa­seu­dul­la, vaik­ka ky­lä­po­lii­si­a­se­mat on ai­kaa sit­ten lak­kau­tet­tu? On­ko kaik­ki käy­tös­sä ole­vat kei­not käy­tet­ty, jot­ta eten­kään päih­tei­den vää­rin­käyt­töön tois­tu­vas­ti syyl­lis­ty­neet ei­vät pää­si­si ai­heut­ta­maan vaa­raa tie­lii­ken­tee­seen? Mi­ten tur­val­li­suut­ta hei­ken­tä­viä aja­tus­mal­le­ja lii­ken­ne­kult­tuu­ris­sam­me voi muut­taa? Saa­vat­ko nuo­ret riit­tä­väs­ti ajo-ope­tus­ta, jot­ta hei­dän tie­to- ja tai­to­poh­jan­sa riit­tää pär­jää­mään teil­lä?

Sil­lä ai­kaa, kun yh­teis­kun­nan rat­taat rak­sut­ta­vat hi­taas­ti ti­lan­net­ta pa­ran­ta­via pää­tök­siä, kaik­ki voi­vat osal­lis­tua tal­koi­siin pi­tä­mäl­lä yl­lä kes­kus­te­lua ai­hees­ta ja en­nen kaik­kea huo­leh­ti­mal­la omas­ta lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tään.

Ota kantaa