5.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 

Toivoa antavia päätöksiä

Vanha jää taakse. Vuosi oli raskas, mutta eteenpäin mentiin monin hyvin päätöksin. Uudesta ei vielä tiedä.

Vanha jää taakse. Vuosi oli raskas, mutta eteenpäin mentiin monin hyvin päätöksin. Uudesta ei vielä tiedä.

Mirja Linnemäki

image

Päättynyt vuosi oli monella tavalla raskas, mutta siihen mahtui tälläkin seudulla paljon tulevaisuuden uskoa antavia myönteisiä asioita.

Vuo­si 2022 jää his­to­ri­an­kir­joi­hin vuo­te­na, jol­loin Ve­nä­jä hyök­kä­si Uk­rai­naan ja toi so­dan lä­hel­lem­me Eu­roop­paan. Päät­ty­nee­nä vuon­na kär­sit­tiin yhä myös ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta. Näi­den kum­man­kin vai­ku­tuk­set elä­määm­me ovat ol­leet suu­ria, ja jat­ku­vat. Ai­neel­li­set vai­ku­tuk­set nä­ky­vät esi­mer­kik­si säh­kön ja elin­tar­vik­kei­den hin­nois­sa, hen­ki­set vai­ku­tuk­set kuor­mit­ta­vat miel­täm­me tuo­den huol­ta tu­le­vas­ta.

Mut­ta tä­män kai­ken kes­kel­lä saa­tiin myös pai­kal­li­sia po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, esi­mer­kik­si seu­dun yri­ty­se­lä­mäs­tä. Täs­sä muu­ta­mia: Bi­o­lan in­ves­toi kuu­si mil­joo­naa eu­roa uu­teen bi­o­kui­tu­lai­tok­seen ja ty­tä­ryh­tö Fa­vo­rit puo­li­tois­ta mil­joo­naa kom­pos­to­ri­tuo­tan­toon. Pin­tos in­ves­toi vii­si mil­joo­naa uu­teen rau­doi­te­verk­ko­lin­jaan ja Pin­to­puul­le alet­tiin teh­dä uut­ta vä­hit­täis­myyn­ti­pi­haa sekä yh­teis­työ­y­ri­tyk­se­nä maa­laa­moa. Kul­je­tus­lii­ke Au­ra­maa in­ves­toi 2,5 mil­joo­naa ter­mi­naa­li­laa­jen­nuk­seen. Kie­ku Oy:n suur­ka­na­lan en­sim­mäi­nen vai­he otet­tiin käyt­töön, HKSca­nin Eu­ran teh­das saa­tiin täys­käyt­töön ja Po­rin pri­kaa­ti vuok­ra­si Am­co­rin en­ti­siä teh­das­ti­lo­ja.

Sä­ky­läs­sä Int­log ja Aal­tek ko­ros­ti­vat jat­ku­vuut­ta ja siir­si­vät yh­ti­öi­den toi­mi­tus­joh­ta­juut­ta isäl­tä tyt­tä­rel­le. Kul­je­tus Per­ko­la pal­kit­tiin Sa­ta­kun­nan vuo­den yrit­tä­jä­nä.

Sä­ky­län kun­nan aloit­ta­ma osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti tuot­ti fris­bee­golf-ra­dan Ke­po­laan ja Kiu­kais­ten Ur­hei­li­joi­den tal­koo­työ ul­koi­lu­rei­tin Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an vä­lil­le. Eu­raan avat­tiin te­ko­jää ja kup­la­hal­li, Pa­ne­li­an kou­lun ja Eu­ran lu­ki­on uu­dis­tuk­set ja re­mon­tit ete­ni­vät, Man­si­kin kaa­va kään­tyi säi­lyt­tä­mään hie­no­ja kal­li­oi­ta ja Hin­ner­jo­en ja Hon­ki­lah­den var­hais­kas­va­tus­rat­kai­sut saa­tiin vii­mein pää­tet­tyä.

Pal­jon tu­le­vai­suu­teen kat­so­via pää­tök­siä on siis tul­lut teh­tyä. Ne an­ta­vat toi­voa uu­teen­kin vuo­teen.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram