22.9.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tulossa seura­kun­ta­laisten tilaisuus vaikuttaa

Seurakuntien ylimpiä päättäjiä valitaan Eurassa ja Säkylässä yli 80 ehdokkaan joukosta.

Seurakuntien ylimpiä päättäjiä valitaan Eurassa ja Säkylässä yli 80 ehdokkaan joukosta.

Mirja Linnemäki

image

Vaikka jäsenmäärät ovat olleet laskuss, yli 66 prosenttia suomalaisista kuuluu yhä evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja maksaa sille veroa. Äänes­ty­sak­tii­visuus seura­kun­ta­vaa­leissa on tähän verrattuna ollut laimeaa.

Mar­ras­kuun vaa­lien eh­dok­kaat ovat nyt sel­vil­lä. Tä­män seu­dun ni­met oli­vat jul­ki tiis­tain 20. syys­kuu­ta Ala­sa­ta­kun­nas­sa.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin ei ny­ky­ään tun­gos­ta ole ol­lut, mut­ta ku­kaan tus­kin voi sil­ti nyt­kään sa­noa, et­tei löy­täi­si jou­kos­ta ke­tään, jota voi­si ää­nes­tää – niin mo­nia ni­miä ja alu­eel­li­ses­ti eri puo­lil­ta on lis­toil­le saa­tu.

Jos on ää­ni­oi­keu­tet­tu, ei kan­na­ta myös­kään sa­noa, et­tä "ei kiin­nos­ta". Seu­ra­kun­ta on läs­nä mo­nis­sa elä­män tär­keim­mis­sä ti­lan­teis­sa, ku­ten vih­ki­mi­sis­sä, ris­ti­äi­sis­sä, hau­ta­jai­sis­sa ja rip­pi­kou­lus­sa. Moni tar­vit­see sitä myös elä­män ki­pu­koh­dis­sa esi­mer­kik­si työt­tö­myy­den, sai­rau­den, su­run, yk­si­näi­syy­den tai van­huu­den tul­les­sa.

Tu­le­vat päät­tä­jät lin­jaa­vat muun mu­as­sa seu­ra­kun­nan ta­lou­des­ta, toi­min­nas­ta, hen­ki­lös­tös­tä ja kiin­teis­töis­tä. Mi­hin ra­haa käy­te­tään, mil­lais­ta toi­min­taa jär­jes­te­tään, kei­tä teh­tä­viin va­li­taan, säi­ly­vät­kö kaik­ki kiin­teis­töt? Ar­vo­va­lin­nat ko­ros­tu­vat var­sin­kin nyt, kun seu­ra­kun­tien­kin ta­lous tiuk­ke­nee en­ti­ses­tään.

Nyt va­lit­ta­vat kirk­ko­val­tuu­te­tut va­lit­se­vat myös maal­lik­ko­e­dus­ta­jat kir­kol­lis­ko­kouk­seen. Se on kir­kon ylin päät­tä­vä elin, joka lin­jaa esi­mer­kik­si sen, kei­tä kirk­ko vih­kii ja mis­sä. Ei ole siis lain­kaan yh­den­te­ke­vää, ket­kä kirk­ko­val­tuus­tois­sa tu­le­van ne­li­vuo­tis­kau­den is­tu­vat pää­tök­siä te­ke­mäs­sä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat ai­no­at vaa­lit, jois­sa saa­vat ää­nes­tää 16 vuot­ta täyt­tä­neet. Nel­jä vuot­ta sit­ten nuor­ten ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli täl­lä seu­dul­la pa­rin­kym­me­nen tie­noil­la, kun ko­ko­nai­sak­tii­vi­suus jäi Eu­ras­sa 14:ään, oli Sä­ky­läs­sä 26,7 ja koko maas­sa 14,4 pro­sent­tia.

Kan­san­kirk­ko on hen­gel­li­sen elä­män ar­vo­joh­ta­ja – ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa se voi­si pa­rem­min­kin nä­kyä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram