6.9.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Urheilukeskus alkaa olla nimensä veroinen

Euran Pallo sai liikkeelle ison talkoojoukon kauan haaveiltua hallia pystyttämään.

Euran Pallo sai liikkeelle ison talkoojoukon kauan haaveiltua hallia pystyttämään.

Juha Kaita-aho

image

Euran urhei­lu­kes­kuk­sessa on lyhyessä ajassa tapahtunut paljon: viime talvena saatiin tekojää, ja tulevan talven uutuus on ylipainehalli.

Moni seu­ra­si vii­kon­lop­pu­na Eu­ran yli­pai­ne­hal­lin pys­ty­tys­tä kuin jän­ni­tys­näy­tel­mää. Iso tal­koo­jouk­ko ura­koi pit­kiä tun­te­ja en­nen kuin hal­lia pääs­tiin pu­hal­ta­maan muo­toon­sa. Sit­ten mai­se­ma muut­tui­kin jo no­pe­as­ti, kun 16 met­riä kor­kea ra­ken­nel­ma nou­si mit­taan­sa. Eri­tyi­ses­ti jal­ka­pal­loi­li­joi­den pit­kä­ai­kai­nen haa­ve on to­teu­tu­mas­sa, kun vie­lä lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na teh­dään lo­put vii­meis­te­lyt ja ava­jai­sot­te­lu pääs­tään toi­vot­ta­vas­ti vi­hel­tä­mään käyn­tiin 1. lo­ka­kuu­ta.

Käy­tet­ty hal­li tuli tar­jol­le vuo­si sit­ten ke­vääl­lä. Alun al­ka­en oli sel­vää, et­tä han­ke on kun­nan ja Eu­ran Pal­lon yh­tei­nen, mut­ta Eu­Pa nou­si isoon roo­liin jo al­ku­met­reil­lä: urak­ka­hin­nat kar­ka­si­vat kä­sis­tä ja hal­li pää­tet­tiin­kin saa­da pys­tyyn oma­na työ­nä. Ur­hei­lu­seu­ra­vä­ki on sit­tem­min teh­nyt lu­ke­mat­to­mia tal­koo­tun­te­ja. Eri­tyi­seen ar­voon ovat nous­seet seu­ra­ve­te­raa­nit, Eu­pa­Pa­pat, jot­ka esi­mer­kik­si lop­pu­vuo­den pak­ka­sil­la ura­koi­vat an­tu­raa. Har­val­la seu­ral­la on näin osaa­vaa ja jak­sa­vaa re­surs­sia käy­tös­sään.

Mat­kan var­rel­la on ur­hei­lu­kes­kuk­sen hank­keis­ta kuul­tu kai­ken­lai­sia kom­ment­te­ja. On moi­tit­tu te­ko­jään kun­toa, kau­his­tel­tu ra­han­me­noa, epäil­ty yli­pai­ne­hal­lin kes­tä­vyyt­tä. On sel­vää, et­tä jul­ki­set hank­keet he­rät­tä­vät mie­li­pi­tei­tä, ja vas­ta ai­ka näyt­tää, mi­ten uu­det in­ves­toin­nit käy­tän­nös­sä toi­mi­vat. Tek­niik­kaa on pal­jon ja osaa­mis­ta tar­vi­taan. Käyt­tö­kus­tan­nuk­sia ale­taan tie­tää koh­ta, in­ves­toin­te­ja on jo teh­ty use­al­la sa­dal­la­tu­han­nel­la pa­ri­na vii­me vuon­na.

Mut­ta sel­vää on se, et­tä ur­hei­lu­mah­dol­li­suu­det pa­ra­ni­vat mel­kein ker­ta­hei­tol­la, ku­ten myös kou­lu­lii­kun­nan mah­dol­li­suu­det. Sa­mal­la koko ur­hei­lu­kes­kuk­sen "luo­ki­tus" nou­si, ja ko­he­nee edel­leen, jos ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man pa­del-ken­tät, ka­noot­ti­va­ras­to lai­tu­rei­neen ja park­ki­pai­kat to­teu­tu­vat.

Ota kantaa