16.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Uudelleen tapahtumien makuun

Lapin Löylypäivät veti sadoittain väkeä Patolammen partaalle kesällä 2019 ennen koronaa.

Lapin Löylypäivät veti sadoittain väkeä Patolammen partaalle kesällä 2019 ennen koronaa.

Esa Viippola/arkisto

image

Pakollisen koronatauon jälkeen on tapahtumakesä käynnistynyt vilkkaasti, ja niin se jatkuukin. Tuttujen tapahtumien joukkoon on syntynyt myös uusia.

Vii­me vii­kon­lo­pun Eu­ra-päi­vät ava­si tä­kä­läi­sen ke­sän ja sa­maan ajan­koh­taan osui myös pe­rin­tei­nen Avoi­met ky­lät -ta­pah­tu­ma. Yh­des­sä näis­tä syn­tyi vil­kas vii­kon­lop­pu seu­dul­le.

En­si vii­kon­lop­pu­na on vuo­ros­sa Kais­li­kos­sa ku­hi­see eli ko­toi­sam­min Sä­ky­län Ku­hi­nat, joka kuu­luu jo it­ses­tään­sel­väs­ti seu­dun ke­sän avauk­siin, eli en­nen ju­han­nus­ta jär­jes­tet­tä­viin isoi­hin ta­pah­tu­miin. En­si vii­kon­lop­pu­na on myös Eu­ran Mui­nai­sai­kaan-ta­pah­tu­ma Här­kä­num­men vii­kin­ki­ky­läs­sä Man­ni­lan Man­si­kis­sa.

Nämä, ku­ten mo­net muut­kin ovat ol­leet ko­ro­na­tau­ol­la, mut­ta ”he­rän­neet hen­kiin”, kun ko­koon­tu­mis­va­paus taas on ole­mas­sa. Tal­koo­vä­keä ei voi kuin ihail­la: on sel­vää, et­tä ri­vien ko­ko­a­mi­nen töi­hin tau­on jäl­keen ei ai­na ole yk­sin­ker­tais­ta, ja tie­dos­sa on myös, et­tä iso­jen ta­pah­tu­mien or­ga­ni­soin­ti – tois­ten ilok­si – vaa­tii val­ta­van mää­rän va­paa­eh­tois­ta työ­tä. Si­tou­tu­nei­suut­ta tun­tuu löy­ty­vän, kun mo­net tu­tut rien­not on taas on­nis­tut­tu nau­laa­maan pai­koil­leen ka­len­te­riin.

Ne ovat tär­kei­tä jut­tu­ja sekä seu­dun oman väen viih­ty­vyy­den et­tä ul­koi­sen nä­ky­vyy­den kan­nal­ta. Moni läh­tee mu­kaan pait­si mie­len­kiin­nos­ta oh­jel­maa koh­taan myös näh­däk­seen ih­mi­siä ja ta­va­tak­seen tut­tu­ja. Täs­sä ke­sä­ta­pah­tu­mat ovat par­haim­mil­laan.

Ko­ti­maan mat­kai­lu­ke­säs­tä on en­nus­tet­tu vie­lä ko­ro­na­ke­si­ä­kin vilk­kaam­paa. Isom­mis­sa kau­pun­geis­sa ma­joi­tus­pai­kat tar­jo­a­vat jo ei-oo­ta. Me­nes­tys­tä se­lit­tää se, et­tä moni pää­si ko­ti­maan mat­kai­lun ma­kuun pa­ri­na vii­mek­si ku­lu­nee­na ke­sä­nä, ja nyt li­sä­hou­ku­tuk­se­na ovat juu­ri ne mo­net ta­pah­tu­mat, joi­ta ke­säi­nen Suo­mi on ”vää­räl­lään”. Ko­ro­nan ta­kia siir­ret­ty­jä su­ku­juh­li­a­kin pi­de­tään nyt. Nyt ei tar­vit­se kuin men­nä mu­kaan vain.