23.8.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Uusia ratkaisuja hoitajapulaan tarvitaan

Pula hoitoalan työntekijöistä on suurin vanhus- ja vammaishoidossa. Uusia keinoja hoidon turvaamiseksi tarvitaan.

Pula hoitoalan työntekijöistä on suurin vanhus- ja vammaishoidossa. Uusia keinoja hoidon turvaamiseksi tarvitaan.

Mirja Linnemäki

image

Työvoimasta on pulaa, ja erityisesti hoitoalalla. Eura palkkaa hoitajia ulkomailta, Säkylä maksaa kertabonuksia palkkaan. Lisää ratkaisuja tarvittaneen tulevaisuudessa.

Hoi­ta­ja­pu­la on val­ta­kun­nal­li­nen il­miö, joka ei tääl­lä päin Suo­mea ole tun­tu­nut ihan yh­tä ra­ju­na kuin esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.

Yh­teis­tä on se, et­tä suu­rin pula hoi­ta­vis­ta "kä­sis­tä" on van­hus­ten ja vam­mais­ten hoi­to­pal­ve­luis­sa hoi­to­ko­deis­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa ei­kä hel­po­tus­ta näy, vaan päin­vas­toin: en­si vuo­den huh­ti­kuus­sa voi­maan on mää­rä tul­la uu­si te­hos­te­tun pal­ve­lu­su­mi­sen hoi­ta­ja­mi­toi­tus, 0,7, joka tar­koit­taa seit­se­mää hoi­ta­jaa kym­men­tä van­hus­ta koh­den. Nyt mi­toi­tus on 0.6.

Vii­me viik­koi­na on jo kuu­lu­nut kan­na­not­to­ja sii­hen suun­taan, et­tä tu­le­vaan mi­toi­tuk­seen pi­täi­si saa­da jous­to­ja; li­sää hoi­ta­jia ei yh­täk­kiä mis­tään löy­dy.

Eu­ra ja Sä­ky­lä ovat jo rat­ko­neet on­gel­maa. Eu­ra on rek­ry­toi­nut vii­si van­hus­ten hoi­ta­jaa Es­pan­jas­ta ja rek­ry­toi syk­syn ai­ka­na li­sää In­ti­as­ta. Sä­ky­lä teki vii­me syk­sy­nä pää­tök­sen mak­saa hoi­va­yk­si­köi­den vuo­ro­työ­läi­sil­le ker­ta­bo­nuk­sia palk­kaan. Näil­lä pääs­tään jon­kin mat­kaa.

Eu­ra oli­si jo nyt ot­ta­nut enem­män­kin hoi­ta­jia Es­pan­jas­ta, mut­ta mui­ta­kin ot­ta­jia on. On en­nus­tet­tu, et­tä hoi­ta­jien rek­ry­toin­ti ul­ko­mail­ta vain kiih­tyy, kun hei­tä et­si­vät kun­tien li­säk­si yk­si­tyi­set toi­mi­jat. Ti­lan­ne ei muuk­si muu­tu, vaik­ka teh­tä­vä siir­tyy pian hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to tu­lee­kin var­mas­ti ole­maan yk­si niis­tä rat­kai­suis­ta, joi­hin toi­voa tu­le­vai­suu­des­sa lai­te­taan, sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­seen jo­tain muu­tok­sia tu­li­si. Var­mas­ti tar­vi­taan myös uut­ta kou­lu­tus­ta, op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta, opis­ke­li­joi­den hou­kut­te­lua, vuok­ra­työn­te­ki­jöi­tä, muu­tok­sia työn­ja­koon ja pä­te­vyys­vaa­ti­muk­siin sekä kil­pai­lu­ky­kyi­siä palk­ko­ja. Jo­kai­sel­le on tär­ke­ää voi­da luot­taa sii­hen, et­tä saa van­ha­na tar­vit­se­maan­sa hoi­toa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram