20.7.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Iida Rissanen-Vatja

Vakavana hyllyjen välissä

Tutun ostoskorin sisältö maksaa jo nyt enemmän kuin ennen.

Tutun ostoskorin sisältö maksaa jo nyt enemmän kuin ennen.

Esa Viippola

image

Ruoan hinta on jatkanut kesän ajan hurjaa nousuaan. Se kurittaa kotitalouksien kukkaroita bensaakin kovemmin, sillä ruokatottumuksia on vaikea muuttaa.

Luon­non­va­ra­kes­kus on ar­vi­oi­nut ruo­an hin­nan nou­se­van tä­män vuo­den ai­ka­na jopa kym­me­nen pro­sent­tia. Nou­sun taus­tal­la ovat pait­si Uk­rai­nan sota ja ul­ko­maan­kau­pan vai­keu­det, myös pi­dem­pään ky­te­nyt öl­jyn ja raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen nou­su.

Ruo­an kal­lis­tu­mi­nen tus­kas­tut­taa ta­val­lis­ta kan­saa jo nyt, ja asi­aa pui­daan niin pöy­tä­kes­kus­te­luis­sa kuin teks­ta­ri­pals­toil­la. Tä­kä­läis­ten­kin per­hei­den on hel­pom­pi ty­pis­tää ke­sä­lo­ma­reis­sut Ka­la­jo­en ran­to­jen si­jaan Yy­te­riin ja sääs­tää näin ben­sa­eu­ro­ja, kuin jät­tää kah­vi­pa­ke­tit tai ar­ki­juus­tot kaup­po­jen hyl­lyyn. Ruo­ka­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen, ku­ten kah­des­ta kol­meen vii­koit­tai­sen kala-an­nok­sen val­mis­ta­mi­nen, voi tun­tua tu­tun ruo­ka­bud­je­tin pauk­ku­es­sa yli­voi­mai­sel­ta. Lä­hi­pii­rin ka­la­mie­het- ja nai­set tu­le­vat kul­la­nar­voi­sik­si, mut­ta jos nii­tä ei ole, har­vem­mal­la per­hee­näi­dil­lä on ai­kaa ope­tel­la vir­ve­lin var­teen.

Joka ta­pauk­ses­sa ruo­an hin­nan nou­su ajaa miet­ti­mään, mi­ten oman ja huol­let­ta­vien vat­sat sai­si täy­teen il­man, et­tä tili käy palk­ka­kau­den jäl­keen mii­nus­ta. Suo­ma­lai­sil­le tut­tua on poi­mia, toki yhä use­am­min myös os­taa, pak­ka­set täy­teen ko­ti­mai­sia mar­jo­ja, ja on­nek­si ku­lu­vas­ta mar­ja­kau­des­ta on­kin po­vat­tu hy­vää. Sie­ni­ä­kin näyt­tää nou­se­van jo nyt, ja nii­tä tun­te­vat pys­ty­vät nouk­ki­maan ja säi­lö­mään nii­tä pit­kän kau­den ajan ai­na en­si­lu­miin as­ti. Nii­tä voi käyt­tää esi­mer­kik­si li­han jat­kee­na tai sen kor­vik­kee­na – sääs­tön li­säk­si lau­ta­sel­la li­sään­tyy myös ter­veel­li­sen ja eko­lo­gi­sen ruo­an osuus.

Koo­tus­ti edul­li­sem­piin ruo­ka­os­tok­siin tar­jo­taan vink­ke­jä esi­mer­kik­si Mart­to­jen net­ti­si­vuil­la. Mart­to­jen mu­kaan edul­li­ses­sa ruo­an­lai­tos­sa avain­sa­na on suun­ni­tel­mal­li­suus, ja it­se teh­ty ruo­ka on yleen­sä edul­li­sem­paa kuin val­mii­na os­tet­tu. Hy­vät vin­kit kan­nat­taa nyt lait­taa kier­tä­mään.

Ota kantaa