26.7.2022 8.26
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Valosta varjoon ja takaisin

Tämänkin tilan uudelleenkäyttöönotto oli iso investointi. Linjastolla liikkuu nyt pizzataikina.

Tämänkin tilan uudelleenkäyttöönotto oli iso investointi. Linjastolla liikkuu nyt pizzataikina.

Elli-Mari Ahola

image

Seitsemän vuotta ehti kulua siitä, kun HKScan ilmoitti lähtevänsä Eurasta, siihen, että se yhtei­sy­ri­tyk­sineen on tehnyt lähes täyden paluun vanhalle tehtaalleen.

Lo­ka­kuu 2015 oli synk­kä. Ala­sa­ta­kun­ta uu­ti­soi HKSca­nin pää­tök­ses­tä ra­ken­taa uu­si teh­das Rau­mal­le, jol­loin Eu­ras­ta pois­tui tär­keä iso yri­tys. Pää­kir­joi­tuk­ses­sa 6.10.2015 pää­tök­sen luon­neh­dit­tiin ole­van ”kyl­mä ja kova suo­ne­nis­ku”. Pet­ty­mys oli pin­nas­sa myös Sä­ky­läs­sä, jos­sa myös oli ha­vi­tel­tu lai­tos­ta.

Sii­tä ei ole vie­lä ku­lu­nut kym­men­tä­kään vuot­ta, ja ti­lan­ne on taas va­loi­sa. HKScan ei luo­pu­nut­kaan ti­lois­ta. Sen kaik­kien toi­min­to­jen siir­ty­mi­nen Rau­mal­le kes­ti jo ai­ka­naan odo­tet­tua kau­em­min, ja lo­pul­ta se al­koi pa­la­ta. Pari viik­koa sit­ten uu­ti­soi­tiin, kuin­ka yri­tys ai­koo vä­hen­tää Rau­mal­ta 55 työn­te­ki­jää, mut­ta Eu­ran tuo­tan­to­lai­tok­sen työn­te­ki­jä­mää­rä kas­vaa.

Valo tun­ne­lin pääs­sä kir­kas­tui oras­ta­vak­si vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun Mä­ki­ta­lon Mais­tu­vat vii­me vuon­na aloit­ti tuo­tan­non Eu­ran ti­lois­sa. Pian seu­ra­si­vat pe­räs­sä HKScan it­se ja sen muut yh­teis­työ­y­ri­tyk­set, Lei­von Lei­po­mon kans­sa yh­tei­nen Kau­ra­kas-pas­taa Eu­ras­sa val­mis­ta­va Bolt­si, Vi­han­nes-Lai­ti­lan kans­sa yh­tei­nen Kas­vis­kont­to­ri ja vii­mei­se­nä Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mo. Tä­nään saam­me ker­toa HK-
Sca­nin Suo­men lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­van joh­ta­jan Jari Lei­jan ar­vi­os­ta, et­tä näi­den yri­tys­ten tu­le­vil­la laa­jen­nuk­sil­la teh­das tu­lee jäl­leen täy­si­mää­räi­seen käyt­töön.

2020-lu­kua edel­tä­neet var­jon vuo­det oli­vat seu­dul­le ter­vet­tä it­se­tut­kis­ke­lun ai­kaa, joka on tuot­ta­nut tu­lok­sia. Sit­tem­min niin Eu­ras­ta kuin Sä­ky­läs­tä on ol­lut ker­rot­ta­va­na mon­ta hy­vää elin­kei­no­e­lä­män uu­tis­ta, ja kum­mat­kin kun­nat ovat pa­nos­ta­neet omaan yri­ty­sys­tä­väl­li­syys-
ima­goon­sa. Näi­nä epä­var­moi­na ai­koi­na ke­hit­ty­mis­tä ei ole va­raa lo­pet­taa, mut­ta suun­ta on nyt hyvä.

Ota kantaa