17.5.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Varautumisesta tuli arkipäivää

Kotivara on osaksi sitä, mitä kaapeista muutenkin on lisättynä muun muassa vesikanistereilla.

Kotivara on osaksi sitä, mitä kaapeista muutenkin on lisättynä muun muassa vesikanistereilla.

Mirja Linnemäki

image

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostivat kotivaran arkeemme. Yhä useampi pitää nyt kolmen päivän selviy­ty­mi­sar­se­naalia kotonaan.

Säi­ly­vää ruo­kaa, vet­tä, pat­te­rei­ta ra­di­oon ja tas­ku­lamp­puun, polt­to­pui­ta, polt­to­ai­net­ta, lääk­kei­tä, kä­teis­tä ra­haa, va­ra­vir­taa pu­he­li­meen, ret­ki­kei­tin tai gril­li... Muun mu­as­sa näi­tä on oh­jeis­tet­tu pi­tä­mään ko­to­na kai­ken va­ral­ta.

Lis­ta ei lo­pul­ta si­säl­lä mi­tään ko­vin kum­mal­lis­ta, vaan tar­vik­kei­ta, joi­ta ar­jes­sa pal­jol­ti muu­ten­kin käy­te­tään.

Ko­vin usein ko­ti­va­raa ei ole on­nek­si tar­vit­tu – pa­hin lä­hi­muis­tis­sa ole­va ti­lan­ne oli ta­pa­nin­päi­vän myrs­ky vuon­na 2011, jol­loin säh­kö­kat­kot ve­nyi­vät pai­koin pit­kik­si.

Nyt ko­ti­va­ra on nous­sut laa­jem­min pu­hei­siin Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan ta­kia. Suo­men Nato-pää­tös­ten odo­te­taan ai­heut­ta­van muu­al­ta ai­kaa­saa­tu­ja häi­ri­öi­tä ar­keem­me. Ko­ti­va­ral­la voi ai­na­kin hank­kia hie­man rau­hal­li­sem­man olon.

Eri mit­ta­luo­kan va­rau­tu­mi­ses­ta on ky­sy­mys yri­tyk­sis­sä, joi­den ti­lan­net­ta mah­dol­lis­ten häi­ri­öi­den va­ral­ta tut­ki­vat vas­ti­kään lou­nais­suo­ma­lai­set kaup­pa­ka­ma­rit. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä va­jaa kol­man­nes oli Sa­ta­kun­nas­ta.

Vas­taus­ten mu­kaan yri­tyk­sis­tä liki 64 pro­sent­tia ei pys­tyi­si jar­ka­maan toi­min­taan­sa lain­kaan, jos säh­köt kat­ke­ai­si­vat. Vuo­ro­kau­den si­säl­lä lop­pui­si toi­min­ta yli 40 pro­sen­tis­sa yri­tyk­sis­tä, jos tie­to­lii­ken­neyh­tey­det ei­vät toi­mi­si. Huo­li on näis­tä syis­tä suu­ri – ei­kä sitä ke­ven­nä se, et­tä työ­voi­ma- ja kom­po­nent­ti­pu­la ja nous­seet ener­gi­an ja polt­to­ai­nei­den hin­nat ovat jo ar­ki­päi­vää mo­nis­sa yri­tyk­sis­sä.

Huol­to­var­muus niin ko­ti­o­lois­sa kuin yh­teis­kun­nas­sa laa­jem­min on syy­tä pi­tää mie­les­sä eri­tyi­ses­ti nyt, kun "tur­val­li­suu­sym­pä­ris­töm­me on muut­tu­nut", ku­ten vii­me ai­koi­na on mo­nes­ti to­det­tu. Ta­val­lis­ten ko­tien hyvä ko­ti­va­ra aut­taa asuk­kai­ta it­se­ään, mut­ta myös vi­ra­no­mais­toi­mi­joi­ta, jot­ka mah­dol­li­ses­sa krii­sis­sä voi­vat sit­ten kes­kit­tyä muu­hun.