24.5.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhteinen etu kesätöistä

Ruohonleikkuu pihoilla ja puistoissa on yksi perinteisimmistä nuorten kesätöistä.

Ruohonleikkuu pihoilla ja puistoissa on yksi perinteisimmistä nuorten kesätöistä.

image

Työpaikoille on jo tullut tai on näinä aikoina tulossa kesätyön­te­ki­jöitä. Jos kaikki kesän mittaan sujuu hyvin, kesätyö on kummankin eli tekijän ja yrityksen etu.

Ke­sä­si­jai­sia tar­vi­taan, jot­ta yri­tyk­sen pyö­rät pyö­ri­vät sil­lä­kin ai­kaa, kun va­ki­tui­nen väki lo­mai­lee. He ovat siis tui­ki tär­kei­tä te­ki­jöi­tä. Tämä tu­li­si osa­ta yri­tyk­sis­sä ot­taa huo­mi­oon. Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den pi­tää saa­da riit­tä­vä pe­reh­dy­tys teh­tä­viin­sä, ys­tä­väl­li­nen vas­taa­not­to ja kan­nus­ta­vaa oh­jaus­ta sekä ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta pit­kin ke­sää.

Nuo­ren mie­leen jää­vä hyvä ko­ke­mus on ar­vo­kas asia yri­tyk­sel­le­kin; ku­ka­ties nuo­ri jos­kus opin­nois­taan pa­laa töi­hin juu­ri sii­hen työ­paik­kaan tai ai­na­kin ker­too po­si­tii­vi­sis­ta ko­ke­muk­sis­taan eteen­päin. Pes­tis­sään viih­ty­vä ke­sä­työ­läi­nen saat­taa myös ol­la mo­ti­voi­tu­nut ker­to­maan ide­oi­taan yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si.

Ke­sä­työn­te­ki­jäl­le ky­sees­sä voi­vat ol­la en­si as­ke­leet työ­e­lä­mäs­sä. Ei siis ole lain­kaan yh­den­te­ke­vää, mil­lai­set ne ovat. Työ­pai­kan va­ki­tui­sil­la on vas­tuu sii­tä, et­tä työ­e­lä­män pe­li­sään­nöt teh­dään sel­vik­si ja tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len tär­ke­ät työ­e­lä­mä­tai­dot opi­taan.

Har­va unoh­taa en­sim­mäis­tä työ­paik­kaan­sa – sen soi­si jää­vän mie­leen en­nem­min hy­väs­sä kuin pa­has­sa. Sa­mal­la ta­val­la iki­muis­tois­ta on työ­e­lä­män al­ku­met­reil­lä saa­tu kan­nus­tus, vaik­ka se oli­si vain pari hy­vää sa­naa.

Työn­te­ki­jäl­le työ­paik­ka on as­tin­lau­ta seu­raa­vaan, sil­lä to­tuus on, et­tä työ­ko­ke­mus poi­kii työ­ko­ke­mus­ta eli sen en­sim­mäi­sen pai­kan jäl­keen toi­nen on jo hel­pom­pi saa­da. Jot­ta an­si­o­lu­et­te­loon ker­tyi­si ak­tii­vi­suu­des­ta ja ah­ke­ruu­des­ta ker­to­via ri­ve­jä, on myös ke­sä­työn­te­ki­jäl­lä vel­vol­li­suu­ten­sa työ­paik­kaa koh­taan – mis­tään hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä ei ole kyse, kun työ­nan­ta­ja töi­tä tar­jo­aa, vaan te­ki­jän on täy­tet­tä­vä ruu­tun­sa. Oi­kea asen­ne työn te­ke­mis­tä koh­taan ja kor­kea työ­mo­raa­li vie­vät pit­käl­le. Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na: kan­nat­taa teh­dä mie­luum­min hie­man enem­män kuin vä­hem­män.