31.5.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhteistyötä ristiriitojen sijaan

Ruikinpuiston Tallinmäki on kuin luotu erilaisille tapahtumille.

Ruikinpuiston Tallinmäki on kuin luotu erilaisille tapahtumille.

Mirja Linnemäki

image

Kauttuan Ruukinpuiston toiminnoista on käyty keskustelua pitkin matkaa, mutta tänä keväänä julkisemmin ja kärjekkäämmin. Olisi tärkeää, että ristiriidoista päästäisiin aitoon yhteistyöhön.

Koko Ruu­kin­puis­ton alue on et­si­nyt uut­ta suun­taa sen jäl­keen, kun A. Ahlst­röm Oy al­koi luo­pua omis­tuk­sis­taan ja kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­ta ra­ken­nuk­sia myy­tiin yk­si­tyi­sil­le. Val­ta­o­sin kiin­teis­töt kui­ten­kin edel­leen pal­ve­le­vat ns. suur­ta ylei­söä, ta­lois­sa asu­taan tai niis­sä on "ovet au­ki" näyt­te­lyi­tä, ta­pah­tu­mia tai pal­ve­lui­ta var­ten.

Isom­pi sy­säys Ruu­kin­puis­ton tu­le­vai­suu­del­le saa­tiin, kun kun­ta os­ti kes­kei­sen Tal­lin­mä­en ja sitä ym­pä­röi­vät ra­ken­nuk­set lu­kuu­not­ta­mat­ta yk­si­tyi­so­mis­tuk­ses­sa ole­vaa kah­vi­la Ruu­kin Sy­dän­tä. Kah­vi­la­y­rit­tä­jä hoi­taa yh­ti­ön­sä kaut­ta myös Tal­lin­mä­en vuok­rauk­sia ja on koor­di­naat­to­ri­na kun­nal­li­ses­sa Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -hank­kees­sa.

Kol­mi­vuo­ti­nen han­ke on me­nos­sa vie­lä tänä vuon­na. Sen ku­lu­es­sa on ra­ken­nuk­sia ko­hen­net­tu ja va­rus­tet­tu ja luo­tu Ruu­kin­puis­ton ti­lo­jen vuok­raus­sään­nöt. Vuok­raan vai­kut­taa muun mu­as­sa ta­pah­tu­man pää­sy­mak­sun suu­ruus. Hin­nois­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta on eri­tyi­ses­ti tänä ke­vää­nä käy­ty kär­je­käs­tä­kin kes­kus­te­lua. Esi­mer­kik­si an­tiik­ki­mes­su­ja jär­jes­tä­vä ke­räi­li­jäyh­dis­tys on pi­tä­nyt hin­ta­po­li­tiik­kaa ou­to­na ja nyt ei ole var­muut­ta, jär­jes­te­tään­kö mes­sut ja jos niin mis­sä.

On sel­vää, et­tä kun van­ha toi­min­ta­ta­pa muut­tuu, nou­see ky­sy­myk­siä, var­sin­kin kun pu­hu­taan ra­has­ta. Ris­ti­rii­dat ei­vät kui­ten­kaan sai­si nyt ro­mut­taa al­ka­nut­ta Ruu­kin­puis­ton uut­ta elä­mää. Ky­sees­sä on eu­ra­lai­sen mat­kai­lun "kruu­nun­ja­lo­ki­vi", mo­nien mah­dol­li­suuk­sien paik­ka ja hui­kea kult­tuu­riym­pä­ris­tö, jon­ka kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­vus­sa. Pai­kan pi­täi­si säi­lyä hou­kut­te­le­va­na ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le, mut­ta täy­sin il­mai­nen­kaan se ei voi ol­la. Tä­män käyn­nis­tys­vai­heen jäl­keen ym­mär­rys­tä puo­lin ja toi­sin toi­vot­ta­vas­ti löy­tyy – Ruu­kin­puis­to tar­vit­see su­ju­vaa yh­teis­työ­tä.