5.9.2023 7.10
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhteisvastuulla kotien tukena

Omaisuudelle tehty ilkivalta tulee kalliiksi, mutta ihmiseen kohdistuvan väkivallan jälkiä ei aina voi rahallakaan korvata.

Omaisuudelle tehty ilkivalta tulee kalliiksi, mutta ihmiseen kohdistuvan väkivallan jälkiä ei aina voi rahallakaan korvata.

Eli-Mari Ahola / arkisto

image

Ympäristöön kohdistuva ilkivalta lisääntyy yleensä syksyisin, kun koulut ovat alkaneet ja illat pimenevät. Monilla paikkakunilla on viime aikoina menty pidemmälle – kuvaan on tullut väkivalta.

Muun mu­as­sa Sä­ky­läs­tä le­vi­si jul­ki­suu­teen ku­via ja tie­to­ja nuo­ren vä­ki­val­tai­ses­ta nöy­ryyt­tä­mi­ses­tä. Ei­kä Sä­ky­lä ole ai­noa paik­ka­kun­ta, mis­sä täl­lais­ta ke­hi­tys­tä on ko­et­tu. Tot­ta on se­kin, et­tä eri­as­tei­sia ka­hi­noin­te­ja on näh­ty "maa­il­man sivu". Nyt ne vain ovat raa­is­tu­neet ja muut­tu­neet jul­mem­mik­si – osal­taan sii­tä syys­tä, et­tä ta­pah­tu­mien tal­len­ta­mi­nen ja le­vit­tä­mi­nen on ny­ky­ään ko­vin help­poa.

Il­miö on nos­tat­ta­nut kes­kus­te­lun ai­kuis­ten roo­lis­ta ja vas­tuus­ta. Apuun on kai­vat­tu niin po­lii­sia, kou­lua kuin nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä – ja ko­te­ja eli van­hem­pia.

Näi­tä kaik­kia to­den­nä­köi­ses­ti tar­vi­taan, jot­ta yhä raa­em­mak­si käy­vät va­paa-ajan vie­ton ta­vat saa­daan oi­kais­tua, en­nen kuin jo­tain vie­lä pa­hem­paa ta­pah­tuu. Lä­hel­lä nuo­ria eri aloil­la ja roo­leis­sa toi­mi­vat am­mat­ti­lai­set ovat jo to­den­neet, et­tä pe­rus­työ teh­dään ko­deis­sa. On en­si­si­jai­ses­ti van­hem­pien tai huol­ta­jien vas­tuul­la kas­vat­taa, ker­toa, mitä saa ja mitä ei saa teh­dä, ol­la tar­koin sil­min ja tar­kal­la kor­val­la ha­vain­noi­mas­sa, mis­sä nuo­ri kul­kee, mitä te­kee ja ke­nen kans­sa.

Ko­tien tu­ke­na on vi­ran puo­les­ta nuor­ten kans­sa toi­mi­via. Yh­teis­kun­nan teh­tä­vä sit­ten on tur­va­ta, et­tä heil­le riit­tää re­surs­se­ja työ­hön. Po­lii­sin pi­tää nä­kyä enem­män ja ai­koi­na, jol­loin nuo­ret­kin ovat liik­keel­lä. Kun­nis­sa ja seu­ra­kun­nis­sa pi­tää ol­la riit­tä­väs­ti nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, ja hei­dän­kin pi­tää ol­la ta­voi­tet­ta­vis­sa oi­ke­aan ai­kaan. Kou­lu­jen op­pi­las­huol­to pi­tää tur­va­ta ja kou­lu­ku­raat­to­rei­ta ja -psy­ko­lo­ge­ja pi­tää ol­la, sa­moin krii­si­pal­ve­lui­ta.

Mut­ta laa­jas­ti ot­ta­en ku­kaan ei saa sul­kea täl­tä ke­hi­tyk­sel­tä sil­mi­ään. Van­ha­nai­kai­nen yh­teis­vas­tuu ja -val­von­ta­kin kan­nat­taa nos­taa ar­voon­sa.

Ota kantaa