Toimittajalta
Fanni
 
Toimela
fanni.toimela@alasatakunta.fi
6.7.2018 8.00

Sinulle, joka olet ihminen

Viime viikolla vietettiin kansainvälistä Pride-viikkoa. Ihmisoi­keus­ta­pah­tumaa, jonka tarkoituksena on muistuttaa, että yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille meille ihmisille: seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta riippumatta.

In­ter­ne­tin maa­il­mas­sa vii­kon ai­ka­na seik­kail­les­sa­ni tör­mä­sin usei­siin kom­ment­tei­hin, jois­sa ky­see­na­lais­tet­tiin Pride-ta­pah­tu­man tar­peel­li­suus. Tasa-ar­voi­nen avi­o­liit­to­la­ki as­tui voi­maan vii­me vuo­den alus­sa, mitä he vie­lä ha­lu­a­vat?

On yhä lain­sää­dän­nöl­li­siä asi­oi­ta, jot­ka kai­paa­vat muu­tos­ta, esi­merk­ki­nä mai­ni­tak­se­ni trans­lain. Tie­sit­kö, et­tä Suo­mes­sa trans­su­ku­puo­li­sen hen­ki­lön on esi­mer­kik­si ol­ta­va li­sään­ty­mis­ky­vy­tön vah­vis­taak­seen su­ku­puo­len­sa? Tämä tar­koit­taa mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa pak­kos­te­ri­li­saa­ti­o­ta.

Yhä use­am­mat isot ko­ti­mai­set ja ul­ko­mai­set yri­tyk­set, ku­ten mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­rit Eli­sa ja Te­lia, Pos­ti, Hel­sin­gin Sa­no­mat sekä Fa­ce­book läh­ti­vät tänä vuon­na nä­ky­väs­ti mu­kaan Pride-kam­pan­jaan.

Tör­mä­sin jäl­leen ah­dis­tu­nei­siin kom­ment­tei­hin. Ei­hän yri­tyk­sen nyt kuu­lu ot­taa täl­lä ta­val­la kan­taa? Vai kuu­luu­ko?

It­se­tut­kis­ke­lua kan­nat­taa har­ki­ta, jos tu­tut ja tur­val­li­set­kin ta­hot ovat mu­ka­na tasa-ar­von edis­tä­mi­ses­sä ja it­seä asia tun­tuu edel­leen kai­ve­le­van jos­sain mie­len so­pu­kois­sa. Sek­su­aa­li­sen ja su­ku­puol­ten tasa-ar­von kan­nat­ta­mi­nen ei ole po­liit­ti­sen mie­li­pi­teen jul­ki tuo­mis­ta. Se osoit­taa ky­kyä aset­tua toi­sen ih­mi­sen ase­maan. Ja se ei ole ke­nel­tä­kään pois.

Har­va meis­tä enää esi­mer­kik­si vas­tus­taa nais­ten ää­ni­oi­keut­ta tai kan­nat­taa siir­to­maa­ta­lout­ta. Yh­teis­kun­ta kul­kee eteen­päin as­kel ker­ral­laan, lain­sää­dän­tö ja asen­teet ke­hit­ty­vät. Ih­mi­syys ja sen mo­ni­nai­suus sen si­jaan py­syy.

Lä­hes kaik­ki maa­il­man us­kon­not­kin ko­ros­ta­vat lä­him­mäi­sen­rak­kau­den mer­ki­tys­tä, ei­vät­kä ai­van tur­haan. Eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­nen kum­pu­aa juu­ri siel­tä.

Lain­sää­dän­tö on toki en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, se luo pe­rus­tan oi­keus­val­ti­ol­le. Rin­nal­la on kui­ten­kin yh­tä voi­mak­kaa­na ää­ni, joka pi­tää saa­da kuu­lu­vil­le. Ää­ni, joka on ol­lut vai­en­net­tu­na vuo­si­sa­to­jen ajan.

Niin kau­an, kuin pint­ty­neet asen­teet is­tu­vat tiu­kas­sa ja ky­see­na­lais­ta­vaa kom­men­toin­tia esiin­tyy, on töi­tä vie­lä teh­tä­vä­nä. Sik­si Pride on tar­peel­li­nen.

Näköislehti

Instagram

Instagram