13.11.2022 16.12
Urheilu
 
Esa Viippola

Euran monitoimihallin vihkiäisissä oli suuren urheilujuhlan tuntua: "Tämä on unelmien pelikenttä"

image

Eu­ra | Syys­kuus­sa pys­tyyn pu­hal­let­tu ja lo­ka­kuus­sa käyt­tö­kel­poi­sek­si to­det­tu OP-Aree­na eli Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­sen yli­pai­ne­hal­li vi­hi­tiin vi­ral­li­ses­ti käyt­töön lau­an­tai­na 12. mar­ras­kuu­ta. Eu­ran Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Jaa­na Kuu­si­leh­to ku­vai­li het­keä tun­teik­kaas­ti.

– Tämä on hie­noim­pia het­kiä ih­mi­sen elä­mäs­sä. Hal­li on ol­lut Eu­Pan pit­kä­ai­kai­nen ja vä­lil­lä kau­kai­nen­kin haa­ve, mut­ta nyt se on tot­ta. Täs­sä näh­dään kun­nan ja ur­hei­lu­seu­ran yh­teis­työ­tä ai­van par­haim­mil­laan. Tämä on unel­mien pe­li­kent­tä, Kuu­si­leh­to sa­noi juh­la­pu­hees­saan.

Virallisen nauhanleikkaamisenkin EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehto ja Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti toteuttivat yhteistyöllä.

Virallisen nauhanleikkaamisenkin EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehto ja Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti toteuttivat yhteistyöllä.

Esa Viippola

Myös kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti ko­ros­ti omas­sa pu­hees­saan koko pro­jek­tin ajan kes­tä­nyt­tä poik­keuk­sel­li­sen su­ju­vaa yh­teis­työ­tä – var­sin­kin kun sa­maan ai­kaan teh­tiin pää­tök­siä kup­la­hal­lin vie­reen ra­ken­tu­nees­ta te­ko­jääs­tä.

– Poik­keuk­sel­li­sen ja en­nak­ko­luu­lot­to­man kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on an­si­os­ta kun­nan­hal­li­tus päät­ti Eu­Pan va­kuut­te­lu­jen pe­rus­teel­la huu­taa myyn­nis­sä ol­leet hal­li­ra­ken­teet net­ti­huu­to­kau­pas­ta. Mi­nä­kin yl­lä­tyin, mi­ten kun­nal­li­set päät­tä­jät tai­pui­vat ja yk­si­mie­li­ses­ti il­man so­ra­ää­niä ky­ke­ni­vät kah­den mit­ta­van hank­keen hy­väk­sy­mi­seen il­man suun­ni­tel­mia ja ra­hoi­tus­pää­tök­siä. Asi­at ete­ni­vät vii­mein kun­nan­hal­li­tuk­ses­ta val­tuus­toon ja edel­leen il­man so­ra­ää­niä. Vas­taus pää­tök­sen­te­on help­pou­teen löy­tyy kol­man­nen sek­to­rin us­kot­ta­vas­ta toi­min­nas­ta ja vah­vas­ta si­tou­tu­mi­ses­ta hank­kei­siin, Ma­ja­lah­ti ker­ta­si ta­pah­tu­mien taus­to­ja.

EuPaPapat palkittiin talkootyöstään kunniakirjalla ja raikuvilla aplodeilla.

EuPaPapat palkittiin talkootyöstään kunniakirjalla ja raikuvilla aplodeilla.

Esa Viippola

Kuu­si­leh­to ja Ma­ja­lah­ti kum­pi­kin nos­ti­vat pu­heis­saan kor­ke­aan ar­voon Eu­Pa­Pap­po­jen te­ke­män tu­han­sien tun­tien tal­koo­työn hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si. Eu­Pa­Pa­pat myös pal­kit­tiin ti­lai­suu­des­sa Eu­ran Pal­lon his­to­ri­an en­sim­mäi­sel­lä kun­ni­a­kir­jal­la. Pa­pat sai­vat myös ylei­söl­tä kol­me elä­köön-huu­toa ja rai­ku­vat sei­so­vat ap­lo­dit.

Vähälukuisessa kupla­hal­lik­lu­bissa

Ter­vei­sen­sä juh­laan toi myös Pal­lo­lii­ton alu­e­pääl­lik­kö Jou­ni Koi­vu­nie­mi.

– Täl­lai­nen jut­tu täs­sä ai­ka­tau­lus­sa on var­sin har­vi­nais­ta, pal­lo­po­mo­kin to­dis­ti.

Li­säk­si Koi­vu­nie­mi­kin no­tee­ra­si Eu­Pa­Pap­po­jen vah­va­na syk­ki­vän seu­ra­sy­dä­men, ja toi pal­lo­lii­ton ter­vei­si­nä ison kas­sil­li­sen pal­lo­ja seu­ran ju­ni­o­rei­den käyt­töön.

Köy­li­ö­läis­läh­töi­nen, ny­kyi­sin Gran­kul­la IFK:n pu­heen­joh­ta­ja­na Kau­ni­ai­sis­sa toi­mi­va Mat­ti Han­nuk­se­la pal­jas­tet­tiin vih­ki­äi­sis­sä Eu­ran kup­la­hal­li­hank­keen alul­le­pa­ni­jak­si. Jaa­na Kuu­si­leh­to ker­toi, et­tä hal­li­a­si­ois­ta oli hä­nen kans­saan jo ai­em­min pu­hut­tu, ja kun Han­nuk­se­la huo­ma­si myyn­nis­sä ole­van hal­lin huu­to­kau­pas­sa ja vink­ka­si sii­tä eu­ra­lai­sil­le, asi­at läh­ti­vät ete­ne­mään no­pe­as­ti.

Hal­li­hank­keen "kum­mi­se­tä" oli lau­an­tain juh­las­sa ker­to­mas­sa myös hal­li­ko­ke­muk­sia, sil­lä Gran­kul­la IFK:lla on ol­lut kup­la­hal­li käy­tös­sä vii­si vuot­ta.

Han­nuk­se­la ver­ta­si hal­lin pyö­rit­tä­mis­tä yri­tys­toi­min­taan. Eu­ran vah­vuu­dek­si hän ni­me­ää Eu­Pan ja kun­nan hy­vän yh­teis­työn, jol­la ar­jen pyö­rit­tä­mi­seen saa­daan var­muut­ta. Vä­lil­lä saat­taa kui­ten­kin tul­la yl­lä­tyk­siä.

– Vii­me hel­mi­kuus­sa he­rä­sin pu­he­lin­soit­toon, jos­sa ker­rot­tiin, et­tä mei­dän hal­li on tu­los­sa alas lu­men pai­nos­ta, Han­nuk­se­la ker­toi.

Hä­tä­ko­kouk­sen jäl­keen seu­ra päät­ti, et­tä hal­li ote­taan alas.

– Nel­jän päi­vän ajan yli sata va­paa­eh­tois­ta la­pio ja ko­la­si yli sata ton­nia lun­ta hal­lin pääl­tä, ja sit­ten se pu­hal­let­tiin taas täy­teen. Oli lii­kut­ta­vaa näh­dä sitä seu­raa­va­na päi­vä­nä, mi­ten ju­ni­o­rit taas pää­si­vät jat­ka­maan har­joi­tuk­si­aan. Kun yh­des­sä teh­dään, saa­daan hy­vää ai­kaan, Mat­ti Han­nuk­se­la to­te­si.

Hal­lin hy­vis­tä puo­lis­ta Han­nuk­se­lal­la oli to­dis­teek­si ko­via nu­me­roi­ta.

– Vii­si vuot­ta sit­ten meil­lä ei ol­lut yh­tään ju­ni­o­ria pii­ri­jouk­ku­eis­sa, maa­jouk­ku­ees­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Nyt pii­ri­jouk­ku­pe­laa­jia on 50 ja tänä vuon­na kol­me pe­laa­jaa on pääs­syyt maa­jouk­ku­ee­seen. Se ei ole pel­käs­tään hal­lin an­si­o­ta, vaan val­men­nuk­sen­kin on ol­ta­va kun­nos­sa, ja tie­dän, et­tä Eu­ras­sa­kin val­men­nus on hy­väl­lä mal­lil­la.

Li­säk­si Han­nuk­se­la huo­maut­ti, et­tä mo­ni­toi­mi­hal­lil­laan Eu­ra pää­see har­va­lu­kui­seen seu­raan.

– Suo­mes­sa on yli 900 jal­ka­pal­lo­seu­raa, mut­ta täl­lai­sia yli­pai­ne­hal­le­ja on vain 46.

Kentällä käy paljon pesäpal­loi­li­joita

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ja maa­poh­jan omis­taa Eu­ran kun­ta, te­ko­nur­men Eu­ran Pal­lo. Seu­ra mak­saa maas­ta ja mo­ni­toi­mi­hal­lis­ta kun­nal­le vuok­raa, ja vuok­raa vas­taan seu­ra hal­lin­noi Eu­ran uu­den maa­mer­kin käyt­töä.

Lauantain EuPa-juhlassa oli osallistujia kentällä ja katsomossa kaikkiaan kolmattasataa.

Lauantain EuPa-juhlassa oli osallistujia kentällä ja katsomossa kaikkiaan kolmattasataa.

Esa Viippola

Eu­Pan hal­li­vas­taa­va Kari Ran­ta­ma ker­too, et­tä vuo­ro­ja on saa­tu hy­vin kau­pat­tua myös oman seu­ran ul­ko­puo­lel­le.

– Pe­sä­pal­loi­li­joi­ta on Kan­kaan­pääs­tä, Pöy­ty­äl­tä, Loi­maas­ta, Lai­ti­las­ta, Eu­ra­jo­el­ta, Har­ja­val­las­ta ja My­nä­mä­el­tä, eli oi­ke­as­taan joka puo­lel­ta Eu­ran ym­pä­ril­tä. Kiin­nos­tus­ta on ol­lut pal­jon, kos­ka hal­li on erit­täin hyvä pe­sä­pal­lol­le.

Pe­sä­pal­loi­li­joi­den hal­li­tar­ve ajoit­tuu Ran­ta­man mu­kaan jou­lu–maa­lis­kuul­le ja täl­lä het­kel­lä iso osa vuo­rois­ta on saa­tu vuok­rat­tua.

– Va­raus­ti­lan­ne on ihan se, mitä ku­vi­tel­tiin­kin, Ran­ta­ma to­te­aa.

Hal­li­a­jan ky­se­li­jöis­sä on ol­lut myös esi­mer­kik­si yk­sit­täi­siä fris­been­heit­tä­jiä, mut­ta pää­piir­teis­sään hal­lis­ta näyt­täi­si tu­le­van jal­ka- ja pe­sä­pal­lo­py­hät­tö.

– Muut jal­ka­pal­lo­seu­rat ovat ol­leet vuo­ro­jen va­raa­mi­ses­sa pas­sii­vi­sem­pia kuin pe­sä­pal­loi­li­jat. Ko­vin pal­jon vuo­ro­ja ei ole enää jäl­jel­lä, Ran­ta­ma vink­kaa.

Kuplahallissa vietettiin lauantaina myös EuPan juniorijoukkueiden kauden päätöstä. Palkintoja jakamassa olivat maajoukkuetason jalkapalloilija Aada Nurmi ja EuPan junioripäällikkö Jussi Helander. Helanderin mukaan monitoimihallissa on viihdytty hyvin jo puolentoista kuukauden ajan ja talven tullen hallin edut tulevat enemmän ja enemmän esiin.

Kuplahallissa vietettiin lauantaina myös EuPan juniorijoukkueiden kauden päätöstä. Palkintoja jakamassa olivat maajoukkuetason jalkapalloilija Aada Nurmi ja EuPan junioripäällikkö Jussi Helander. Helanderin mukaan monitoimihallissa on viihdytty hyvin jo puolentoista kuukauden ajan ja talven tullen hallin edut tulevat enemmän ja enemmän esiin.

Esa Viippola

Ju­ni­o­ri­pal­kin­to­ja

Uu­den hal­lin li­säk­si lau­an­tai­na juh­lit­tiin Eu­Pan ju­ni­o­rei­den kau­den pää­tös­tä ja ja­et­tiin tun­nus­tuk­sia pe­laa­jil­le.

T14: tu­ki­pe­laa­ja Ai­no När­vä, jouk­ku­e­pe­laa­ja Ja­nes­sa Leh­to­nen, tsemp­pa­ri So­fia Junk­ka­la.

T10-12: maa­li­tyk­ki Nel­ly Kos­ki, tu­ki­pe­laa­ja Iris de Boer, ke­hit­ty­nein Mi­nea Ylös­ta­lo, jouk­ku­e­pe­laa­ja Hel­mi Pert­tu, tsemp­pa­ri Min­ka As­ko­nen.

T08/09: tais­te­li­ja Mai­ja Wal­le­nius, ke­hit­ty­nein Ven­la Valo, tsemp­pa­ri Sal­la Nur­mi­nen.

P14: ak­tii­vi­sin Mi­ka­el Ylös­ta­lo, ke­hit­ty­nein Ila­ri Sil­ta­jär­vi, tu­lo­kas Alek­si Kreu­la, tsemp­pa­ri Emil Kul­ma­la.

P13: jouk­ku­e­pe­laa­ja Eli­as Kau­nis­to, tu­lo­kas Ii­sak Lai­ne, ke­hit­ty­nein Aa­tu Peip­po.

P12: tu­ki­pe­laa­ja Kai­us Kui­va­mä­ki, ke­hit­ty­nein Valt­te­ri Ke­ro­la, fairp­lay Ee­me­li He­lan­der, jouk­ku­e­pe­laa­ja Aa­tos Ro­sen­holm.

P11: tu­ki­pe­laa­ja Kos­ti Nur­mi­nen, ke­hit­ty­nein El­me­ri Leh­to­nen, jouk­ku­e­pe­laa­ja Aa­po Lai­ne.

P10: ak­tii­vi­sin On­ni Nur­mi, tu­ki­pe­laa­ja Lee­vi Vait­ti­nen, pla­y­ma­ker Ee­tu Ruo­ho­nen, tu­ki­pe­laa­ja Axel Kaup­pi ( P11 ).

C-po­jat: ak­tii­vi­sin Aa­ron Sil­ver, ke­hit­ty­nein Mi­ka­el As­ko­nen, tu­ki­pe­laa­ja Aa­ro Tu­pa­la, maa­li­tyk­ki Se­ve­ri Sa­lo­nen, tsemp­pa­rit Ro­man So­so­no­vych, Mak­sym So­ko­li­an ja Na­zar Ku­kil.

B-po­jat: ke­hit­ty­nein Emil Pie­ti­lä, tsemp­pa­ri Kal­le Es­ko­la, tu­ki­pe­laa­ja Jes­se Ko­su­nen.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram