13.11.2022 16.12
Urheilu
 
Esa Viippola

Euran monitoimihallin vihkiäisissä oli suuren urheilujuhlan tuntua: "Tämä on unelmien pelikenttä"

image

Eu­ra | Syys­kuus­sa pys­tyyn pu­hal­let­tu ja lo­ka­kuus­sa käyt­tö­kel­poi­sek­si to­det­tu OP-Aree­na eli Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­sen yli­pai­ne­hal­li vi­hi­tiin vi­ral­li­ses­ti käyt­töön lau­an­tai­na 12. mar­ras­kuu­ta. Eu­ran Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Jaa­na Kuu­si­leh­to ku­vai­li het­keä tun­teik­kaas­ti.

– Tämä on hie­noim­pia het­kiä ih­mi­sen elä­mäs­sä. Hal­li on ol­lut Eu­Pan pit­kä­ai­kai­nen ja vä­lil­lä kau­kai­nen­kin haa­ve, mut­ta nyt se on tot­ta. Täs­sä näh­dään kun­nan ja ur­hei­lu­seu­ran yh­teis­työ­tä ai­van par­haim­mil­laan. Tämä on unel­mien pe­li­kent­tä, Kuu­si­leh­to sa­noi juh­la­pu­hees­saan.

Virallisen nauhanleikkaamisenkin EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehto ja Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti toteuttivat yhteistyöllä.

Virallisen nauhanleikkaamisenkin EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehto ja Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti toteuttivat yhteistyöllä.

Esa Viippola

Myös kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti ko­ros­ti omas­sa pu­hees­saan koko pro­jek­tin ajan kes­tä­nyt­tä poik­keuk­sel­li­sen su­ju­vaa yh­teis­työ­tä – var­sin­kin kun sa­maan ai­kaan teh­tiin pää­tök­siä kup­la­hal­lin vie­reen ra­ken­tu­nees­ta te­ko­jääs­tä.

– Poik­keuk­sel­li­sen ja en­nak­ko­luu­lot­to­man kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on an­si­os­ta kun­nan­hal­li­tus päät­ti Eu­Pan va­kuut­te­lu­jen pe­rus­teel­la huu­taa myyn­nis­sä ol­leet hal­li­ra­ken­teet net­ti­huu­to­kau­pas­ta. Mi­nä­kin yl­lä­tyin, mi­ten kun­nal­li­set päät­tä­jät tai­pui­vat ja yk­si­mie­li­ses­ti il­man so­ra­ää­niä ky­ke­ni­vät kah­den mit­ta­van hank­keen hy­väk­sy­mi­seen il­man suun­ni­tel­mia ja ra­hoi­tus­pää­tök­siä. Asi­at ete­ni­vät vii­mein kun­nan­hal­li­tuk­ses­ta val­tuus­toon ja edel­leen il­man so­ra­ää­niä. Vas­taus pää­tök­sen­te­on help­pou­teen löy­tyy kol­man­nen sek­to­rin us­kot­ta­vas­ta toi­min­nas­ta ja vah­vas­ta si­tou­tu­mi­ses­ta hank­kei­siin, Ma­ja­lah­ti ker­ta­si ta­pah­tu­mien taus­to­ja.

EuPaPapat palkittiin talkootyöstään kunniakirjalla ja raikuvilla aplodeilla.

EuPaPapat palkittiin talkootyöstään kunniakirjalla ja raikuvilla aplodeilla.

Esa Viippola

Kuu­si­leh­to ja Ma­ja­lah­ti kum­pi­kin nos­ti­vat pu­heis­saan kor­ke­aan ar­voon Eu­Pa­Pap­po­jen te­ke­män tu­han­sien tun­tien tal­koo­työn hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si. Eu­Pa­Pa­pat myös pal­kit­tiin ti­lai­suu­des­sa Eu­ran Pal­lon his­to­ri­an en­sim­mäi­sel­lä kun­ni­a­kir­jal­la. Pa­pat sai­vat myös ylei­söl­tä kol­me elä­köön-huu­toa ja rai­ku­vat sei­so­vat ap­lo­dit.

Vähälukuisessa kupla­hal­lik­lu­bissa

Ter­vei­sen­sä juh­laan toi myös Pal­lo­lii­ton alu­e­pääl­lik­kö Jou­ni Koi­vu­nie­mi.

– Täl­lai­nen jut­tu täs­sä ai­ka­tau­lus­sa on var­sin har­vi­nais­ta, pal­lo­po­mo­kin to­dis­ti.

Li­säk­si Koi­vu­nie­mi­kin no­tee­ra­si Eu­Pa­Pap­po­jen vah­va­na syk­ki­vän seu­ra­sy­dä­men, ja toi pal­lo­lii­ton ter­vei­si­nä ison kas­sil­li­sen pal­lo­ja seu­ran ju­ni­o­rei­den käyt­töön.

Köy­li­ö­läis­läh­töi­nen, ny­kyi­sin Gran­kul­la IFK:n pu­heen­joh­ta­ja­na Kau­ni­ai­sis­sa toi­mi­va Mat­ti Han­nuk­se­la pal­jas­tet­tiin vih­ki­äi­sis­sä Eu­ran kup­la­hal­li­hank­keen alul­le­pa­ni­jak­si. Jaa­na Kuu­si­leh­to ker­toi, et­tä hal­li­a­si­ois­ta oli hä­nen kans­saan jo ai­em­min pu­hut­tu, ja kun Han­nuk­se­la huo­ma­si myyn­nis­sä ole­van hal­lin huu­to­kau­pas­sa ja vink­ka­si sii­tä eu­ra­lai­sil­le, asi­at läh­ti­vät ete­ne­mään no­pe­as­ti.

Hal­li­hank­keen "kum­mi­se­tä" oli lau­an­tain juh­las­sa ker­to­mas­sa myös hal­li­ko­ke­muk­sia, sil­lä Gran­kul­la IFK:lla on ol­lut kup­la­hal­li käy­tös­sä vii­si vuot­ta.

Han­nuk­se­la ver­ta­si hal­lin pyö­rit­tä­mis­tä yri­tys­toi­min­taan. Eu­ran vah­vuu­dek­si hän ni­me­ää Eu­Pan ja kun­nan hy­vän yh­teis­työn, jol­la ar­jen pyö­rit­tä­mi­seen saa­daan var­muut­ta. Vä­lil­lä saat­taa kui­ten­kin tul­la yl­lä­tyk­siä.

– Vii­me hel­mi­kuus­sa he­rä­sin pu­he­lin­soit­toon, jos­sa ker­rot­tiin, et­tä mei­dän hal­li on tu­los­sa alas lu­men pai­nos­ta, Han­nuk­se­la ker­toi.

Hä­tä­ko­kouk­sen jäl­keen seu­ra päät­ti, et­tä hal­li ote­taan alas.

– Nel­jän päi­vän ajan yli sata va­paa­eh­tois­ta la­pio ja ko­la­si yli sata ton­nia lun­ta hal­lin pääl­tä, ja sit­ten se pu­hal­let­tiin taas täy­teen. Oli lii­kut­ta­vaa näh­dä sitä seu­raa­va­na päi­vä­nä, mi­ten ju­ni­o­rit taas pää­si­vät jat­ka­maan har­joi­tuk­si­aan. Kun yh­des­sä teh­dään, saa­daan hy­vää ai­kaan, Mat­ti Han­nuk­se­la to­te­si.

Hal­lin hy­vis­tä puo­lis­ta Han­nuk­se­lal­la oli to­dis­teek­si ko­via nu­me­roi­ta.

– Vii­si vuot­ta sit­ten meil­lä ei ol­lut yh­tään ju­ni­o­ria pii­ri­jouk­ku­eis­sa, maa­jouk­ku­ees­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Nyt pii­ri­jouk­ku­pe­laa­jia on 50 ja tänä vuon­na kol­me pe­laa­jaa on pääs­syyt maa­jouk­ku­ee­seen. Se ei ole pel­käs­tään hal­lin an­si­o­ta, vaan val­men­nuk­sen­kin on ol­ta­va kun­nos­sa, ja tie­dän, et­tä Eu­ras­sa­kin val­men­nus on hy­väl­lä mal­lil­la.

Li­säk­si Han­nuk­se­la huo­maut­ti, et­tä mo­ni­toi­mi­hal­lil­laan Eu­ra pää­see har­va­lu­kui­seen seu­raan.

– Suo­mes­sa on yli 900 jal­ka­pal­lo­seu­raa, mut­ta täl­lai­sia yli­pai­ne­hal­le­ja on vain 46.

Kentällä käy paljon pesäpal­loi­li­joita

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ja maa­poh­jan omis­taa Eu­ran kun­ta, te­ko­nur­men Eu­ran Pal­lo. Seu­ra mak­saa maas­ta ja mo­ni­toi­mi­hal­lis­ta kun­nal­le vuok­raa, ja vuok­raa vas­taan seu­ra hal­lin­noi Eu­ran uu­den maa­mer­kin käyt­töä.

Lauantain EuPa-juhlassa oli osallistujia kentällä ja katsomossa kaikkiaan kolmattasataa.

Lauantain EuPa-juhlassa oli osallistujia kentällä ja katsomossa kaikkiaan kolmattasataa.

Esa Viippola

Eu­Pan hal­li­vas­taa­va Kari Ran­ta­ma ker­too, et­tä vuo­ro­ja on saa­tu hy­vin kau­pat­tua myös oman seu­ran ul­ko­puo­lel­le.

– Pe­sä­pal­loi­li­joi­ta on Kan­kaan­pääs­tä, Pöy­ty­äl­tä, Loi­maas­ta, Lai­ti­las­ta, Eu­ra­jo­el­ta, Har­ja­val­las­ta ja My­nä­mä­el­tä, eli oi­ke­as­taan joka puo­lel­ta Eu­ran ym­pä­ril­tä. Kiin­nos­tus­ta on ol­lut pal­jon, kos­ka hal­li on erit­täin hyvä pe­sä­pal­lol­le.

Pe­sä­pal­loi­li­joi­den hal­li­tar­ve ajoit­tuu Ran­ta­man mu­kaan jou­lu–maa­lis­kuul­le ja täl­lä het­kel­lä iso osa vuo­rois­ta on saa­tu vuok­rat­tua.

– Va­raus­ti­lan­ne on ihan se, mitä ku­vi­tel­tiin­kin, Ran­ta­ma to­te­aa.

Hal­li­a­jan ky­se­li­jöis­sä on ol­lut myös esi­mer­kik­si yk­sit­täi­siä fris­been­heit­tä­jiä, mut­ta pää­piir­teis­sään hal­lis­ta näyt­täi­si tu­le­van jal­ka- ja pe­sä­pal­lo­py­hät­tö.

– Muut jal­ka­pal­lo­seu­rat ovat ol­leet vuo­ro­jen va­raa­mi­ses­sa pas­sii­vi­sem­pia kuin pe­sä­pal­loi­li­jat. Ko­vin pal­jon vuo­ro­ja ei ole enää jäl­jel­lä, Ran­ta­ma vink­kaa.

Kuplahallissa vietettiin lauantaina myös EuPan juniorijoukkueiden kauden päätöstä. Palkintoja jakamassa olivat maajoukkuetason jalkapalloilija Aada Nurmi ja EuPan junioripäällikkö Jussi Helander. Helanderin mukaan monitoimihallissa on viihdytty hyvin jo puolentoista kuukauden ajan ja talven tullen hallin edut tulevat enemmän ja enemmän esiin.

Kuplahallissa vietettiin lauantaina myös EuPan juniorijoukkueiden kauden päätöstä. Palkintoja jakamassa olivat maajoukkuetason jalkapalloilija Aada Nurmi ja EuPan junioripäällikkö Jussi Helander. Helanderin mukaan monitoimihallissa on viihdytty hyvin jo puolentoista kuukauden ajan ja talven tullen hallin edut tulevat enemmän ja enemmän esiin.

Esa Viippola

Ju­ni­o­ri­pal­kin­to­ja

Uu­den hal­lin li­säk­si lau­an­tai­na juh­lit­tiin Eu­Pan ju­ni­o­rei­den kau­den pää­tös­tä ja ja­et­tiin tun­nus­tuk­sia pe­laa­jil­le.

T14: tu­ki­pe­laa­ja Ai­no När­vä, jouk­ku­e­pe­laa­ja Ja­nes­sa Leh­to­nen, tsemp­pa­ri So­fia Junk­ka­la.

T10-12: maa­li­tyk­ki Nel­ly Kos­ki, tu­ki­pe­laa­ja Iris de Boer, ke­hit­ty­nein Mi­nea Ylös­ta­lo, jouk­ku­e­pe­laa­ja Hel­mi Pert­tu, tsemp­pa­ri Min­ka As­ko­nen.

T08/09: tais­te­li­ja Mai­ja Wal­le­nius, ke­hit­ty­nein Ven­la Valo, tsemp­pa­ri Sal­la Nur­mi­nen.

P14: ak­tii­vi­sin Mi­ka­el Ylös­ta­lo, ke­hit­ty­nein Ila­ri Sil­ta­jär­vi, tu­lo­kas Alek­si Kreu­la, tsemp­pa­ri Emil Kul­ma­la.

P13: jouk­ku­e­pe­laa­ja Eli­as Kau­nis­to, tu­lo­kas Ii­sak Lai­ne, ke­hit­ty­nein Aa­tu Peip­po.

P12: tu­ki­pe­laa­ja Kai­us Kui­va­mä­ki, ke­hit­ty­nein Valt­te­ri Ke­ro­la, fairp­lay Ee­me­li He­lan­der, jouk­ku­e­pe­laa­ja Aa­tos Ro­sen­holm.

P11: tu­ki­pe­laa­ja Kos­ti Nur­mi­nen, ke­hit­ty­nein El­me­ri Leh­to­nen, jouk­ku­e­pe­laa­ja Aa­po Lai­ne.

P10: ak­tii­vi­sin On­ni Nur­mi, tu­ki­pe­laa­ja Lee­vi Vait­ti­nen, pla­y­ma­ker Ee­tu Ruo­ho­nen, tu­ki­pe­laa­ja Axel Kaup­pi ( P11 ).

C-po­jat: ak­tii­vi­sin Aa­ron Sil­ver, ke­hit­ty­nein Mi­ka­el As­ko­nen, tu­ki­pe­laa­ja Aa­ro Tu­pa­la, maa­li­tyk­ki Se­ve­ri Sa­lo­nen, tsemp­pa­rit Ro­man So­so­no­vych, Mak­sym So­ko­li­an ja Na­zar Ku­kil.

B-po­jat: ke­hit­ty­nein Emil Pie­ti­lä, tsemp­pa­ri Kal­le Es­ko­la, tu­ki­pe­laa­ja Jes­se Ko­su­nen.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram