25.1.2023 13.03
Urheilu
 

Euran Raikun tytöt nousivat tiukkojen turnauspelien jälkeen A-pooliin

Euran Raikun tytöt nousivat viikonloppuna B-poolista A-pooliin, joka pelataan ensi kuussa.

Euran Raikun tytöt nousivat viikonloppuna B-poolista A-pooliin, joka pelataan ensi kuussa.

Euran Raiku

image

Sei­nä­jo­ki | Eu­ran Rai­kun ty­töt pe­la­si­vat lau­an­tai­na 21. tam­mi­kuu­ta Nur­mos­sa B-poo­lin len­to­pal­lo­tur­nauk­sen. Tur­nauk­ses­sa oli­vat li­säk­si mu­ka­na Joen Juju, Nur­mon Jymy ja Lem­po-Vol­ley Lem­pää­läs­tä.

En­sim­mäi­nen ja toi­nen peli Ju­jua ja Lem­poa vas­taan oli­vat tiuk­kaa vään­töä, ja hie­no­ja suo­ri­tuk­sia näh­tiin puo­lin ja toi­sin.

En­sim­mäi­nen peli Ju­jua vas­taan päät­tyi kol­man­nes­sa eräs­sä Ju­jul­le jat­ko­pal­loil­la 15–17 ja näin erät Ju­jul­le 2–1.

Toi­ses­sa pe­lis­sä Lem­poa vas­taan Rai­ku nou­si en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä 18–24-ti­lan­tees­ta ta­soi­hin 24–24 ja ot­ti eräs­tä 26–24-voi­ton. Toi­nen erä meni tiu­kas­ti Lem­pol­le 22–25. Kol­mas erä päät­tyi 9–15 Lem­pol­le. Lem­po vei voi­ton 2–1.

Vii­mei­ses­sä pe­lis­sä kah­den pe­lin tau­on jäl­keen en­sim­mäi­nen erä oli tiuk­kaa tais­toa ja päät­tyi Jy­myl­le 25–20. Toi­ses­sa eräs­sä Rai­ku sai hy­vän ot­teen pe­lis­tä ja vei sen 17–25. Kol­mas erä men­tiin mel­kein pis­te pis­teel­tä, mut­ta täl­lä ker­taa kol­mas erä päät­tyi eu­ra­lais­ten hy­väk­si. Voit­to eräs­sä 13–15 ja koko ot­te­lus­sa 1–2.

Näin Eu­ran Rai­kun ty­töt nou­si­vat tiu­kas­ti A-poo­liin, joka pe­la­taan 11. hel­mi­kuu­ta. Siel­lä vas­taan aset­tu­vat tu­tut Lem­po ja Hä­meen­lin­nan Len­to­pal­lo­ker­ho ja uu­te­na vas­tus­ta­ja­na täl­lä kau­del­la Vaa­san Kiis­to.

Teks­ti: Eu­ran Rai­ku

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram