23.1.2023 8.24
Urheilu
 

LäKi päihitti Eurajoen selvin numeroin

Lännen Kiekon kotiottelu päättyi riemukkaaseen voittoon.

Lännen Kiekon kotiottelu päättyi riemukkaaseen voittoon.

Lännen Kiekko

image

Sä­ky­läs­sä pe­lat­tiin per­jan­tai­na vauh­di­kas ja viih­dyt­tä­vä IV-di­vi­si­oo­nan ot­te­lu, kun Län­nen Kiek­ko sai vie­raak­seen HC Eu­ra­jo­en. LäKi pe­la­si run­sas­lu­kui­sen ko­tiy­lei­sön edes­sä va­kuut­ta­vas­ti ja voit­ti ot­te­lun 5–1 (1–0, 0–0, 4–1).

En­sim­mäi­nen erä oli ta­sai­nen. Jouk­ku­eet loi­vat hyök­käyk­siä vuo­ro­tah­tiin ja kum­mal­la­kin oli mah­dol­li­suus teh­dä ot­te­lun avaus­maa­li. Nel­jän­nel­lä mi­nuu­til­la ko­tiy­lei­sö ja ot­te­lus­sa upe­aa tun­nel­maa yl­lä­pi­tä­nyt Län­nen Kie­kon ju­ni­o­reis­ta koos­tu­nut rum­pu­ryh­mä sai­vat ai­het­ta rie­muun, kun Jar­mo Suo­ja­nen siir­si Lä­Kin 1–0-joh­toon upe­an ku­vi­on päät­teek­si. Esi­työn maa­liin te­ki­vät Joo­nas Kar­ja­lai­nen ja Tee­mu Se­tä­lä. Maa­lin jäl­keen jouk­ku­ei­den ta­sai­nen puur­ta­mi­nen jat­kui, mut­ta enem­pää maa­le­ja eräs­sä ei näh­ty.

Toi­nen erä oli myös ta­sai­nen. Maa­li­paik­ko­ja syn­tyi mo­lem­piin pää­tyi­hin, mut­ta hy­vin pe­lan­neet maa­li­vah­dit oli­vat vii­mei­si­nä luk­koi­na pai­kal­la, ei­kä eräs­sä näh­ty yh­tään maa­lia.

Kol­mas erä oli Län­nen Kie­kon. En­sin Jar­mo Suo­ja­nen ja Tee­mu Se­tä­lä pe­la­si­vat maa­li­pai­kan Joo­nas Kar­ja­lai­sel­le, joka lau­koi Lä­Kin 2–0-joh­toon. Kym­me­nen mi­nuut­tia edel­li­ses­tä maa­lis­ta, niin LäKi li­sä­si joh­to­aan: Tee­mu Se­tä­lä löy­si maa­lin­te­ko­sek­to­ris­ta upe­al­la syö­töl­lä Kar­ja­lai­sen, joka si­val­si il­lan toi­sel­laan Län­nen Kie­kon 3–0 joh­toon. Kol­me mi­nuut­tia edel­li­ses­tä, kun Jr Lei­ja lau­koi Lä­Kin yli­voi­mal­la 4–0-joh­toon. Syöt­tö­pis­teen maa­liin saa­lis­ti­vat Jar­mo Suo­ja­nen ja Sam Gran­lund.

4–0-maa­lin jäl­keen LäKi sor­tui ku­lut­ta­maan jää­hy­ai­ti­on penk­kiä ja pääs­ti HCE:n het­kek­si mu­kaan pe­liin: upe­an pe­lin pe­lan­nut Ee­rik Suo­ja­nen jou­tui an­tau­tu­maan, kun HCE lau­koi yli­voi­mal­la ti­lan­teek­si 4–1. HCE yrit­ti ka­ven­nuk­sen jäl­keen saa­da il­man maa­li­vah­tia li­sää maa­le­ja ai­kai­sek­si, mut­ta yri­tyk­set lop­pui­vat ly­hy­een, kun Pert­tu Lei­ja si­joit­ti kie­kon tyh­jään HCE-maa­liin ja va­lo­tau­lul­le il­mes­tyi lop­pu­nu­me­rot 5–1.

Län­nen Kie­kon ot­te­lut jat­ku­vat lau­an­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta, kun jouk­kue mat­kus­taa Tur­kuun Mean Mac­hi­nen vie­raak­si. Ot­te­lus­sa on suu­ret pa­nok­set, sil­lä kum­pi­kin jouk­kue ta­voit­te­lee vä­lie­riin ko­tie­tua ja täl­lä het­kel­lä Mean Mac­hi­ne on sar­ja­tau­lu­kos­sa toi­se­na, pis­teen Län­nen Kiek­koa edel­lä. Run­ko­sar­jaa on kum­mal­la­kin jouk­ku­eel­la jäl­jel­lä kol­me ot­te­lua. Ot­te­lu al­kaa Va­ris­suon jää­hal­lis­sa klo 19.50 ja on kat­sot­ta­vis­sa mak­sul­li­ses­ta Lei­jo­nat TV -pal­ve­lus­ta.

Ot­te­lun ti­las­tot: Joo­nas Kar­ja­lai­nen 2+1, Jar­mo Suo­ja­nen 1+2, Tee­mu Se­tä­lä 0+3, Jr Lei­ja 1+0, Pert­tu Lei­ja 1+0, Sam Gran­lund 0+1, Jus­tus Hart­man 0+1, Ee­rik Suo­ja­nen 34 tor­jun­taa.

Teks­ti: Län­nen Kiek­ko

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram