5.8.2022 8.20
Urheilu
 

Marika Teini suunnisti Virossa upeasti EM-pronssille – säkylä­läis­läh­töisen suunnistajan urakka jatkuu huomenna keskimatkalla

Marika Teini loisti pitkän matkan finaalissa torstaina ja otti EM-pronssia.

Marika Teini loisti pitkän matkan finaalissa torstaina ja otti EM-pronssia.

Mika Ilomäki / SSL

image

Sä­ky­lä­läis­läh­töi­nen suun­nis­ta­ja Ma­ri­ka Tei­ni ot­ti ei­len EM-kil­pai­lu­jen pit­käl­tä mat­kal­ta prons­sia. Hän joh­ti kil­pai­lua pit­kään ja oli jopa nap­paa­mas­sa Suo­mel­le kak­sois­voit­toa yh­des­sä EM-kul­taa suun­nis­ta­neen Ven­la Har­jun kans­sa, mut­ta lo­pul­ta ruot­sa­lai­nen la­jin su­per­täh­ti Tove Ale­xan­ders­son kii­la­si nais­ten vä­liin. EM-ki­so­ja käy­dään par­hail­laan Vi­ron Rak­ve­res­sa.

Suun­nis­tus­lii­ton tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­set ki­lo­met­rit oli­vat Tei­nil­le ras­kaat.

– Se oli mel­koi­nen sel­viy­ty­mis­tais­te­lu. Muu­ta­ma vir­he tuli, mut­ta tu­li­han nii­tä muil­le­kin. Fyy­si­ses­ti ei tun­tu­nut hy­väl­tä ja lo­pus­sa tuli ihan kun­non sip­paus, Tei­ni sum­ma­si ki­saa tie­dot­tees­sa.

Vä­sy­mi­ses­tä huo­li­mat­ta Tei­ni oli erit­täin tyy­ty­väi­nen prons­siin­sa. Hän on kär­si­nyt vii­me vuo­si­na jal­ka­vai­vois­ta, joi­ta ei ole vie­lä­kään ko­ko­naan se­lä­tet­ty.

– Oli etu­kä­teen vä­hän sii­nä ja sii­nä, kes­tää­kö ja­lal­la juos­ta pit­kää mat­kaa maa­liin as­ti. Ke­vään ajan juos­tiin sprint­tiä en­kä eh­ti­nyt MM-ki­so­jen jäl­keen tes­ta­ta, mi­ten ja­lan sai­si kes­tä­mään tätä ki­saa. Lo­pus­sa se oli to­del­la ki­peä ja söi tais­te­lu­mie­li­a­laa. Kes­ki­mat­ka ja vies­ti ovat kes­tol­taan ly­hy­em­piä, jo­ten ja­lan suh­teen en ole huo­lis­sa­ni niis­tä, Tei­ni va­kuut­ti.

Suun­nis­tuk­sen EM-kil­pai­lut käyn­nis­tyi­vät jo kes­ki­viik­ko­na kes­ki­mat­kan kar­sin­ta­kil­pai­lul­la. Fi­naa­liin ete­ni kaik­ki­aan 12 suo­ma­lais­suun­nis­ta­jaa, jois­ta Suun­nis­tus­lii­ton tie­dot­teen mu­kaan Ma­ri­ka Tei­ni ot­ti eri­tyi­sen on­nis­tu­mi­sen ja voit­ti oman kar­sin­ta­e­rän­sä. Erä­voit­to ir­to­si yli kah­den ja puo­len mi­nuu­tin erol­la seu­raa­vaan, ei­kä Tei­ni ol­lut osan­nut suo­ri­tuk­sen­sa pe­rus­tel­la odot­taa näin suur­ta voit­to­mar­gi­naa­lia.

– Ei tun­tu­nut sil­tä, et­tä oli­si mi­tään flow-ti­laa saa­nut pääl­le, kun maas­to oli niin tuk­kois­ta. Oli re­he­vää ja vai­ke­a­kul­kuis­ta. Nä­ky­vyys oli niin heik­ko, et­tä pie­nem­mät ja vä­lil­lä isom­mat­kin maas­to­koh­teet jäi­vät pii­loon, Ma­ri­ka to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Sä­ky­lä­läis­suun­nis­ta­ja on kes­ki­mat­kan Eu­roo­pan mes­ta­ri vuo­del­ta 2018 ja läh­tee ta­voit­te­le­maan hy­vää si­joi­tus­ta myös lau­an­tain fi­naa­lis­ta.

– Fyy­si­ses­ti ei tun­tu­nut hy­väl­tä, mut­ta toi­saal­ta maas­to oli niin hi­das, et­tei siel­lä ol­lut sel­lai­sia pät­kiä, jos­sa oli­si pääs­syt vauh­tia mit­taa­maan­kaan. Fi­naa­lis­sa pi­tää men­nä suun­nis­tus­tai­to edel­lä. Jos sii­nä on­nis­tuu, niin ei­kö­hän sitä ol­la tu­los­lis­tal­la kor­ke­al­la.

EM-ki­sois­sa on tä­nään vä­li­päi­vä. Lau­an­tai­na nais­ten kes­ki­mat­kan fi­naa­li start­taa kel­lo 11.45 ja ki­saa voi seu­ra­ta Eli­sa Viih­de Vi­ap­la­yl­la kel­lo 13.30–16 tai IOF Li­ven kaut­ta (lin­kit löy­ty­vät tääl­tä). Nais­ten vies­ti al­kaa puo­les­taan sun­nun­tai­na kel­lo 10, ja ki­saa näy­te­tään Eli­sa Viih­tees­sä kel­lo 10–14 tai IOF Li­ves­sä.

Ota kantaa