11.5.2023 14.05
Urheilu
 

Nyt tehtiin seurahistoriaa – Säkylän Urheilijoiden miehet voittivat M40 Masters -sarjassa Suomen mestaruuden

Seurahistoriaa tehneessä joukkueessa pelasivat Antti Kelkka, Lasse Rautiainen, Ferri Pakula, Harri Mäkinen, Marko Tuominen, Janne Saarivuori, Aki Söderlund, Vesa Mäkilä, Atte Mäkitalo ja Teemu Tolonen. Sunnuntain voittokuvasta puuttuvat Pakula ja Tolonen.

Seurahistoriaa tehneessä joukkueessa pelasivat Antti Kelkka, Lasse Rautiainen, Ferri Pakula, Harri Mäkinen, Marko Tuominen, Janne Saarivuori, Aki Söderlund, Vesa Mäkilä, Atte Mäkitalo ja Teemu Tolonen. Sunnuntain voittokuvasta puuttuvat Pakula ja Tolonen.

Taru Isotalo-Virtanen

image

Sä­ky­län Ur­hei­li­joi­den mie­het voit­ti­vat Ori­pääs­sä vii­kon­vaih­tees­sa pe­la­tus­sa M40 Mas­ters -sar­jas­sa Suo­men mes­ta­ruu­den. Jouk­ku­e­la­jeis­sa suo­ri­tus oli seu­ran en­sim­mäi­nen SM-mi­ta­li ai­kuis­ten sar­jois­sa.

Kul­taa voit­ta­nees­sa jouk­ku­ees­sa pe­la­si­vat sä­ky­lä­läis­läh­töi­set At­te Mä­ki­ta­lo, Fer­ri Pa­ku­la ja kap­tee­ni­na toi­mi­nut Mar­ko Tuo­mi­nen ja Sä­ky­lään pari vuot­ta sit­ten muut­ta­nut Las­se Rau­ti­ai­nen. Hei­dän li­säk­si jouk­ku­ees­sa pe­la­si­vat Sä­ky­lää jos­sain vai­hees­sa uraan­sa edus­ta­neet Aki Sö­der­lund, Ant­ti Kelk­ka, Har­ri Mä­ki­nen, Vesa Mä­ki­lä sekä tä­hän tur­nauk­seen seu­ra­siir­ron teh­neet Jan­ne Saa­ri­vuo­ri ja Tee­mu To­lo­nen.

Tur­nauk­seen läh­det­tiin 10 pe­laa­jan voi­min ja al­ku­sar­jan ot­te­lui­hin ko­koon­pa­not eli­vät eh­kä lii­kaa­kin erien ja pe­lien vä­lis­sä. En­sim­mäi­ses­sä ot­te­lus­sa vas­taan aset­tui hal­lit­se­va Suo­men mes­ta­ri Vaa­san Is­ku Po­wer, joka vi­li­si ko­via lii­ga­ta­sol­la­kin pe­lan­nei­ta pe­li­mie­hiä. Ot­te­lu päät­tyi Sä­ky­län 1–2 (25–20,22–25 ja 14–16)
tap­pi­oon.

Ot­te­lun on­nis­tu­jiin kuu­lui­vat hak­ku­ri­na pe­lan­nut Vesa Mä­ki­lä sekä yleis­pe­laa­ja­na kol­men ta­kaa hy­vin hyö­kän­nyt Tee­mu To­lo­nen. Ot­te­lu an­toi esi­ma­kua sii­tä, mi­ten tur­nauk­ses­sa tu­lee pe­la­ta ja mitä vaa­tii, kun vas­tas­sa on mon­ta vuot­ta Mas­ter­se­ja kier­tä­nei­tä jouk­ku­ei­ta.

Toi­ses­sa ot­te­lus­sa vas­taan aset­tui Ki­vi­ran­nan Vesa, joka osoit­tau­tui sit­ke­äk­si jouk­ku­eek­si ja vei voi­ton sel­vin nu­me­roin 0–2 (23–25 ja 14–25). Voit­to­ti­li oli edel­leen siis avaa­mat­ta en­nen kol­mat­ta ja vii­meis­tä al­ku­sar­jan pe­liä, jo­hon aset­tui Lai­hi­an Luja. Se on­nis­tui erien lo­pus­sa kään­tä­mään erät ja ot­te­lun voi­tok­seen tu­lok­sel­la 0–2 (24–26 ja 23–25).

– Puo­lus­tus­pal­lo­jen nouk­ki­mi­nen ja omien vir­hei­den vält­tä­mi­nen oli­si täs­tä pe­lis­tä jo tuo­nut avaus­voi­ton, mut­ta kun ei kul­ke­nut, niin ei kul­ke­nut, kap­tee­ni Mar­ko Tuo­mi­nen to­te­si pe­lin jäl­keen.

Sunnuntain jännitysnäytelmä

Sun­nun­tai jää var­mas­ti mie­leen kai­kil­le pe­laa­jil­le ja pai­kal­le saa­pu­neil­le sä­ky­lä­läi­sil­le kat­so­jil­le iki­muis­toi­se­na päi­vä­nä. Sä­ky­lä­läi­set saa­pui­vat si­suun­tu­nee­na en­sim­mäis­ten jou­kos­sa lii­kun­ta­hal­lil­le, ja Mä­ki­län Vesa piir­si fläp­pi­tau­lul­le ai­ka yk­sin­ker­tai­set ku­vi­ot, ja hom­ma lok­sah­te­li pala pa­lal­ta kiin­ni. Vaik­ka sun­nun­tai­na oli kak­si yleis­pe­laa­ja pois­sa ko­koon­pa­nos­ta, niin se ei hai­tan­nut pe­laa­mis­ta.

Puo­li­vä­lie­rä­pe­lis­sä SäkU voit­ti Vuo­saa­ren Vii­kin­git 2–1 (25–23, 15–25 ja 15–8) lu­ke­min. Ken­tän ”kuu­min” yh­dek­säl­lä teh­dyl­lä pis­teel­lä ja yh­tä mo­nel­la tuu­le­tuk­sel­la oli Mar­ko Tuo­mi­nen. Myös yleis­pe­laa­ja Har­ri Mä­ki­nen on­nis­tui ot­te­lus­sa hy­vin.

Vä­lie­ris­sä vas­taan aset­tui taas Ki­vi­ran­nan Ve­sat, jon­ka pe­li­tyy­li oli vie­lä hy­vin sä­ky­lä­läis­pe­laa­jien muis­tis­sa. Re­vans­si otet­tiin­kin hy­vin li­be­ro­na pe­lan­neen Las­se Rau­ti­ai­sen sekä tu­hoi­saa jäl­keä syöt­tö­ruu­dun ta­ka­na teh­nei­den Aki Sö­der­lun­din ja Vesa Mä­ki­län joh­dol­la 2–0 (25–20 ja 25–21).

Fi­naa­liin SäkU sai vas­taan Vaa­san Is­ku Po­we­rin. En­sim­mäi­nen erä ete­ni SäkU:n pie­noi­ses­sa hal­lin­nas­sa ai­na erä­voit­toon 25–21 as­ti. Toi­sen erän puo­li­vä­lin jäl­keen Vaa­sa sai re­päis­tyä nel­jän pis­teen kau­lan, mut­ta niin vain Sä­ky­lä sai ti­lan­teen ta­soi­hin 21–21. Lo­put nel­jä pis­tet­tä teki Vaa­sa ja vei erän 21–25.

Kul­ta­mi­ta­lien koh­ta­lo rat­kais­tiin tieb­re­ak-eräs­sä. Kol­man­teen erään Sä­ky­lä teki päi­vän ai­no­an vaih­ton­sa ja ot­ti ori­pää­läi­sen eli ko­ti­sa­lis­saan pe­laa­van Ant­ti Kel­kan pe­laa­maan. Kel­kan te­ke­mäl­lä tap­po­tor­jun­nal­la ja At­te Mä­ki­ta­lon syöt­tö­put­kel­la Sä­ky­lä joh­ti 3–0, ja vaa­sa­lai­set oli pa­ko­tet­tu tur­vau­tu­maan ai­ka­li­sään.

Ai­ka­li­sän jäl­keen näh­tiin taas kes­ki­tor­ju­ja Tuo­mi­sen tuu­le­tus ja ti­lan­ne oli 11–8. Sit­ten men­tiin taas ai­ka­li­säl­le, jol­la py­rit­tiin nyt vain pi­tä­mään Sä­ky­län hyvä ”flow” pääl­lä.

Vaa­san seu­raa­va syöt­tö päät­tyi sä­ky­lä­läis­ten vir­hee­seen, ja ti­lan­ne oli 11–10. Vas­taa­not­to piti ja Vesa Mä­ki­lä hak­ku­roi pis­teen, jon­ka jäl­keen pää­si Har­ri Mä­ki­nen lyö­mään ti­lan­teek­si jo 13–10. Seu­raa­van syö­tön jäl­keen vas­tus­ta­jan pas­sa­ri ra­ken­si­kin pe­lin kes­ki­pe­laa­jan kaut­ta – lyön­ti osui suo­raan Ant­ti Kel­kan kä­siin ja ti­lan­ne oli 14–10 eli Suo­men mes­ta­ruus oli kat­kol­la seu­raa­vas­sa pal­los­sa. Sä­ky­lä ei saa­nut rat­kais­tua pe­liä vie­lä omal­la syö­töl­lään, mut­ta seu­raa­vas­sa pal­los­sa oli taas tar­jol­la ”kark­kia”.

– Nyt ei enää tar­vin­nut kuin saa­da pal­lo ylös, ja sain va­li­ta, ke­nel­le sen tar­joi­li­sin. Mut­ta sen ver­ran Las­se lait­toi mi­nut juok­se­maan, et­tei jää­nyt kuin mah­dol­li­suus heit­tää hi­hal­la Ve­sal­le lai­taan, ja siel­tä­hän se tar­vit­ta­va pis­te tuli, tuu­mi pas­sa­ri At­te Mä­ki­ta­lo.

Näin saa­tiin erä Sä­ky­läl­le 15–11 ja ot­te­lu päät­tyi 2–1.

Sä­ky­län Ur­hei­li­jat an­toi tun­tei­den pur­kau­tua, kun voit­to var­mis­tui.

Teks­ti: Sä­ky­län Ur­hei­li­jat

Ota kantaa