12.9.2023 11.15
Urheilu
 

Sydänmaalla ajettiin viikonloppuna Rallisprint SM-sarjan toiseksi viimeinen osakilpailu – Hallialle Suomen mestaruus

image

Sä­ky­lä | Ral­lisp­rint SM -sar­jan kau­den vii­des ja toi­sek­si vii­mei­nen osa­kil­pai­lu ajet­tiin upe­an au­rin­koi­ses­sa sääs­sä Sä­ky­län Trans­port Ho­si­ke Oy SM-Ral­lisp­rin­tis­sä. Kil­pai­lun päät­teek­si voit­ta­jien li­säk­si pääs­tiin juh­li­maan myös kau­den en­sim­mäis­tä Suo­men mes­ta­ria, kun Tuuk­ka Hal­lia var­mis­ti toi­sen pe­räk­käi­sen ne­li­ve­to­jen Suo­men mes­ta­ruu­den. 

My­nä­mä­en Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Mar­ko Heik­ki­lä oli Sä­ky­län lä­hes kuu­si­ki­lo­met­ri­sel­lä ra­dal­la aje­tun kau­den en­sim­mäi­sen so­ra­o­sa­kil­pai­lun "her­ra ja hi­dal­go". Heik­ki­lä käs­kyt­ti To­yo­ta Star­le­tin­sa mo­lem­mil­la kier­rok­sil­la no­peim­paan ai­kaan ja kuit­ta­si kak­si­ve­to­jen yleis­kil­pai­lun ja luo­kan 3 voi­ton. 

– Kil­pai­lus­ta jäi huip­pu­fii­lis vä­hän vai­kei­den as­falt­ti­ki­so­jen jäl­keen. En saa­nut uut­ta au­toa täy­sin mie­lei­sek­si vie­lä as­fal­til­la, mut­ta so­ral­la kaik­ki lok­sah­ti koh­dal­leen heti en­sim­mäi­sis­sä tes­teis­sä. Niin­pä sain ol­la luot­ta­vai­nen tä­män kil­pai­lun suh­teen. Reit­ti oli tä­nään huip­pu­hie­no ja jär­jes­te­lyt toi­mi­vat lois­ta­vas­ti, Heik­ki­lä fii­lis­te­li. 

Yleis­ki­san toi­sek­si ja luo­kan 1 voit­toon ajoi sar­ja­vie­rai­li­ja Mar­kus Hel­lst­röm (Sa­loUA), joka oli Sä­ky­läs­sä tes­taa­mas­sa en­si vii­kon F-Cu­pin osa­kil­pai­lua, Ran­ta­ral­lia var­ten. Tes­ti su­jui var­sin mal­lik­kaas­ti var­sin­kin, kun eroa kär­ki­mies Heik­ki­lään ei ker­ty­nyt kuin vai­vai­set 0,15 se­kun­tia.

Vie­rai­le­vat täh­det oli­vat ko­via, sil­lä kol­man­nek­si kii­la­si myös­kin F-Cu­pis­sa kil­pai­le­va Pee­tu Pa­ta­jo­ki (Tei­sUA), joka jäi Heik­ki­län kak­kos­kier­rok­sen no­tee­rauk­ses­ta hie­man pääl­le kak­si se­kun­tia. 

Heik­ki­län ja Hel­lst­rö­min li­säk­si kak­si­ve­tois­ten luok­ka­voit­toi­hin ajoi­vat Vil­le Reu­ter (KaMK) luo­kas­sa 5, Jar­no Vir­ta (P-HUA) luo­kas­sa 4, Jan­ne Lai­ne (MäntsMK) luo­kas­sa 2 ja Kas­pe­ri Heik­ki­nen (Kaj-UA) luo­kas­sa 6. 

Kak­si­ve­to­jen pis­teis­sä Reu­ter jat­kaa sar­jan kär­jes­sä en­nen Ari-Pek­ka Koi­vis­toa (YUA). Al-Här­män Valt­te­ri Kos­ki ki­pu­si kol­man­nek­si. 

Ju­ni­o­rei­den SM:ssä Koi­vis­to jat­kaa kär­jes­sä en­nen Kos­kea. Jar­no Pen­tin­pu­ro (La­kUA) pi­tää hal­lus­saan kol­mos­paik­kaa. 

Hallialle ei löytynyt pysäyttäjää

Kau­den jo­kai­sen edel­li­sen osa­kil­pai­lun no­peim­man suo­ri­tuk­sen on kir­jan­nut ne­li­ve­to­jen hal­lit­se­va Suo­men mes­ta­ri Tuuk­ka Hal­lia (MäntsMK), jol­la oli mah­dol­li­suus var­mis­taa toi­nen pe­räk­käi­nen mes­ta­ruus jo kau­den vii­meis­tä edel­li­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa. 

Hal­lia ajoi­kin en­sim­mäi­sel­le kier­rok­sel­le yleis­ki­san no­peim­man ajan, mut­ta kil­pai­lun­joh­to hyl­kä­si suo­ri­tuk­sen. 

– Saa­tiin vä­hän jän­ni­tys­tä ai­ka­sek­si en­sim­mäi­sen ve­don jäl­keen, kun tuli teh­tyä B-ju­ni­o­ri­mo­ka. Läh­din va­ri­kol­ta vä­hän tur­han myö­hään läh­töön, en­kä ihan eh­ti­nyt omal­le läh­tö­pai­kal­le­ni. Kol­me au­toa sii­nä eh­ti men­nä sit­ten vä­lis­sä, jon­ka joh­dos­ta tu­lok­se­na oli hyl­käys, Hal­lia va­lai­si. 

Toi­sel­la kier­rok­sel­la Hal­lia ei kui­ten­kaan vir­hei­siin sor­tu­nut, vaan pai­ne­li var­mas­ti läh­dös­tä maa­liin ja kuit­ta­si kil­pai­lun no­peim­man kul­jet­ta­jan tit­te­lin jo vii­den­nen ker­ran täl­lä kau­del­la. Yleis­ki­san ja luo­kan 8 voi­ton myö­tä Hal­lia ei siis ereh­ty­nyt täl­lä kau­del­la ker­taa­kaan ja var­mis­ti mes­ta­ruu­den jo Sä­ky­läs­sä. 

– Toi­sel­le kier­rok­sel­le sain ihan koh­tuul­li­sen ve­don ai­kai­sek­si. Lop­pu­pät­käs­tä kär­sin aa­vis­tuk­sen edel­lä läh­te­neen R5-Sko­dan nos­ta­mas­ta pö­lys­tä ja ajoin sen mel­kein kiin­ni. On­nek­si ei sen enem­pää hai­tan­nut niin riit­ti voit­toon. Au­to pe­la­si tä­nään hie­nos­ti ja rata oli hyvä, riit­tä­vän pit­kä ja vaih­te­le­va, Hal­lia ker­ta­si. 

– Tyy­ty­väi­nen on pak­ko ol­la, kun ky­sees­sä vii­des voit­to vii­des­tä mah­dol­li­ses­ta. Se oli ta­voi­te ja se on nyt saa­vu­tet­tu. Lep­pä­vir­ran pää­tös­ki­sas­ta koi­te­taan ha­kea vie­lä yk­si pyt­ty li­sää, niin kau­si oli­si ai­ka lail­la täy­del­li­nen, Hal­lia päät­ti. 

Juho Mäki-Tam­me­la (La­kUA) käs­kyt­ti Mit­su­bis­hin­sa tä­nään yleis­ki­san toi­sek­si jää­den Hal­li­al­le 2,5 se­kun­tia. Kon­ka­ri Jari Lam­min­si­vu (Hä­mUA) kuit­ta­si Skoda Fa­bi­al­laan kol­man­nen si­jan, eroa Hal­li­aan ker­tyi rei­lut nel­jä se­kun­tia. 

Ral­li­au­to­luo­kan 7 voi­ton Sä­ky­läs­sä nap­pa­si Mats Rin­ne (YkUa) Mit­su­bis­hi Mi­ra­gel­laan. 

Hal­lia kuit­taa mes­ta­ruu­den täy­del­lä 60,5 pis­teen po­til­la. Enem­pää pis­tei­tä tup­la­mes­ta­ri ei siis voi ke­rä­tä, sil­lä lo­pul­li­siin pis­tei­siin ote­taan huo­mi­oon kuu­des­ta ki­sas­ta vii­den par­haan pis­teet. Lam­min­si­vu ja Mäki-Tam­me­la ki­saa­vat Lep­pä­vir­ran pää­tös­ki­sas­sa him­meim­mis­tä mi­ta­leis­ta ja ovat täl­lä het­kel­lä puo­len pis­teen si­säl­lä toi­sis­taan. 

Säkylän Urheiluautoilijoiden Kai Mäkelä nappasi voiton senioreissa Säkylän viikonvaihteen kisoissa.

Säkylän Urheiluautoilijoiden Kai Mäkelä nappasi voiton senioreissa Säkylän viikonvaihteen kisoissa.

Loudlife Media (LMM) & Janette Taskinen / AKK

Vierailijoiden juhlaa

Suo­mi Cu­pis­sa Nuor­ten luo­kan mes­ta­ruu­den jo vii­me osa­kil­pai­lus­sa var­mis­ta­nut Vil­le Va­ta­nen (K-KUA) ei ol­lut Sä­ky­läs­sä mu­ka­na. Ku­lu­val­la se­son­gil­la jo ral­lin puo­lel­la Nuor­ten Suo­men mes­ta­ruu­den na­pan­nut Es­ko Ky­tö­mä­ki (MhMK) kuit­ta­si luok­ka­voi­ton tä­män kau­den en­sim­mäi­ses­sä SM-sprin­tis­sään. 

Nais­ten luo­kan voit­toa juh­li Mei­ju Vii­ta­nen (Raa­UA) en­nen sar­ja­kär­ki Mar­jo-Riit­ta Man­sik­ka­mä­keä (Hä­mUA). Se­ni­o­reis­sa voi­ton nap­pa­si ko­ti­ki­saan­sa aja­nut vie­rai­le­va täh­ti Sä­ky­län Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Kai Mä­ke­lä

Ral­lisp­rint SM -sar­jan kau­den 2023 vii­mei­nen osa­kil­pai­lu aje­taan 23. syys­kuu­ta Lep­pä­vir­ran Dee­kax SM-Ral­lisp­rin­tis­sä.

Yleis­kil­pai­lun tu­lok­set: 

2WD SM: 1)Mar­ko Heik­ki­lä 3:26,64, 2) Mar­kus Hel­lst­röm +0,15, 3) Pee­tu Pa­ta­jo­ki +2,12.

4WD SM: 1) Tuuk­ka Hal­lia 3:10,73, 2) Juho Mäki-Tam­me­la +2,48, 3) Jari Lam­min­si­vu +4,32.

Ral­lisp­rint SM -pis­teet: 5/6 osa­kil­pai­lua

Kak­si­ve­to-SM: 1) Vil­le Reu­ter 54,5p, 2) Ari-Pek­ka Koi­vis­to 54,5p, 3)Valt­te­ri Kos­ki 51,5p.

Ne­li­ve­to-SM: 1)Tuuk­ka Hal­lia 60,5p, 2) Jari Lam­min­si­vu 42,5p, 3) Juho Mäki-Tam­me­la 42p.

Ju­ni­o­rei­den SM: 1)Ari-Pek­ka Koi­vis­to 54,5p,2) Valt­te­ri Kos­ki 51,5p, 3) Jar­no Pen­tin­pu­ro 49p. 

Ota kantaa