5.6.2024 14.19
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Ensimmäinen maistiainen Alasatakunnan Kesälehdestä 2024: Tanja Lehtinen palasi maailmalta saksijahtiin Säkylään

Tanja Lehtinen ja Markku Lehtinen tuntevat hyvin järven karikot, ja matkalla ohitetaan myös Säkylän kuuluisin puu.

Tanja Lehtinen ja Markku Lehtinen tuntevat hyvin järven karikot, ja matkalla ohitetaan myös Säkylän kuuluisin puu.

Pia Mattila-Lonka

image

Lue koko uu­si Ke­sä­leh­ti tääl­tä!

Sä­ky­lä | On täy­del­li­nen elo­kui­nen aa­mu läh­teä jär­vel­le. Py­hä­jär­ven aal­lok­ko lip­lat­taa rau­hal­li­ses­ti ja au­rin­ko läm­mit­tää hel­teis­tä päi­vää lu­pail­len. Hil­jat­tain rai­von­nut ke­sä­myrs­ky­kin on enää kuin muis­to. Myrs­kyn pe­rin poh­jin myl­lää­mät ve­det ovat jo niin kir­kas­tu­neet, et­tä Tan­ja Leh­ti­sen ja isän, Mark­ku Leh­ti­sen ra­pu­a­pa­jil­la jär­ven poh­jan ki­vet erot­taa hy­vin. Täp­lä­ra­pu viih­tyy hy­vin näis­sä ki­vi­kois­sa tai pa­rem­min­kin ki­vik­ko­jen reu­na­mil­la.

Pyhäjärvi ja oman isän perustama ravustusyritys saivat vuosia maailmalla viettäneen Tanja Lehtisen palaamaan Säkylään.

Pyhäjärvi ja oman isän perustama ravustusyritys saivat vuosia maailmalla viettäneen Tanja Lehtisen palaamaan Säkylään.

Pia Mattila-Lonka

Mark­ku Leh­ti­nen oh­jaa ve­net­tä tot­tu­nees­ti vuo­si­kym­men­ten ko­ke­muk­sel­la. Isän ope­tuk­set Sä­ky­län mo­nin pai­koin ka­rik­koi­sil­ta ran­noil­ta ovat hy­vin myös Tan­jan mie­les­sä.

– Pie­ne­nä olin tosi pal­jon mu­ka­na jär­vel­lä ja muis­tan, kuin­ka isä sa­noi, et­tä täs­sä kuu­luu ajaa hil­jaa tai et­tä tuon­ne ei sit­ten saa ve­neel­lä ajaa.

Isän tois­te­le­mat mo­net Sä­ky­län ka­las­tuk­seen liit­ty­vät van­hat sää­ho­ke­mat­kin on kuul­tu vuo­sien saa­tos­sa. Ku­ten vaik­ka­pa ”Kun tuu­li men­nee it­tään, ei tuu mit­tään” tai ”Kaak­kois­tuu­li vie ka­lat­kin kat­ti­las­ta”.

Järvelle lähdetään omasta kotirannasta.

Järvelle lähdetään omasta kotirannasta.

Pia Mattila-Lonka

Mat­kal­la ohi­te­taan paik­ka­kun­nan kuu­lui­sin ja va­lo­ku­va­tuin puu, Pas­ka­lon­ka­rin pääl­lä sei­so­va yk­si­näi­nen. Se on kal­lis­tu­nut ko­vin, mut­ta Mark­ku Leh­ti­nen ei ole sii­tä huo­lis­saan. Hän muis­taa, et­tä puu on jos­kus kaa­tu­nut ko­ko­naan, mut­ta lep­pä kas­vat­ti hy­vin­kin no­pe­as­ti ti­lal­le uu­den yk­si­lön.

En­sim­mäi­set mer­rat nos­te­taan ylös, ja Tan­ja Leh­ti­nen poi­mii tot­tu­nees­ti hy­vän ko­koi­set yk­si­löt ve­nees­sä ole­vaan laa­tik­koon. Pie­net ra­vut hän pääs­tää sa­man tien ta­kai­sin jär­veen kas­va­maan. Ra­pu­ja tu­lee mu­ka­vas­ti ja sen­tään jo­ku­nen yli 12 sen­tin ”jät­ti­läi­nen­kin”. Ra­pu­syöt­ti­nä Leh­ti­sil­lä it­sel­lään on par­haak­si ha­vait­tu Py­hä­jär­ven sär­ki tai vaik­ka­pa ah­ven.

Pienet ravut Tanja heittää merroista takaisin järveen kasvamaan.

Pienet ravut Tanja heittää merroista takaisin järveen kasvamaan.

Pia Mattila-Lonka

– It­se em­me käy­tä mak­ka­raa, mut­ta olen kuul­lut joi­den­kin lait­ta­van mer­toi­hin jopa sitä.

Al­ku­kau­des­ta ra­pu­ja tuli huo­nos­ti ko­vaan ky­syn­tään näh­den, mut­ta kau­den ede­tes­sä ti­lan­ne ta­saan­tui ja saa­liit kas­voi­vat. Jär­vel­lä py­ri­tään käy­mään ra­vus­tus­kau­den ai­ka­na kuu­si ker­taa vii­kos­sa – mi­kä­li ke­lit sal­li­vat. Tan­ja Leh­ti­sen ny­ky­ään luot­saa­man Suo­men Ra­pu­tuk­ku Oy:n lop­pu­ke­sä on­kin mel­kois­ta rum­baa. It­se hän eh­tii hy­vin har­voin jär­vel­le. Osa­keyh­ti­ök­si muu­tet­tu Suo­men Ra­pu­tuk­ku on­kin kas­va­nut mel­koi­ses­ti.

Tuttu järvimaisema on rakas sekä isälle että tyttärelle.

Tuttu järvimaisema on rakas sekä isälle että tyttärelle.

Pia Mattila-Lonka

Asi­a­kas­kun­taa on riit­tä­nyt ym­pä­ri Suo­men ai­na Uts­jo­en Ka­ri­gas­nie­meä myö­den. Pa­kas­tet­tu­na Py­hä­jär­ven ra­pu­ja on vie­ty myös ul­ko­mail­le.

Kiih­keim­män ra­vus­tus­kau­den ai­ka­na Tan­ja Leh­ti­nen ajaa muun mu­as­sa ra­pu­kul­je­tuk­sia mo­niin lä­hi­kau­pun­kei­hin, hoi­taa las­ku­tuk­sia ja ti­lauk­sia ja vas­tai­lee pu­he­li­meen, joka soi käy­tän­nös­sä koko ajan.

Ra­pu­ja Leh­ti­sil­le pyy­tää Py­hä­jär­vel­lä kaik­ki­aan noin 14 tai­ta­vaa ra­vus­ta­jaa, jois­ta suu­rin osa on har­ras­te­ra­vus­ta­jia.

Kesät ovat erilaisia ja saalismäärät vaihtelevat.

Kesät ovat erilaisia ja saalismäärät vaihtelevat.

Pia Mattila-Lonka

– He ovat kaik­ki to­del­la hy­viä. Mo­nel­la heis­tä on mer­to­ja 100–150 ja he käy­vät jär­vel­lä joka päi­vä, Tan­ja ke­huu.

Irlannin ja Australian
kautta Säkylään

– Ra­kas­tan tätä jär­veä, Tan­ja Leh­ti­nen sa­noo, kun vene lä­hes­tyy Leh­tis­ten seu­raa­vaa ra­pu­a­pa­jaa.

Sii­tä huo­li­mat­ta ei ole mi­ten­kään it­ses­tään sel­vää, et­tä Tan­ja is­tuu nyt ve­nees­sä ja nos­taa jär­ves­tä mer­to­ja ylös. Ai­ka­naan ni­mit­täin Rau­mal­la tuo­tan­to­ta­lou­den in­si­nöö­rik­si opis­kel­lut Tan­ja läh­ti maa­il­mal­le ja viet­ti vii­si vuot­ta Ir­lan­nis­sa.

– Asuin ja elin siel­lä elä­mää­ni, en­kä edes aja­tel­lut ta­kai­sin pa­luu­ta. Sen jäl­keen läh­din Aust­ra­li­aan vuo­dek­si.

Sit­ten tuli ko­ro­na, ja Aust­ra­lia sul­keu­tui ko­ko­naan. Tan­ja puo­les­taan päät­ti pa­la­ta Suo­meen ja Sä­ky­lään ke­säl­lä 2020.

– Kai se kuu­los­taa kli­sei­sel­tä, mut­ta jo­ten­kin vain sil­mä­ni avau­tui­vat. Kat­se­lin yh­täk­kiä Sä­ky­lää ja äi­din ja isän työ­tä tääl­lä ihan eri pers­pek­tii­vis­tä.

Sy­dän sa­ne­li elä­mään uu­den suun­nan.

– Mik­si en yrit­täi­si tääl­lä? Isäl­lä on tämä ra­pu­y­ri­tys, on tut­tu­ja asi­ak­kai­ta ja pal­jon ra­vus­ta­jia, ja niin­pä jo heti ke­säl­lä 2020 aloin teh­dä tääl­lä näi­tä ra­pu­jut­tu­ja.

Markku Lehtisellä on nyt itsellään aikaa mennä järvelle, kun yrityksen vetovastuu on tyttärellä.

Markku Lehtisellä on nyt itsellään aikaa mennä järvelle, kun yrityksen vetovastuu on tyttärellä.

Pia Mattila-Lonka

Rat­kai­su­aan Tan­ja ei ole het­ke­ä­kään ka­tu­nut. Al­kuun Tan­ja työs­ken­te­li rin­nal­la myös it-alan yri­tyk­ses­sä myyn­ti­pääl­lik­kö­nä, mut­ta vii­me vuon­na hän päät­ti kes­kit­tyä ko­ko­naan oman yri­tyk­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen.

Työn­ja­koa Suo­men Ra­pu­tuk­ku Oy:ssä on teh­ty niin, et­tä Tan­ja ot­ti fir­man juok­se­vat asi­at hoi­toon­sa ja isä Mark­ku on saa­nut kes­kit­tyä käy­mään jär­vel­lä ja ot­ta­maan jo hie­man rau­hal­li­sem­min – mi­kä­li mah­dol­lis­ta.

Pa­luu ta­kai­sin juu­ri ke­säl­lä 2020 oli koh­ta­lon sa­ne­le­ma myös toi­ses­ta syys­tä. Tan­ja Leh­ti­nen eh­ti näin vie­lä viet­tä­mään ai­kaa äi­tin­sä Rai­jan kans­sa en­nen kuin tämä me­neh­tyi yl­lät­tä­en ja no­pe­as­ti eden­nee­seen sai­rau­teen vuon­na 2021.

Tan­jan ko­tiin­pa­luu oli van­hem­mil­le lop­puun as­ti täy­si yl­lä­tys. Hän ei ker­to­nut sii­tä mi­tään etu­kä­teen ja viet­ti ko­ro­na-ajan tar­vit­ta­van kah­den vii­kon ka­ran­tee­ni­ai­kan­sa Son­ja-sis­kon­sa luo­na en­nen kuin il­maan­tui ko­ti­pi­hal­le Sä­ky­lään.

– Il­moi­tin äi­dil­le ja isäl­le, et­tä tu­lin nyt tän­ne ra­vus­ta­maan.

Van­hem­pien rie­mu oli val­ta­va, ja Tan­jan mu­kaan­tu­los­ta yri­tyk­seen Mark­ku Leh­ti­nen sa­noo ole­van­sa iki­on­nel­li­nen.

Pyydetyt ravut viettävät vähintään kaksi vuorokautta puhdasvesialtaissa.

Pyydetyt ravut viettävät vähintään kaksi vuorokautta puhdasvesialtaissa.

Pia Mattila-Lonka

– Jo pik­ku lik­ka­na Tan­ja ra­vus­te­li oman pie­nen jol­lan­sa kans­sa tuol­la jär­vel­lä, Mark­ku sa­noo.

Hän muis­tut­taa­kin, et­tä jär­vel­le on ol­ta­va halu ja mie­len­kiin­to. Ei­kä ka­las­ta­jik­si tul­la, vaan ka­las­ta­jik­si syn­ny­tään.

Mäntyrannan
jalanjäljille

Vii­me vuo­den alus­ta Tan­ja Leh­tis­tä pyy­det­tiin ot­ta­maan vas­taan myös Sä­ky­län Py­hä­jär­ven hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jan kova pes­ti.

– Olin sii­tä to­del­la yl­lät­ty­nyt ja otet­tu, Tan­ja nau­raa.

Työ­hön kuu­luu mo­nen­lais­ta taus­ta­työ­tä, ra­vus­tus- ja ry­sä­lu­pien kä­sit­te­lyä sekä avus­tus­ten ha­ke­mis­ta.

– Täs­sä on iso vas­tuu, mut­ta on­nek­si edel­tä­jä­ni, eli Mark­ku Män­ty­ran­ta, on ol­lut täs­sä työs­sä mi­nua opas­ta­mas­sa.

Kiireisimpänä sesonkiaikana Tanja Lehtinen hoitaa itse muun muassa rapukuljetuksia lähikaupunkeihin.

Kiireisimpänä sesonkiaikana Tanja Lehtinen hoitaa itse muun muassa rapukuljetuksia lähikaupunkeihin.

Pia Mattila-Lonka

Uu­si teh­tä­vä tar­jo­aa sa­mal­la mo­nia uu­sia nä­kö­a­lo­ja koko seu­dul­le.

Jär­ven ohel­la Tan­ja viih­tyy met­säs­sä.

– Vil­liin­nyin ko­ko­naan Suo­mes­sa. Lii­tyin heti Sä­ky­län Erä­mie­hiin ja suo­ri­tin kaik­ki tar­vit­ta­vat met­säs­tys­kurs­sit. Sit­ten läh­din mu­kaan myös nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­toi­min­taan. Ha­lu­ai­sin ol­la mu­ka­na luo­mas­sa koko Py­hä­jär­vi­seu­dul­le elin­voi­maa ja kek­siä ide­oi­ta, jot­ka sai­si­vat ih­mi­siä mat­kus­ta­maan enem­män tän­ne seu­dul­le.

Eh­kä­pä ra­vus­tus­mat­kai­lu­a­kin on jos­sain vai­hees­sa tu­los­sa.

Rapuja lähtee asiakkaille myös valmiiksi keitettyinä.

Rapuja lähtee asiakkaille myös valmiiksi keitettyinä.

Pia Mattila-Lonka

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram