27.6.2022 15.46
Uutiset
 

Ensimmäiset sinile­vä­ha­vainnot on jo tehty Pyhäjärvellä

Sinilevät värjäävät rantavesiä runsaina esiintyessään eri sävyisen vihertäviksi.

Sinilevät värjäävät rantavesiä runsaina esiintyessään eri sävyisen vihertäviksi.

Tuomo Hurme / arkisto

image

Sä­ky­lä, Eu­ra, Pöy­tyä Ylä­ne | Hel­le­jak­so nos­taa pin­ta­ve­sien läm­pö­ti­laa vauh­dil­la ja tar­jo­aa läm­pi­mis­sä ve­sis­sä viih­ty­vil­le si­ni­le­vil­le hy­vät kas­vu­e­del­ly­tyk­set.

– Si­ni­le­vä­ku­kin­to­jen to­den­nä­köi­syys Py­hä­jär­vel­lä­kin kas­vaa, ja ha­vain­to­ja si­ni­le­vis­tä on jo teh­ty mo­nin pai­koin, Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti tie­dot­taa.

Kas­vip­lank­to­nin ko­ko­nais­bi­o­mas­saan pei­la­ten Py­hä­jär­ven le­vä­run­saus on mal­til­li­sel­la ta­sol­la. Tuo­reet nä­kö­sy­vyys­mit­tauk­set yl­tä­vät pai­koin yli kol­meen met­riin, mikä ker­too ve­den vä­häi­ses­tä sa­meu­des­ta. Ko­hon­nei­den läm­pö­ti­lo­jen an­si­os­ta yhä suu­rem­pi osuus kas­vip­lank­to­nis­ta on kui­ten­kin si­ni­le­vää, ja läm­pö­ti­lan nous­tes­sa en­ti­ses­tään le­vä­run­sau­den kas­vu on to­den­nä­köis­tä.

Py­hä­jär­vel­lä tuu­let saa­vat ai­kaan mer­kit­tä­vää pai­kal­lis­ta vaih­te­lua ve­den­laa­tuun jär­ven eri osis­sa, ja var­sin­kin tyy­nel­lä sääl­lä jo pie­nem­pi­kin mää­rä le­vää nou­see pin­taan sil­min näh­tä­väk­si ku­kin­nak­si. Ha­vain­to­ja si­ni­le­vis­tä on teh­ty var­sin­kin jär­ven itä­ran­nal­la.

Vii­kol­la 24 teh­dys­sä le­vä­mää­ri­tyk­ses­sä ha­vait­tiin usei­den mui­den le­vä­ryh­mien ohel­la Plank­toth­rix agard­hii ja Do­lic­hos­per­mum sp. si­ni­le­viä, jot­ka voi­vat tuot­taa myrk­ky­jä jär­vi­ve­teen. Jär­ves­sä esiin­tyy myös pal­lo­si­ni­le­vää (Glo­eot­ric­hia sp.), jon­ka ei tie­de­tä muo­dos­ta­van myr­kyl­li­siä ku­kin­to­ja. Mi­kä­li ran­ta­ve­des­sä ha­vai­taan run­saas­ti si­ni­le­vää, on ui­mis­ta ja ve­den käyt­töä syy­tä vält­tää.

Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus tuot­taa run­saas­ti ai­neis­to­ja Lou­nais-Suo­men si­ni­le­vä­ti­lan­tees­ta. Le­vä­ha­vain­to­ja pää­see tar­kas­te­le­maan esi­mer­kik­si tääl­tä. Jos epäi­let ve­des­sä ole­van si­ni­le­vää tai jos ha­vait­set le­vä­ku­kin­to­ja, voi myös ot­taa yh­teyt­tä Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­sen le­vä­pu­he­li­meen 0295 022 530.

Py­hä­jär­ven ve­den­laa­tu­poi­jun tie­to­ja muun mu­as­sa ve­den sa­meu­des­ta, klo­ro­fyl­li-a pi­toi­suu­des­ta ja läm­pö­ti­las­ta pää­see tar­kas­te­le­maan tääl­tä.

Ota kantaa