23.1.2022 22.29
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Eurasta läpi viisi, Säkylästä yksi – puolueista menestyi keskusta

Jukka ja Elina Mattila äänestivät Kepolan koululla sunnuntaina. Henkilöllisyyystietoja tarkastivat vaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Männistö (vas.) ja Anneli Laine.

Jukka ja Elina Mattila äänestivät Kepolan koululla sunnuntaina. Henkilöllisyyystietoja tarkastivat vaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Männistö (vas.) ja Anneli Laine.

Pia Mattila-Lonka

Etu­kä­teen en­nus­tet­tiin, et­tä Eu­ra sai­si Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­toon par­haim­mil­laan nel­jä jä­sen­tä ja Sä­ky­lä yh­den. Po­si­tii­vi­se­na yl­lä­tyk­se­nä voi pi­tää sitä, et­tä Eu­ras­ta meni läpi vii­si val­tuu­tet­tua, Ee­va Kal­li (kesk.), Har­ri Leh­to­nen (sd.), Maa­ret Vai­nio (sd.), Jyri Sa­rin (ps.) ja Pet­ri Sal­mi­nen (vas.)

Ää­ni­ha­ra­va oli Ee­va Kal­li, joka sai 1959 ään­tä, toi­sek­si eni­ten koko Sa­ta­kun­nas­sa rau­ma­lai­sen Kris­tii­na Sa­lo­sen (sd.) ol­les­sa yk­kö­nen.

Eu­ran kak­ko­nen oli Har­ri Leh­to­nen 892 ää­nel­lä ol­len koko Sa­ta­kun­nas­sa­kin kym­me­nen par­haan jou­kos­sa. Eu­ras­sa kol­man­nek­si eni­ten ää­ni ke­rä­si toi­nen de­ma­ri, Maa­ret Vai­nio, 558 ään­tä.

Jyri Sa­rin sai 287 ään­tä ja Pet­ri Sal­mi­nen 249. Eve­lii­na Pe­rä­lä (kok.) sai ää­niä 350 ja oli vie­lä ihan vii­me vai­heis­sa me­nos­sa läpi, mut­ta pu­to­si lo­pul­ta va­ra­si­jal­le. Va­ral­la on myös Vih­rei­den Tami Si­ren (ää­niä 238).

Eu­ras­sa kes­kus­ta nos­ti kan­na­tus­taan Ee­va Kal­lin sii­vit­tä­mä­nä. Kes­kus­tan kan­na­tu­so­suus nou­si 30,2 pro­sent­tiin, niu­kas­ti yli SDP:n, joka mit­taut­ti 30 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen. Eu­ran ää­nis­tä kes­kus­ta ot­ti 1396 ja SDP 1389.

Kun­ta­vaa­lei­hin ver­rat­tu­na kes­kus­tan kan­na­tus Eu­ras­sa nou­si yli vii­del­lä pro­sen­til­la ja de­ma­rien pro­sen­til­la. Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set me­net­ti­vät kan­na­tus­taan kun­ta­vaa­leis­ta, ko­koo­muk­sen osuus oli 13,7 pro­sent­tia ja pe­rus­suo­ma­lais­ten 10,7.

Säkylässä äänet hajaantuivat

Sä­ky­läs­sä kes­kus­ta ot­ti ko­me­an kan­na­tuk­sen pe­rä­ti 44 pro­sen­tin osuu­del­la, mut­ta edus­ta­jaa puo­lue ei saa­nut alu­e­val­tuus­toon, sil­lä ää­ni­pot­ti ja­kaan­tui use­am­mal­le eh­dok­kaal­le. Vii­me ke­vään kun­ta­vaa­leis­ta kes­kus­tan kan­na­tus Sä­ky­läs­sä nou­si noin 12 pro­sent­tia. Sä­ky­län ää­nis­tä se sai 1172. Eni­ten kan­na­tus­taan Sä­ky­läs­sä me­net­ti pe­rus­suo­ma­lai­set eli kuu­si pro­sent­tia kun­ta­vaa­leis­ta. Tu­los oi­keut­ti noin 11 pro­sen­tin kan­na­tu­so­suu­teen.

Sä­ky­län toi­sek­si suo­si­tuin puo­lue oli SDP 485 ää­nel­lä ja run­saan 18 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Ai­van kin­te­reil­lä oli ko­koo­mus liki sa­mal­la osuu­del­la ja 481 ää­nel­lä.

Sä­ky­län ää­ni­ha­ra­va oli Mar­jo Jas­pa (kok.), joka va­lit­tiin alu­e­val­tuus­toon kun­nan ai­no­a­na edus­ta­ja­na 411 ää­nel­lä. Niis­tä 379 tuli Sä­ky­läs­tä. Va­ra­si­joil­le jäi­vät Sä­ky­län kak­ko­nen An­na-Mai­ja Ko­ti­ran­ta (kesk.), 293 ään­tä ja kol­mas Juha Num­me­la (sd.), 275 ään­tä. Kes­kus­tan ää­niä ja­kaan­tui Sä­ky­läs­sä myös Mar­ko Pelt­ta­ril­le 272, Jen­ni Suon­pääl­le 203 ja Mika Män­nis­töl­le 183. Seu­dun ää­ni­ha­ra­va Ee­va Kal­li (kesk.) sai Sä­ky­läs­tä 170 ään­tä.

Ala­sa­ta­kun­nan alu­een lä­pi­men­nei­siin kuu­luu myös lap­pi­lai­nen He­le­na Ol­li­la (kesk.), joka sai ko­me­an ää­ni­saa­liin, 582.

Eura neljäs viidellä valtuutetulla

Ison osan val­tuus­to­pai­kois­ta ot­ti­vat kau­pun­git, Pori 28 ja Rau­ma 11. Kan­kaan­pääl­lä on kuu­si ja Eu­ral­la nel­jän­te­nä vii­si val­tuu­tet­tua.

Sa­ta­kun­nas­sa suu­rim­man kan­na­tu­so­suu­den sai SDP, 28 pro­sent­tia, ko­koo­mus ja kes­kus­ta ovat lä­hes ta­sois­sa noin 19,5 pro­sen­til­la. SDP:llä on alu­e­val­tuus­tos­sa 20 paik­kaa, kes­kus­tal­la 14, ko­koo­muk­sel­la 13 ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­la 9.

Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuu­te­tuis­ta yli puo­let eli 55,1 pro­sent­tia on nai­sia ja 44,9 pro­sent­tia mie­hiä. Kaik­ki­aan 69 val­tuu­te­tus­ta 53 is­tuu myös kun­nan­val­tuus­tos­sa, kan­sa­ne­dus­ta­jia on kak­si.