21.1.2023 9.33
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Influenssa A- ja RS-virus ovat kuormittaneet viime aikoina enemmän kuin korona – "Influ­ens­sa­ro­kotus kannattaa ottaa, vaikka olisi nyt sairastanut influenssan"

Käsien peseminen on yksi tehokas keino ehkäistä tartuntoja.

Käsien peseminen on yksi tehokas keino ehkäistä tartuntoja.

image

Ter­vey­den­huol­toa kuor­mit­ta­vat Sa­ta­kun­nas­sa täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti inf­lu­ens­sa A- ja RS-vi­ruk­sen ai­heut­ta­mat epi­de­mi­at. Ko­ro­nain­fek­ti­oi­ta­kin esiin­tyy edel­leen, mut­ta ne joh­ta­vat enää har­voin sai­raa­la­hoi­toon.

– Ko­ro­naan voi­daan pit­käl­ti suh­tau­tua, ku­ten mui­hin­kin tart­tu­viin hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­oi­hin. Sai­raa­lois­sa ja hoi­va­lai­tok­sis­sa näi­tä kaik­kia tu­lee kui­ten­kin ak­tii­vi­ses­ti tor­jua, Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) tie­dot­taa.

Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­näyt­tei­den osuus on pie­nen­ty­nyt, mi­hin vai­kut­taa se, et­tä näyt­tee­no­ton kri­tee­rit muut­tui­vat vuo­den­vaih­tees­sa, kun tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han mak­sa­mi­ses­ta luo­vut­tiin. Ko­ro­nan vä­he­ne­mi­nen nä­kyy kui­ten­kin myös Suo­mes­sa teh­dys­sä jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa.

Per­jan­tai­na Sa­ta­sai­raa­las­sa oli osas­to­hoi­dos­sa kak­si ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta po­ti­las­ta, jois­ta toi­sel­la ko­ro­na oli var­si­nai­nen sai­raa­la­hoi­don syy. Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon osas­to­hoi­dos­sa puo­les­taan on enää kym­me­nen eris­tys­tä vaa­ti­vaa ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta hen­ki­löä, jois­ta nel­jäl­lä ko­ro­na on sai­raa­la­hoi­don syy. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen osas­to­hoi­toa tar­vin­neet ko­ro­na­ta­pauk­set ovat ol­leet sel­väs­sä las­kus­sa niin eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa kuin pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa.

Täl­lä epi­de­mi­a­kau­del­la eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa on ol­lut 60 po­ti­las­ta, joil­la on to­det­tu inf­lu­ens­sa A-in­fek­tio. Heis­tä seit­se­män on ol­lut te­ho­hoi­dos­sa.

RS-vi­ru­sin­fek­tio on to­det­tu 72:lla eri­kois­sai­raan­hoi­toa saa­neel­la po­ti­laal­la, jois­ta kak­si on ol­lut te­ho­hoi­dos­sa. RS-vi­rus ai­heut­taa sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa tau­tia tyy­pil­li­ses­ti pie­nil­le lap­sil­le, mut­ta noin 40 pro­sent­tia ta­pauk­sis­ta on nyt to­det­tu ai­kui­sil­la – usein iäk­käil­lä tai ris­ki­ryh­mien po­ti­lail­la.

Sekä inf­lu­ens­sa A- et­tä RS-vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma epi­de­mi­a­huip­pu näyt­tää Sa­ta­kun­nas­sa ajoit­tu­neen vuo­den­vaih­tee­seen. Vuo­den 2022 vii­mei­sel­le vii­kol­le näyt­tää ajoit­tu­neen myös näi­den in­fek­ti­oi­den ai­heut­ta­ma sai­raa­la­hoi­don huip­pu. Kaik­ki kol­me epi­de­mi­aa jat­ku­vat kui­ten­kin edel­leen.

Riskiryhmien rokotukset jatkuvat

Vaik­ka tau­ti­ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut, on AT­TR:n mu­kaan tär­ke­ää, et­tä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat hen­ki­löt huo­leh­ti­vat suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ta ro­ko­tus­suo­jas­ta sekä inf­lu­ens­san et­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen osal­ta.

– Inf­lu­ens­sa­ro­ko­tus kan­nat­taa ot­taa, vaik­ka oli­si nyt sai­ras­ta­nut inf­lu­ens­san, sil­lä ke­vääl­le on en­na­koi­tu vie­lä uut­ta inf­lu­ens­sa-aal­toa.

Ko­ro­nain­fek­ti­on suh­teen vuo­de­nai­kais­vaih­te­lu ei ole ol­lut yh­tä sel­vää ja uu­sia tau­ti­aal­to­ja on to­den­nä­köi­ses­ti tu­los­sa, jo­ten ris­ki­ryh­mien hy­väs­tä ro­ko­te­suo­jas­ta on tär­ke­ää edel­leen huo­leh­tia.

Korona­näyt­tee­nottoa on kohdennettu

Val­ta­o­san ei tar­vit­se ha­keu­tua tes­tei­hin ter­vey­den­huol­toon, vaan sen si­jaan nou­da­te­taan ta­va­no­mai­sia sai­raus­lo­ma­käy­tän­tö­jä. Sai­raa­lois­sa ja hoi­va­ko­deis­sa näyt­tee­not­to on ak­tii­vis­ta oi­rei­sil­ta po­ti­lail­ta tai asuk­kail­ta.

Avo­huol­los­sa ter­vey­den­huol­lon tes­tiin tu­li­si ha­keu­tua, jos on ko­ro­naan so­pi­via oi­rei­ta ja hen­ki­lö kuu­luu eri­tyi­seen ris­ki­ryh­mään, on ras­kaa­na, työs­ken­te­lee so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa asi­a­kas- ja po­ti­las­työs­sä tai mis­sä ta­han­sa teh­tä­väs­sä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­va- tai vam­mais­pal­ve­luis­sa.

Sote-hen­ki­lö­kun­nal­le suo­si­tel­laan en­si­si­jai­ses­ti ko­ti­tes­tin te­ke­mis­tä. Mi­kä­li ko­ro­nain­fek­tio tai inf­lu­ens­sa to­de­taan ko­ti­tes­til­lä, tu­los­ta ei enää tar­vit­se var­men­taa ter­vey­den­huol­lon tes­til­lä

Mi­kä­li ei voi tai ha­lua teh­dä ko­ti­tes­tiä tai tu­los on ne­ga­tii­vi­nen ja oi­re­ku­va on akuut­ti, suo­si­tel­laan ha­keu­tu­maan ter­vey­den­huol­lon tes­tiin jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon näyt­tee­not­to­pis­tee­seen tai työ­ter­veys­huol­toon. Sa­ta­Di­ag-la­bo­ra­to­ri­os­sa käy­te­tään yh­dis­tel­mä­tes­tiä, jo­hon kuu­luu ko­ro­na­tes­tin li­säk­si inf­lu­ens­sa A- ja B- sekä RS-vi­rus­tes­ti.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram