11.11.2017 19.00
Uutiset
 
Esa Viippola

Jätehuolto T. Askonen ja Annastiinan Hiussali Euran vuoden yrittäjät

image

Eura | Kunnanhallitus palkitsi yrittäjäjuhlassa vuoden yrittäjänä perheyrityksen, jossa on tehty pitkäjänteistä työtä jo 43 vuoden ajan. Vuoden nuori yrittäjä on toiminut neljä vuotta, mutta kehittänyt toimintaansa sinä aikana huomattavasti.

Pe­rus­tei­den mu­kaan Jä­te­huol­to T. As­ko­sen vah­vuuk­sia ovat jous­ta­vuus, luo­tet­ta­vuus, eri­no­mai­nen asi­a­kas­pal­ve­lu ja pai­kal­lis­tun­te­mus. As­ko­sel­la on myös seu­raa­va pol­vi jat­ka­mas­sa työ­tä.

Ve­to­vas­tuus­sa ole­van Mik­ko As­ko­sen on help­po löy­tää koh­de omil­le kii­tok­sil­le.

– Meil­lä on en­si­luok­kai­set työn­te­ki­jät. Li­kai­set ja puh­taat työt teh­dään kaik­ki yh­tä hy­vin.

An­nas­tii­nan Hius­sa­lin yrit­tä­jä An­nas­tii­na Mar­ja­mä­ki sai vuo­den nuo­re­na yrit­tä­jä­nä kii­tos­ta muun mu­as­sa di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä, ke­hit­ty­mi­ses­tä, asi­a­kas­pal­ve­lus­ta, kas­vus­ta ja työl­lis­tä­vyy­des­tä. Lue li­sää ASK 14.11.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram