1.4.2024 5.59
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Junarata Kiukaisista Säkylään aiotaan aukaista matkus­ta­ja­lii­ken­teelle – kuntalaiset kutsutaan risutalkoisiin

Henkilöjunaliikenteen paluusta haaveilleet tahot ovat jo raivanneet vesaikkoa radalta Kauttuan metsässä.

Henkilöjunaliikenteen paluusta haaveilleet tahot ovat jo raivanneet vesaikkoa radalta Kauttuan metsässä.

Juha Kaita-aho

image

Eu­ra, Kaut­tua, Kiu­kai­nen, Sä­ky­lä | Kiu­kai­nen–Kaut­tua–Sä­ky­lä-ju­na­ra­ta ha­lu­taan ot­taa uu­del­leen käyt­töön hen­ki­lö­lii­ken­tee­seen. Aloit­teen ta­ka­na ovat alu­een kun­nat, ja val­ti­on ra­ta­vi­ras­to on näyt­tä­nyt hank­keel­le vih­re­ää va­loa. Tar­vit­ta­va ra­dan kun­nos­ta­mi­nen jää kui­ten­kin kun­tien vas­tuul­le. Alus­ta­va kus­tan­nu­sar­vio on 25–30 mil­joo­naa eu­roa.

Ra­ta­yh­teys on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön heti, kun hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­ne Rau­ma–Ko­ke­mä­ki vä­lil­lä pääs­tään aloit­ta­maan. Kon­sult­tiy­ri­tys Ra­ta­reis­kat Oy on teh­nyt sel­vi­tyk­sen Kiu­kai­nen–Sä­ky­lä-ra­dan po­ten­ti­aa­li­sis­ta mat­kus­ta­ja­mää­ris­tä.

– Las­kel­miem­me mu­kaan ra­dal­la voi­si kul­kea noin 12–154 asi­a­kas­ta päi­vit­täin, yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Rei­no Ra­ta­kis­ko kom­men­toi Ala­sa­ta­kun­nal­le.

Asi­a­kas­mää­rät ei­vät rii­tä kat­ta­maan lii­ken­nöin­ti­ku­lu­ja pe­rin­teis­tä ju­na­ka­lus­toa käyt­tä­en. Rat­kai­suk­si esi­te­tään re­sii­noin ta­pah­tu­vaa lii­ken­nöin­tiä si­ten, et­tä mat­kus­ta­jat vuo­rol­laan pol­ke­vat vauh­tia.

– Re­sii­nat ovat ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen, ter­veel­li­nen ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa liik­kua, to­te­aa Ra­ta­kis­ko, joka toi­mii myös re­sii­noi­ta val­mis­ta­van Ra­ta­re­sii­nat Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

Edes­ta­kai­sia re­sii­na­vuo­ro­ja ajet­tai­siin Kiu­kais­ten ja Sä­ky­län vä­lil­lä ar­ki­sin kym­me­nen ja vii­kon­lop­pui­sin kuu­si.

Talkooväkeä tarvitaan

Kiu­kai­nen–Kaut­tua-rata ra­ken­net­tiin vuo­si­na 1907–1908 Rau­ma–Ko­ke­mä­ki-ra­dan haa­ra­yh­tey­dek­si. Hen­ki­lö­lii­ken­ne ra­ta­vä­lil­lä päät­tyi vuon­na 1953. Sa­moi­hin ai­koi­hin val­mis­tui ra­dan jat­ko-osuus Kaut­tu­al­ta Sä­ky­län Iso-Vim­maan uu­del­le so­ke­ri­teh­taal­le. Vii­mei­nen so­ke­ri­juu­ri­kas­kul­je­tus ra­dal­la teh­tiin vuon­na 2009, min­kä jäl­keen ra­dan kun­nos­sa­pi­to lo­pe­tet­tiin.

Kiu­kai­nen–Sä­ky­lä-yh­teys­vä­lin käyt­töö­not­to edel­lyt­tää osin pa­has­ti pu­si­koi­tu­neen ra­ta­yh­tey­den rai­vaa­mis­ta. Kun­ta­lai­sil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua tal­koi­siin tä­nään 1. huh­ti­kuu­ta. Ri­su­tal­koi­siin ko­koon­nu­taan kel­lo 6.30 Kaut­tu­an lii­ke­kes­kuk­sen pi­hal­le.

– Ve­su­rit mu­kaan, Rei­no Ra­ta­kis­ko huik­kaa.

Tämä jut­tu jul­kais­tiin Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­la ap­ril­li­päi­vä­nä 1.4.2024.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram