29.9.2022 15.21
Uutiset
 
Riina Kaski

Kaivinkoneet urakoivat Savikolla – viemärikaivu menossa

Savikon alkuosan viemäröinnin urakoi panelialainen Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy, josta maanantaina olivat paikalla Jari Vuohijoki ja taaimmaisessa kaivinkoneessa toimitusjohtaja Harri Nurmi.

Savikon alkuosan viemäröinnin urakoi panelialainen Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy, josta maanantaina olivat paikalla Jari Vuohijoki ja taaimmaisessa kaivinkoneessa toimitusjohtaja Harri Nurmi.

Riina Kaski

image

Eu­ra | Sa­vi­kon alu­een al­kuo­san vie­mä­röin­ti­työt aloi­tet­tiin maa­nan­tai­na. Työl­le va­rat­tu mää­rä­ra­ha ei rii­tä, vaan val­tuus­to kä­sit­te­lee li­sä­mää­rä­ra­ha­pyyn­töä seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­saan.

Sa­vi­kon alu­een al­kuo­san vie­mä­röin­tiin on va­rat­tu 200 000 eu­roa, mut­ta suun­ni­tel­mien päi­vi­tys on pal­jas­ta­nut jo ke­säl­lä, et­tä eu­ro­mää­rä ei rii­tä. Tar­koi­tus on, et­tä mah­dol­li­sim­man moni pys­tyy liit­ty­mään viet­to­vie­mä­ril­lä, mikä nos­taa hin­taa. Päi­vi­tet­ty hin­ta-ar­vio on 350 000 eu­roa, jo­ten kun­nan­hal­li­tus päät­ti jo ke­sä­kuun 20. päi­vän ko­kouk­ses­saan ha­kea puut­tu­vaa 150 000 eu­roa val­tuus­tol­ta.

– Urak­ka on kil­pai­lu­tet­tu eh­dol­li­se­na ja työt aloi­tet­tu maa­nan­tai­na. Jos li­sä­mää­rä­ra­ha saa­daan, noin 30 kiin­teis­töä pää­see liit­ty­mään vie­mä­riin ja val­mis­ta on tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä. Joka ta­pauk­ses­sa töi­tä teh­dään myön­ne­tyn 200 000 eu­ron edes­tä, ve­si­huol­to­lai­tok­sen käyt­tö­pääl­lik­kö Jark­ko Le­mi­nen ker­too.

Vie­mä­röin­tiin kuu­luu laa­jen­nuk­ses­sa nel­jä jä­te­ve­si­pump­paa­moa.

Sa­vik­ko va­lit­tiin Eu­ras­sa vie­mä­ri­a­lu­een laa­jen­nu­sa­lu­eek­si, jot­ta liit­ty­vät kiin­teis­töt saa­daan var­muu­del­la pois kuor­mit­ta­mas­ta Ah­ma­so­jaa. Li­säk­si alu­een asuk­kaat ovat ol­leet ak­tii­vi­sia ja ker­to­neet ha­lu­a­van­sa liit­tyä kun­nal­li­seen vie­mä­riin.

– Kos­ka osa kiin­teis­töis­tä si­jait­see al­le 100 met­rin pääs­sä Ah­ma­so­jas­ta, haja-asu­tuk­sen jä­te­ve­si­a­se­tus oli­si aset­ta­nut joka ta­pauk­ses­sa vel­voit­tei­ta. Kun liit­ty­mis­ha­luk­kuut­ta löy­tyi, mo­lem­mat osa­puo­let hyö­ty­vät.

Yhdessä vähentämään vuotovesiä

Li­säk­si ve­si­huol­to­lai­tok­sel­la on Eu­ras­sa jat­ku­va pai­ne kor­ja­ta van­haa ver­kos­toa, jos­ta on vii­me ai­koi­na sa­nee­rat­tu be­to­ni­vie­mä­rei­tä ja -kai­vo­ja. Lop­pu­vuon­na jat­ke­taan pie­niä yl­lä­pi­to­sa­nee­rauk­sia.

Le­mi­nen toi­voo­kin, et­tä kun­ta­lai­set tar­kis­tai­si­vat kiin­teis­tö­jen­sä vuo­to­ve­si­ti­lan­teen. Sii­tä saat­tai­si saa­da sel­ke­ää kus­tan­nus­hyö­tyä.

– Jo­kai­sen kun­nal­li­seen vie­mä­riin liit­ty­neen oli­si hyvä tar­kas­taa omien jä­te­ve­si­tar­kas­tus­kai­vo­jen­sa ja joh­to­jen­sa kun­to sekä tar­vit­ta­es­sa kor­ja­ta vuo­ta­vat vie­mä­ri­ka­lus­teet. Tär­ke­ää on myös kat­soa, et­tei kui­va­tus­ve­siä joh­de­ta kiin­teis­töil­lä kun­nal­li­seen vie­mä­riin. Vuo­to­ve­det nos­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nuk­sia, jot­ka jää­vät vii­me kä­des­sä käyt­tä­jien mak­set­ta­vik­si.

Toi­saal­ta Eu­ras­sa on yhä kiin­teis­tö­kes­kit­ty­miä, joi­ta ei tois­tai­sek­si ole vie­mä­röi­ty. Yk­si niis­tä oli esil­lä kes­ki­viik­ko­na Eu­ran tek­ni­sen lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, joka al­koi sen jäl­keen, kun leh­ti oli jo pai­nos­sa.

Kun­ta on ha­ke­nut Pa­ne­li­an Ka­ha­lan­kul­mal­le kun­nal­li­sen vie­mä­ri­ver­kos­ton toi­min­ta-alu­een pur­kua. Asi­an kä­si­tel­lyt Ete­lä-Sa­von ely-kes­kus ei kui­ten­kaan hy­väk­sy­nyt ai­et­ta, kos­ka Ka­ha­lan­kul­ma kuu­luu sen mie­les­tä taa­ja­ma­ko­ko­nai­suu­teen ja on poh­ja­ve­si­a­lu­et­ta. Li­säk­si nel­jän ki­lo­met­rin siir­to­joh­to mah­dol­lis­tai­si liit­ty­mi­siä alu­ei­den vä­lil­lä­kin.

– Kun­nan vel­voi­te ra­ken­taa jä­te­ve­si­ver­kos­to Ka­ha­lan­kul­maan jäi voi­maan, Le­mi­nen to­te­aa.

Pää­tö­seh­do­tuk­se­na oli saat­taa asia tie­dok­si tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le.

Ka­ha­lan­kul­ma on lii­tet­ty kun­nal­li­sen vie­mä­röin­nin toi­min­ta-alu­ee­seen jo vuon­na 2014, mut­ta mi­tään ei ole teh­ty, kos­ka maa­pe­rä pal­jas­tui ko­e­kai­rauk­sis­sa peh­me­äk­si. Put­kis­tot vaa­ti­si­vat yli­mää­räis­tä pe­rus­tus­ta. Li­säk­si kun­nan mu­kaan ve­den­käyt­tö on vä­häis­tä, sil­lä osa asuk­kais­ta on ikään­ty­nei­tä ja osa kiin­teis­töis­tä on va­paa-ajan asun­to­ja. Myös­kään Ete­lä-Sa­ta­kun­nan ym­pä­ris­tö­toi­mis­to ei voi toi­min­ta-alu­es­ta­tuk­sen ta­kia val­voa siel­lä haja-asu­tuk­sen jä­te­ve­si­a­se­tuk­sen to­teu­tus­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram