21.5.2022 6.25
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Koko perheen museopäivä kutsuu tänään myllylle

Korven Museomylly houkutteli mukavasti väkeä myös viime toukokuussa, jolloin Säkylässä järjestettiin vastaava museopäivä.

Korven Museomylly houkutteli mukavasti väkeä myös viime toukokuussa, jolloin Säkylässä järjestettiin vastaava museopäivä.

Liisa Siltanen

image

Sä­ky­lä |

Sä­ky­lä-seu­ra jär­jes­tää jäl­leen koko per­heen mu­se­o­päi­vän lau­an­tai­na 21. tou­ko­kuu­ta Kor­ven Ali­sel­la myl­lyl­lä.

Oh­jel­mas­sa on pe­rin­tei­seen ta­paan mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja myl­lyn käyn­nis­tyk­siä mut­ta pal­jon muu­ta­kin. Myl­lyn ala­ker­ras­sa voi tu­tus­tua esi­mer­kik­si keh­räyk­seen sekä lau­ta­nau­han ja neu­la­kin­taan val­mis­tuk­seen. Uu­te­na oh­jel­ma­na on kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly, ja omi­a­kin kan­sal­lis­pu­ku­jaan voi päi­vän ai­ka­na "tuu­let­taa."

Piha-alu­eel­la esi­tel­lään täl­lä ker­taa myös se­pän­töi­tä ja pai­kal­la voi tu­tus­tua Sä­ky­län van­haan, en­ti­söi­tyyn ve­to­ko­nee­seen.

Lap­sil­le on puo­les­taan lu­vas­sa po­ni­a­je­lua ja ai­tauk­ses­ta löy­tyy ka­ne­ja ja lam­pai­ta.

Hai­ta­ri­mu­siik­ki­a­kin kuul­laan ja ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyy Sa­ta­kie­let Eu­ras­ta.

Myös van­ha ait­ta on avoin­na ja puf­fe­tis­ta saa os­taa kah­via ja gril­li­mak­ka­raa sekä ar­po­ja.

Mu­se­o­ta­pah­tu­maa vie­te­tään kel­lo 13–18 ja päi­vä on osa kan­sain­vä­lis­tä mu­se­o­viik­koa.

Sä­ky­lä-seu­ran yh­teis­työs­sä Sä­ky­län kun­nan ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tyk­sen kans­sa jär­jes­tä­mään ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy.

Mu­se­o­myl­ly si­jait­see osoit­tees­sa Kor­ven­tie 89.