24.1.2022 0.10
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Kokoomuksen Marjo Jaspa meni ainoana säkyläläisenä läpi aluevaltuustoon:"Kyllä säkyläläiset on hyviä tyyppejä"

Marjo Jaspa jännitti tuloslaskentaa lähes keskiyön tunteihin asti. Vasta sitten hän pystyi uskomaan läpimenoonsa.

Marjo Jaspa jännitti tuloslaskentaa lähes keskiyön tunteihin asti. Vasta sitten hän pystyi uskomaan läpimenoonsa.

Pia Mattila-Lonka

Sä­ky­lä | – Pik­kui­sen häm­men­ty­nee­nä olen seu­ran­nut tu­los­las­ken­taa, Mar­jo Jas­pa (kok.) ki­teyt­ti sun­nun­tai-il­ta­na ko­ke­man­sa tun­nel­mat.

Jas­pa jän­nit­ti tu­los­las­ken­taa oi­ke­as­taan ai­van vii­mei­seen tun­tiin saak­ka, ja to­te­si, et­tei hih­kui­si en­nen kuin kaik­ki ää­net on las­ket­tu.

Kes­kiy­ön lä­hes­ty­es­sä tu­los al­koi näyt­tää kui­ten­kin vih­doin niin sel­väl­tä, et­tä Jas­pa us­kal­si huo­kais­ta.

– Tämä on ai­van us­ko­ma­ton jut­tu. Vas­tuu al­koi pai­naa sa­mal­la, mut­ta mi­nul­la on kyl­lä hyvä po­ruk­ka ja tu­kea saan myös muis­ta puo­lu­eis­ta.

Vas­ta 2019 ap­ril­li­päi­vä­nä pa­luu­muut­ta­ja­na Sä­ky­lään tul­lut Mar­jo Jas­pa on teh­nyt mel­koi­sen nou­sun pai­kal­lis­po­li­tii­kas­sa. Saa­vu­tus­ta ei hä­nen mu­kaan­sa kui­ten­kaan teh­dä yk­sin.

– Mi­nul­la on ol­lut ko­koo­muk­sen kova tu­ki­tii­mi ta­ka­na. Tosi kii­tol­li­nen ja häm­mäs­ty­nyt olen kui­ten­kin täs­tä sä­ky­lä­läi­sil­tä saa­mas­ta­ni ää­ni­mää­räs­tä. Kyl­lä sä­ky­lä­läi­set on hy­viä tyyp­pe­jä.

Sä­ky­lä­läis­ten luot­to Mar­jo Jas­paan oli il­mei­sen kova, sil­lä kes­kiy­ö­hön men­nes­sä las­ke­tuis­ta 411 ää­nes­tä omas­ta kun­nas­ta tuli pe­rä­ti 379.