2.4.2023 23.07
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Köyli­ö­läis­läh­töinen kokoomusjohtaja Petteri Orpo: "Tuli iso voitto"

Petteri Orpo vieraili valtiovarainministerinä kotiseuduillaan Köyliössä vuonna 2016 ja tapasi väkeä muun muassa Ristolan ravintolassa.

Petteri Orpo vieraili valtiovarainministerinä kotiseuduillaan Köyliössä vuonna 2016 ja tapasi väkeä muun muassa Ristolan ravintolassa.

Iida Rissanen-Vatja / arkisto

Sä­ky­lä, Köy­liö | Ko­koo­mus on edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­ja 20,7 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la, jos­sa on 3,7 pro­sen­tin nou­su nel­jän vuo­den ta­kai­siin vaa­lei­hin. Se tie­tää kym­men­tä li­sä­paik­kaa puo­lu­eel­le edus­kun­taan.

Se tie­tää myös sitä, et­tä puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­po on mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa.

– Tuli iso voit­to. Ko­koo­muk­sen joh­dol­la läh­de­tään neu­vot­te­le­maan hal­li­tus­ta, tu­le­vak­si pää­mi­nis­te­rik­si­kin mai­nit­tu Or­po sa­noi Ylen suo­ras­sa vaa­li­lä­he­tyk­ses­sä sun­nun­tai-il­ta­na, kun vaa­lien tu­los oli var­mis­tu­nut.

Pet­te­ri Or­poon koh­dis­tuu eri­tyis­tä mie­len­kiin­toa myös Py­hä­jär­vi­seu­dul­la, sil­lä hän on ko­toi­sin Köy­li­ös­tä. Or­pon lap­suu­den­ko­ti on Vuo­ren­maal­la lä­hel­lä Vuo­ren­maan en­tis­tä kou­lua. Hän asui siel­lä elä­män­sä 20 en­sim­mäis­tä vuot­ta.

Or­po kir­joit­ti yli­op­pi­laak­si Sä­ky­län seu­dun lu­ki­os­ta vuon­na 1989, ja opis­ke­li Tu­run yli­o­pis­tos­sa val­ti­o­tie­tei­den mais­te­rik­si pää­ai­nee­naan ta­lous­tie­de. Or­po asuu per­hei­neen Tu­rus­sa, mut­ta kun kii­reil­tään eh­tii, naut­tii ke­säs­tä su­vun ke­sä­pai­kas­sa Kol­vaas­sa Py­hä­jär­ven ran­nal­la.

Pet­te­ri Or­po (53) on toi­mi­nut kan­sa­ne­dus­ta­ja­na vuo­des­ta 2007 as­ti. Hän on ol­lut Stub­bin hal­li­tuk­sen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­nä sekä Si­pi­län hal­li­tuk­sen si­sä­mi­nis­te­ri­nä ja val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­nä. Kan­sal­li­sen Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja hän on ol­lut vuo­des­ta 2016.

Ota kantaa