28.3.2023 15.45
Uutiset
 

Mitä käyttöä keksit Eura-merkillesi? - Ota kuva ja lähetä!

Eura-merkkejä on vielä jäljellä. Tule hakemaan omasi!

Eura-merkkejä on vielä jäljellä. Tule hakemaan omasi!

Juha Kaita-aho

image

Eu­ra | Ala­sa­ta­kun­ta os­ti hel­mi­kuus­sa Hel­sin­gis­tä van­ho­ja Eu­ra-kan­gas­merk­ke­jä ja ja­koi nii­tä ti­laa­jil­le. Pal­jon nii­tä ha­et­tiin, mut­ta noin 700 mer­kin sar­jas­ta on vie­lä jäl­jel­lä­kin.

Nyt kiin­nos­tai­si kuul­la ja näh­dä, mil­lai­seen käyt­töön Eu­ra-mer­kit ovat tul­leet. Ai­na­kin opis­ke­li­joi­den haa­la­ri­mer­keik­si nii­tä meni, sa­moin eri­lai­siin ajo­tak­kei­hin ke­sä­au­to­jen kul­jet­ta­jil­le ja moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le.

Ota kuva Eu­ra-mer­kis­tä­si ja lä­he­tä meil­le! Osoi­te on toi­mi­tus@ala­sa­ta­kun­ta.fi

Jos vie­lä ha­lu­at mer­kin, poik­kea Eu­ran kont­to­ris­sa ha­ke­mas­sa se. Ovet ovat au­ki maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 9–15.

Ala­sa­ta­kun­ta os­ti Eu­ra-mer­kit eri­kois­kir­ja­kaup­pi­as Ris­to Mus­to­sel­ta, joka ar­vi­oi nii­den ole­van 50-lu­vul­ta ja Suo­men Mat­kai­li­ja­yh­dis­tyk­sen val­mis­ta­mia. Hän oli 60-lu­vul­la os­ta­nut yh­dis­tyk­sen lop­pu­va­ras­ton. Mer­kit on ai­koi­naan teh­ty mat­kai­lu­koh­tei­den ja kun­tien käyt­töön kiin­ni­tet­tä­vik­si esi­mer­kik­si vaat­tei­siin tai lauk­kui­hin.

Ota kantaa