24.1.2022 13.56
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Näin äänestettiin kylillä ja kuntakeskuksissa

Hinnerjoella kulutettiin ahkerimmin äänestyspaikan oven saranoita.

Hinnerjoella kulutettiin ahkerimmin äänestyspaikan oven saranoita.

Juha Kaita-aho

Eu­ra, Sä­ky­lä | Eu­ras­sa ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min Hin­ner­jo­el­la, mis­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti ko­ho­si 155 en­nak­ko­ää­nel­lä ja 159:lla var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän ää­nel­lä 57,7:een. Ää­niä kes­ki­tet­tiin ky­län omal­la po­jal­le Lau­ri Kreu­lal­le, joka ke­rä­si 109 ää­nen po­tin. Naa­pu­ris­sa Hon­ki­lah­del­la uur­nil­la kävi 54,8 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Ky­län isoim­pia ää­ni­ha­ra­via oli­vat Ee­va Kal­li (kesk.) ja Mar­jat­ta Sil­lan­pää (kok.).

Kiu­kai­sis­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti ko­ho­si 53,8:een, ja ää­niä kah­mi eni­ten Kal­li (151 ään­tä). Toi­nen ää­ni­ku­nin­ga­tar oli Eve­lii­na Pe­rä­lä (kok.) 101 ää­nel­lä. Pa­ne­li­as­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi 49,1:een. Ää­niä ha­ra­voi­vat eni­ten Kal­li ja Ju­ha­ni Vi­her­vuo­ri (kesk.).

Eu­ran kes­kus­tas­sa ja Kaut­tu­al­la kan­sa­lai­soi­keut­taan käyt­ti 48,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Kal­li oli myös kes­kus­tan alu­eel­la suo­si­tuin 241 ää­nel­lä, mut­ta hä­nes­tä vain 19 ää­nen pää­hän jäi Har­ri Leh­to­nen (sd.). Kol­man­nen si­jan nap­pa­si 115 ää­nel­lä Maa­ret Vai­nio (sd.). Kaut­tu­al­la Leh­to­nen oli yli­voi­mai­nen ää­ni­ku­nin­gas 376 ää­nel­lä. Pe­räs­sä tu­li­vat jär­jes­tyk­ses­sä Kal­li, Vai­nio, Jyri Sa­rin (ps.) ja Pet­ri Sal­mi­nen (vas.).

Keskusta dominoi kylillä

Hin­ner­jo­el­la kes­kus­ta jy­rä­si pe­rä­ti 58,2 pro­sen­tin ää­ni­o­suu­del­la. Puo­lue oli to­tu­tus­ti suo­si­tuin myös Kiu­kai­sis­sa (35,8 pro­sent­tia), Pa­ne­li­as­sa (42,9) ja Hon­ki­lah­del­la (35). Eu­ran kes­kus­tas­sa kes­kus­ta ke­rä­si ää­nis­tä rei­lun nel­jän­nek­sen ja Kaut­tu­al­la vii­de­so­san.

De­ma­rit sai­vat Kaut­tu­an ää­nis­tä pe­rä­ti liki 40 pro­sent­tia, ja kes­kus­tas­sa­kin puo­lue oli isoin 31,6 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Ky­lil­lä de­ma­rit pi­ti­vät kak­kos­paik­kaa Kiu­kai­sis­sa (23,7), Pa­ne­li­as­sa (18,3) ja Hin­ner­jo­el­la (20,9). Hon­ki­lah­del­la de­ma­rien kan­na­tus jäi 14,8 pro­sent­tiin ja kak­kos­pai­kan vei ko­koo­mus 23 pro­sen­tin osuu­del­la. Ko­koo­mus oli kol­man­te­na ää­nis­sä Kiu­kai­sis­sa (21,6) ja Pa­ne­li­as­sa (16,7) ja nel­jän­te­nä Hin­ner­jo­el­la (5,1), kes­kus­tas­sa (11,6) sekä Kaut­tu­al­la (11,3).

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jäi näis­sä vaa­leis­sa 7–8 pro­sent­tiin Kiu­kai­sis­sa, Pa­ne­li­as­sa ja Hin­ner­jo­el­la. Hon­ki­lah­del­la puo­lue yl­si 12 pro­sen­tin kan­na­tuk­seen. Kaut­tu­al­la ja kes­kus­tas­sa puo­lue yl­si kol­man­nel­le si­jal­le noin 12 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la.

Va­sem­mis­to­lii­ton kan­na­tus oli vah­vin­ta kes­kus­tas­sa (10,4), Pa­ne­li­as­sa (10,3), Hon­ki­lah­del­la (10,7) ja Kaut­tu­al­la (9,2). Muu­al­la kan­na­tus jäi 4–5 pro­sen­tin tun­tu­maan. Vih­rei­den kan­na­tus oli Eu­ran ää­nes­tys­pai­kois­ta kor­kein­ta Kaut­tu­al­la (5,3). Pien­puo­lu­ei­den kan­na­tus jäi ha­ja­ää­niin, jos­kin val­ta kuu­luu kan­sal­le ke­rä­si Kiu­kai­sis­sa 2,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen.

Keskusta ylivoimainen Säkylässä

Sä­ky­läs­sä alu­e­vaa­lit ei­vät in­nos­ta­neet kan­saa uur­nil­le ruuh­kak­si as­ti. Van­has­sa Sä­ky­läs­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti ki­pu­si 48,6:een, mut­ta Köy­li­ös­sä jää­tiin 46,6:een, eli al­le koko maan ää­nes­tysp­ro­sen­tin. Sä­ky­län kes­kus­tas­sa yli­voi­mai­nen ää­ni­ku­nin­ga­tar oli Mar­jo Jas­pa (kok) 336 ää­nel­lä. De­ma­rien lis­tal­la oli Sä­ky­läs­tä eh­dol­la vain Juha Num­me­la, joka ke­rä­si kes­kus­tas­ta 226 ää­nen po­tin. Kol­man­nek­si eni­ten ää­niä, 163, van­has­sa Sä­ky­läs­sä roh­mu­si An­na-Mai­ja Ko­ti­ran­ta (kesk). Ai­van hä­nen pe­räs­sään tu­li­vat kes­kus­tan Mar­ko Pelt­ta­ri ja Jen­ni Suon­pää. Yli sa­dan ää­nen saa­liil­la kes­kus­tan ää­ni­pot­tia ja­koi­vat Sä­ky­läs­sä myös Mika Män­nis­tö ja Ee­va Kal­li.

Köy­li­ös­sä yli sa­dan ää­nen pot­tiin yl­si vain An­na-Mai­ja Ko­ti­ran­ta 111 ää­nel­lä. Toi­sek­si eni­ten ää­niä sai Mar­ko Pelt­ta­ri.

Puo­lu­eit­tain tar­kas­tel­tu­na kes­kus­ta oli to­tu­tun yli­voi­mai­nen: van­has­sa Sä­ky­läs­sä puo­lue ke­rä­si 41,4 pro­sent­tia ää­nis­tä ja Köy­li­ös­sä 52,7. Pe­räs­sä oli ta­sai­sem­paa: Sä­ky­läs­sä ko­koo­mus nu­jer­si 20,5 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan SDP:n (19,2%). Pe­rus­suo­ma­lai­set yl­si 10,7 pro­sen­tin kan­na­tuk­seen ja va­sem­mis­to­liit­to 4,6:een. Köy­li­ös­sä de­ma­rit ot­ti­vat kak­kos­pai­kan 15,3 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la ja kol­man­nek­si jäi­vät pe­rus­suo­ma­lai­set (13,5%). Ko­koo­mus­ta kan­nat­ti Köy­li­ös­sä 10,6 ja va­sem­mis­to­liit­toa 3,8 pro­sent­tia ää­nes­tä­jis­tä.