23.6.2022 11.47
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Osallistu kesäkisaan – kuvaa paikallinen postikortti!

Rauno Korhonen kuvasi vaarin vanhan venevajan Ihanamäen rannassa Säkylässä.

Rauno Korhonen kuvasi vaarin vanhan venevajan Ihanamäen rannassa Säkylässä.

Rauno Korhonen

image

Ala­sa­ta­kun­ta | Ala­sa­ta­kun­nan pe­rin­tei­sel­lä ke­sä­ku­va­ki­sal­la ha­e­taan tänä vuon­na pai­kal­lis­ta pos­ti­kort­tia.

Mil­lai­ses­ta pai­kas­ta, mai­se­mas­ta, het­kes­tä tai ta­pah­tu­mas­ta te­ki­sit pos­ti­kor­tin Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta?

Ku­vaa se ja lä­he­tä meil­le!

Ar­vos­tam­me, jos ku­vas­sa on mu­ka­na ih­mi­siä, lii­ket­tä, huu­mo­ri­a­kin – ja mitä pai­kal­li­sem­pi ai­he, sen pa­rem­pi.

Ki­saan voit osal­lis­tua lä­het­tä­mäl­lä ku­van säh­kö­pos­til­la toi­mi­tus@ala­sa­ta­kun­ta.fi tai Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­väl­lä Ke­sä­ki­sa-lo­mak­keel­la.

Lii­tä mu­kaan yh­teys­tie­to­si eli ni­me­si, osoit­tee­si ja pu­he­lin­nu­me­ro­si. Ker­ro myös, mis­sä kuva on otet­tu. Voit myös muu­ta­mal­la sa­nal­la ker­toa, mitä ku­vas­sa on tai ta­pah­tuu.

Jos ku­vaat ih­mi­siä, muis­ta ky­syä lupa!

Ku­via jul­kais­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­la Ku­va­ki­sa-osas­tol­la ja ke­sän mit­taan myös leh­den si­vuil­la. Ke­sän päät­teek­si par­haat ku­vat pal­ki­taan ja voit­ta­ja­ku­vat pai­ne­taan myös pos­ti­kor­teik­si.