12.4.2017 13.37
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Panelian OP kiinni syksyllä

image

Eura, Panelia | Länsi-Suomen Osuuspankki aikoo sulkea Panelian konttorinsa ja kolme muuta konttoria syksyllä.

Pa­ne­li­an, Py­hä­ran­nan, Po­mar­kun ja Sii­kais­ten kont­to­rit yh­dis­te­tään OP Län­si-Suo­men muu­hun pal­ve­lu­ver­kos­toon 2. lo­ka­kuu­ta.

Pal­ve­lu­ver­kos­ton muu­tok­set ei­vät ai­heu­ta vä­lit­tö­miä hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä, ei­vät­kä ne toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kiu­run mu­kaan ai­heu­ta myös­kään asi­ak­kail­ta mi­tään toi­men­pi­tei­tä.

OP Län­si-Suo­men koh­taa­mis­paik­ka tu­lee ole­maan asi­ak­kai­den käy­tet­tä­vis­sä Pa­ne­li­as­sa, Po­mar­kus­sa ja Sii­kai­sis­sa kah­des­ti kuu­kau­des­sa asi­a­kas­tar­peen mu­kaan. Pan­kin asi­an­tun­ti­jat ovat ta­vat­ta­vis­sa koh­taa­mis­pai­kas­sa ajan­va­rauk­sel­la so­vit­tu­na ajal­la. Li­sää ai­hees­ta ASK 13.4.

Ota kantaa