2.4.2023 23.05
Uutiset
 
Riina Kaski

Perussuomalaiset kipusi, mutta keskusta pysyi juuri ja juuri kärjessä Säkylässä

Keskusta ja perussuomalaiset tulivat lähes tasoihin Säkylässä.

Keskusta ja perussuomalaiset tulivat lähes tasoihin Säkylässä.

Elli-Mari Ahola

Sä­ky­lä, Köy­liö | Sä­ky­läs­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 69,9 ja hy­väk­syt­ty­jä ää­niä an­net­tiin 3 662. Kes­kus­ta ja pe­rus­suo­ma­lai­set ke­rä­si­vät lä­hes yh­tä suu­ren kan­na­tuk­sen kun­nas­sa: 26,2 ja 25,9 pro­sent­tia. Kol­man­te­na tu­lee so­si­a­li­de­mok­raa­tit 21,7 pro­sen­til­la ja ko­koo­mus ot­ti 15,4 pro­sen­tin osuu­den.

Va­sem­mis­to­liit­to sai 4,7, vih­re­ät 2,0, kris­til­lis­de­mok­raa­tit 1,7 ja va­pau­den liit­to 1,0 pro­sent­tia ää­nis­tä.

Kes­kus­tan kan­na­tus las­ki 9,3 pro­sent­tiyk­sik­köä vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­ta, kun taas pe­rus­suo­ma­lai­set pet­ra­si 7,2 pro­sent­tiyk­sik­köä. Ko­koo­muk­sen kan­na­tus nou­si ta­san vii­si pro­sent­tiyk­sik­köä ja de­ma­rei­den 0,4 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Ää­ni­ha­ra­vas­ta ei Sä­ky­läs­sä ole epä­sel­vyyt­tä, se on kes­kus­tan Ee­va Kal­li 771 ää­nel­lä. Mui­ta pal­jon ää­niä saa­nei­ta eh­dok­kai­ta voit kat­soa in­fo­laa­ti­kos­ta. Muis­ta pai­kal­li­sis­ta eh­dok­kais­ta Pet­ri Sal­mi­nen (vas.) sai 68 ään­tä, Reet­ta Hul­mi (vihr.) 47, Var­pu Ki­ve­lä (kd.) 15 ja San­na Ny­lan­der (vas.) 4.

Ota kantaa