3.3.2023 12.35
Uutiset
 
Riina Kaski

Petri Salminen ajaa ehdokkaana lähisote-palveluita ja panostaisi koulutukseen

Myös hyvinvointi, johon liikuntakin liittyy, on vasemmistoliiton Petri Salmisen mukaan tärkeä teema eduskuntavaaleissa. Hän itse liikkuu pelaamalla kaukalopalloa sekä sählyä ja ulkoilemalla vaimonsa kanssa.

Myös hyvinvointi, johon liikuntakin liittyy, on vasemmistoliiton Petri Salmisen mukaan tärkeä teema eduskuntavaaleissa. Hän itse liikkuu pelaamalla kaukalopalloa sekä sählyä ja ulkoilemalla vaimonsa kanssa.

Esa Viippola

Eu­ra | Eu­ra­lai­nen Pet­ri Sal­mi­nen (vas.) on toi­mi­nut 2000-lu­vun alus­ta as­ti kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, jon­ne läh­ti sat­tu­mal­ta ja pyy­det­ty­nä. Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaa­na hän on kol­mat­ta ker­taa.

– Olen kiin­nos­tu­nut asi­ois­ta, jo­ten ei tar­vit­tu kuin pie­ni sy­säys, niin sii­tä se läh­ti.

Ak­tii­vi­nen mies ku­vai­lee ol­leen­sa yh­teis­kun­nal­li­sis­sa hom­mis­sa pit­kään. Eu­raan va­paa-ajan te­ke­mi­sis­tä on liit­ty­nyt vah­vas­ti eri ur­hei­lu­seu­rois­sa toi­mi­mi­nen sekä val­men­ta­ja­na et­tä huol­ta­ja­na nuo­res­ta as­ti.

Sal­mi­sel­la on kol­me kär­ki­tee­maa vaa­leis­sa: sote-pal­ve­lut, työl­li­syys ja kou­lu­tus. Pe­rus­lä­hi­pal­ve­lui­ta hän vah­vis­tai­si ja ajaa päi­vys­ty­sai­ko­jen saa­mis­ta ter­veys­kes­kuk­siin. Hän on avoin vuo­rot­te­lul­le, jos se ta­kai­si, et­tä ih­mi­nen pää­si­si noin 15 ki­lo­met­rin sä­teel­lä päi­vys­tyk­seen ai­na­kin il­ta­kah­dek­saan as­ti.

Sote-alal­le hän toi­voo so­vel­let­tua mo­ni­o­saa­ja­mal­lia, jos­ta on te­ol­li­suu­des­sa hy­viä ko­ke­muk­sia. Li­säk­si pal­ve­lu­jen riit­tä­vyy­den nä­kö­kul­mas­ta on syy­tä muis­taa kol­man­nen sek­to­rin tär­keä roo­li.

Uudistustarpeita

Sal­mis­ta huo­let­taa, et­tä lä­hes joka alal­la on puu­tet­ta am­mat­ti­tai­toi­sis­ta työn­te­ki­jöis­tä. Hän sat­sai­si kou­lu­tuk­seen joka as­teel­le, jos­kin nos­tai­si tun­tu­vas­ti am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Myös ai­kuis­kou­lu­tus ja op­pi­so­pi­mus ovat vält­tä­mät­tö­miä osia pa­la­pe­lis­sä.

– Kai­kis­sa kou­luis­sa pi­tää ol­la työ­rau­ha op­pi­lail­la ja kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­la. Sitä voi­si edis­tää esi­mer­kik­si ryh­mä­ko­ko­ja pie­nen­tä­mäl­lä, re­surs­se­ja li­sää­mäl­lä, muut­ta­mal­la OKL:n pää­sy­ko­kei­ta sekä li­sää­mäl­lä luo­kan- ja ai­nee­no­pet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen luo­kan­hal­lin­taa edis­tä­viä kurs­se­ja.

Kou­lu­tet­tua vä­keä täy­tyy Sal­mi­sen mie­les­tä et­siä myös ul­ko­mail­ta ja miet­tiä tar­kas­ti, mi­ten tu­li­jat saa­daan py­sy­mään tääl­lä. Suo­ma­lai­sia ei rii­tä te­ki­jöik­si, kun vä­es­tö ikään­tyy, työ­i­käis­ten mää­rä vä­he­nee ja syn­ty­vyys on las­kus­sa.

Sal­mi­nen li­sää, et­tä huol­to­suh­de ja maa­ta­lou­den elin­kei­not­kin ovat tär­kei­tä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le hän toi­voo ve­ro­tu­soi­keut­ta ja ko­ti­kun­nas­saan mo­ni­puo­lis­ten lii­kun­ta­paik­ko­jen vaa­li­mis­ta ja mark­ki­noin­tia.

– Eu­ran elin­kei­no­ra­ken­ne on hy­vin ta­sa­pai­nos­sa, kun tääl­lä on koko re­per­tu­aa­ri isois­ta pie­niin te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­siin, maan­vil­je­lyk­seen ja yk­si­tyi­sen puo­len yri­tyk­siin.

Pet­ri Sal­mi­nen ei juu­ri eh­di kam­pan­joi­da, sil­lä työ ja muut teh­tä­vät vie­vät mies­tä ym­pä­ri Suo­mea. Hän on vas­tan­nut mo­niin vaa­li­ko­nei­siin, jot­ta ää­nes­tä­jät voi­vat näh­dä hä­nen kan­tan­sa asi­oi­hin.

– Olen te­ki­jä­luon­ne, joka tart­tuu ja pe­reh­tyy asi­oi­hin. Tu­len kaik­kien kans­sa toi­meen ja sen, mi­hin mi­nut on va­lit­tu, hoi­dan hy­vin.

Ota kantaa