26.11.2022 11.02
Uutiset
 

Pyhäjärviseutu jää Leader-nimenä historiaan, sillä pian alueella toimii Euran, Säkylän ja Eurajoen yhdistävä Leader Satasilta

25 vuotta sitten Euran pirtillä perustettiin maaseudun kehittämisyhdistys Leader Pyhäjärviseutu. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun samassa paikassa yhdistyksen vuosikokous päätti muuttaa nimen Leader Satasillaksi.

25 vuotta sitten Euran pirtillä perustettiin maaseudun kehittämisyhdistys Leader Pyhäjärviseutu. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun samassa paikassa yhdistyksen vuosikokous päätti muuttaa nimen Leader Satasillaksi.

Leader Satasilta

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu ry päät­ti vii­me kes­ki­viik­ko­na vuo­si­ko­kouk­ses­saan vaih­taa yh­dis­tyk­sen ni­men. Le­a­de­rin tie­dot­teen mu­kaan uu­si nimi Le­a­der Sa­ta­sil­ta ku­vaa pa­rem­min uut­ta toi­min­ta­kent­tää, jo­hon myös Eu­ra­jo­ki kuu­luu.

Eu­ran ja Sä­ky­län alu­eel­la toi­mi­neen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dun toi­min­ta-alue kas­vaa vuo­den 2023 alus­sa, kun Eu­ra­jo­ki liit­tyy mu­kaan alu­ee­seen. Sa­mal­la syn­tyi tar­ve ni­men­muu­tok­sel­le.

– Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu on ni­me­nä ku­van­nut hy­vin Sä­ky­län ja Eu­ran alu­et­ta. Nyt kun toi­min­ta-alue kas­vaa, ha­lut­tiin vaih­taa yh­dis­tyk­sel­le uu­si nimi, yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Eli­na Haa­vis­to pe­rus­te­lee ni­men­vaih­dos­pää­tös­tä tie­dot­tees­sa.

Yhteensä yli 60 nimiehdotusta

Yh­dis­tys jär­jes­ti vii­me ke­vää­nä verk­ko­si­vuil­laan ni­mi­kil­pai­lun. Li­säk­si uu­sia ni­mieh­do­tuk­sia ke­rät­tiin eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja ti­lai­suuk­sis­sa Sä­ky­läs­sä, Eu­ras­sa ja Eu­ra­jo­el­la. Yh­teen­sä ni­mieh­do­tuk­sia saa­tiin yli 60, joi­den jou­kos­ta Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dun hal­li­tus ja ni­mi­raa­ti va­lit­si­vat so­pi­vim­man.

– Uu­si nimi Le­a­der Sa­ta­sil­ta on hy­vin ku­vaa­va. Alu­eel­la on pal­jon ve­sis­tö­jä ja sil­ta yh­dis­tää nii­tä toi­siin­sa. Kun nyt olem­me uu­den oh­jel­ma­kau­den alus­sa ja uu­del­la alu­eel­la, pi­tää mei­dän myös toi­mia sil­lan­ra­ken­ta­ji­na maa­seu­dun toi­mi­joi­den ja yh­teis­työ­kump­pa­nien vä­lil­lä. Ni­men al­ku puo­les­taan tu­lee yk­sin­ker­tai­ses­ti Sa­ta­kun­nas­ta, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pert­ti Susi ker­too.

Myös Eurajoen maaseudun kehittäjä

Le­a­der Sa­ta­sil­lan toi­min­ta pe­rus­tuu maa­seu­dul­la toi­mi­vien yh­dis­tys­ten, yri­tys­ten ja mui­den yh­tei­sö­jen hank­kei­den ra­hoit­ta­mi­seen. En­si vuo­den alus­sa myös eu­ra­jo­ke­lai­set kään­ty­vät han­ke­a­si­ois­sa Le­a­der Sa­ta­sil­lan puo­leen.

– Kos­ka uu­si oh­jel­ma­kau­si al­kaa vuo­den 2023 alus­sa, on ra­hoi­tus­ten myön­tä­mi­ses­sä pie­ni tau­ko. Uu­det ra­hoi­tus­haut käyn­nis­ty­vät näil­lä nä­ky­min ke­vät­tal­vel­la ja toki suun­ni­tel­mien kans­sa kan­nat­taa jo nyt ol­la yh­tey­des­sä, Eli­na Haa­vis­to ke­hot­taa.

Uu­si nimi tu­lee nä­ky­mään yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­la ja yh­teys­tie­dois­sa en­si vuo­den alus­sa. Täl­lä het­kel­lä tie­dot löy­ty­vät vie­lä Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dun ni­mel­lä.

– Li­säk­si mei­tä voi tul­la ta­paa­maan Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­tol­le. En­si vuo­den alus­ta olem­me myös sään­nöl­li­ses­ti ta­vat­ta­vis­sa Eu­ras­sa ja Eu­ra­jo­el­la, Haa­vis­to ker­too.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram