24.2.2023 6.05
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Reetta Hulmi lähti eduskun­ta­vaa­lieh­dok­kaaksi pitääkseen luontoteemaa esillä kaikissa keskusteluissa

Reetta Hulmi taistelee luonnon monimuotoisuuden puolesta ja myös eduskuntavaaliehdokkuus on osa tätä.

Reetta Hulmi taistelee luonnon monimuotoisuuden puolesta ja myös eduskuntavaaliehdokkuus on osa tätä.

Pia Mattila-Lonka

Sä­ky­lä | Pää­tös läh­teä vih­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si oli Reet­ta Hul­mil­le help­poa. Omas­sa elä­mäs­sä asi­at ovat hy­vin, ei­kä mu­kaan läh­tö ole iso pon­nis­tus.

Sa­mal­la vaa­li­työ an­taa mah­dol­li­suu­den nos­taa luon­to­ai­het­ta osak­si kaik­kea yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua.

Reet­ta Hul­mi ha­lu­aa­kin tais­tel­la luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den puo­les­ta ja ra­vis­tel­la ajat­te­le­maan, et­tei kaik­kea ym­pä­ris­töä taik­ka ih­mi­siä tar­vit­se "siis­tiä" sa­man­lai­sik­si.

Yk­sit­täi­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ovat Hul­min mu­kaan toki lä­hin­nä ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa, ja sa­ta­kun­ta­lai­sit­tain hän kan­nat­taa esi­mer­kik­si hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen pa­laut­ta­mis­ta Rau­mal­le.

– Jouk­ko­lii­ken­tees­sä pi­täi­si ol­la eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja.

Hul­mi käy it­se Tu­rus­sa bus­sil­la, vaik­ka vuo­ro­ja ei enää lii­ku kuin kol­me päi­väs­sä. Se vaa­tii jous­ta­mis­ta, mut­ta sa­mal­la yli­mää­räi­sen odo­tu­sa­jan voi käyt­tää vaik­ka­pa kah­vi­las­sa kir­joi­tel­len.

– Mi­käs sen iha­nam­paa.

Hul­mi pä­te­vöi­tyy par­hail­laan luo­ka­no­pet­ta­jak­si, ja hän ker­too nau­ra­en ajau­tu­neen­sa sa­mal­la naut­ti­maan elä­mäs­tä.

– Teen kas­va­tus­tie­teen gra­dua, ja se on iha­naa. Opis­ke­len yli­o­pis­tol­la kaik­kea muu­ta­kin, mikä on kiin­nos­ta­vaa – esi­mer­kik­si psy­ko­lo­gi­aa ja ku­va­tai­de­kas­va­tus­ta, ja si­vu­ai­ne­oi­keu­den sain luo­vas­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta. Se on ol­lut pa­ras­ta iki­nä, hän nau­raa.

Kokemusta monenlaisista töistä

Omas­sa elä­mäs­sään Reet­ta Hul­mi on teh­nyt roh­kei­ta va­lin­to­ja ja mo­nen­lai­sia töi­tä. Hän on ol­lut esi­mer­kik­si met­sä­toi­mit­ta­ja, ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja, ke­hi­tys­vam­mais­ten päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­sen avus­ta­ja, nuor­ten työ­pa­jan oh­jaa­ja ja broi­le­ri­lin­jas­ton työn­te­ki­jä.

Nä­ke­mys­tä on myös hoi­va-alas­ta. Esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan hoi­va-alan työ­voi­ma­pu­lan hel­po­tuk­sek­si ha­na­kas­ti tuo­ta­vas­ta ul­ko­mai­ses­ta työ­voi­mas­ta Reet­ta Hul­mi ha­lu­ai­si he­rät­tää kes­kus­te­lua.

– Olen huo­lis­sa­ni tuon­ti­työn eet­ti­ses­tä puo­les­ta. Tuon­ti­työ­voi­ma on pois­sa läh­tö­mais­ta, jois­sa lap­set jää­vät iso­van­hem­pien­sa hoi­toon. Tai jos tuo­daan ko­ko­nai­sia per­hei­tä, niin ha­lu­taan­ko tääl­lä oi­ke­as­ti näi­tä mo­ni­kult­tuu­ri­sia per­hei­tä?

Hul­mi ei näe sote-alal­le mi­tään ruu­sui­sia tu­le­vai­suu­den nä­ky­miä.

– On tur­ha ku­vi­tel­la, et­tä tän­ne pys­tyt­täi­siin tai­ko­maan tar­vit­ta­via li­sä­kä­siä. On pak­ko ru­ve­ta kat­so­maan ro­bo­tii­kan ja te­ko­ä­lyn suun­taan.

Ota kantaa