17.3.2023 13.43
Uutiset
 
Juha Kaita-aho ja Elli-Mari Ahola

Sahan lämpökeskuksen katto tuhoutui palossa Yläneellä – paikalle lähti poikkeuksellisen suuri määrä yksiköitä

Lämpökeskuksen kattoa jouduttiin repimään auki sammutustöissä.

Lämpökeskuksen kattoa jouduttiin repimään auki sammutustöissä.

Juha Kaita-aho

image

Pöy­tyä, Ylä­ne | Pe­las­tus­lai­tos sai per­jan­tai­na aa­mu­yh­dek­sän jäl­keen hä­ly­tyk­sen voi­mak­kaas­ta pa­los­ta Ylä­neen Hei­ni­jo­el­la si­jait­se­val­le Mä­ki­län sa­hal­le.

Palon sammuttamisessa oli apuna kaksi tikasautoa.

Palon sammuttamisessa oli apuna kaksi tikasautoa.

Juha Kaita-aho

Hä­tä­kes­kuk­ses­ta saa­tu­jen al­ku­tie­to­jen pe­rus­teel­la tu­les­sa us­kot­tiin ole­van sa­ha­ra­ken­nuk­sen, min­kä vuok­si koh­tee­seen läh­det­tiin lä­hem­mäs 30 yk­si­kön voi­min. Pe­ril­lä pai­kan pääl­lä sel­vi­si, et­tä tu­les­sa on ra­ken­nuk­sen läm­pö­kes­kus, jon­ka kat­to­ra­ken­tei­siin palo oli le­vin­nyt.

Juha Kaita-aho

– Al­kuo­le­tus­tie­to­jen pe­rus­teel­la yk­si­köi­den mää­rää vie­lä kas­va­tet­tiin. Täs­sä koh­taa mää­rä oli yli­mi­toi­tet­tu, mut­ta pa­rem­pi näin päin. Koh­teen si­jain­ti on var­sin si­vus­sa, jo­ten li­sä­a­vun saa­mi­ses­sa pai­kal­le oli­si kes­tä­nyt ai­kaa, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Juha Vir­to ker­too.

Sam­mu­tus­koh­de oli Vir­ron mu­kaan haas­ta­va ra­ken­nuk­sen kor­keu­den vuok­si.

Lämpökeskuksen korkeus asettaa haastetta sammutustöille.

Lämpökeskuksen korkeus asettaa haastetta sammutustöille.

Juha Kaita-aho

Apu­na sam­mu­tuk­ses­sa oli muun mu­as­sa kak­si ti­ka­sau­toa.

Ti­lan­ne saa­tiin hal­lin­taan aa­mu­päi­väl­lä, ja il­ta­päi­väl­lä kel­lo 13 jäl­keen koh­tees­sa oli käyn­nis­sä jäl­ki­rai­vaus- ja jäl­ki­var­ti­oin­ti­vai­he.

– Läm­pö­kes­kuk­sen kat­to on tu­hou­tu­nut. Se jou­dut­tiin rai­vaa­maan au­ki. Muil­ta osin va­hin­gois­ta ei pys­ty vie­lä ker­to­maan mi­tään. Si­säl­lä on isot läm­pö­kat­ti­lat, ja tuo­tan­toon palo tie­tys­ti vai­kut­taa, Vir­to ker­too.

Vir­ron mu­kaan va­hin­ko­jen mää­rää vä­hen­si osal­taan pa­lon ha­vain­neen sa­han hen­ki­lö­kun­nan te­ke­mä al­ku­sam­mu­tus.

– Lop­pu­tu­los on koh­tuul­li­sen hyvä ja pa­los­ta sel­vit­tiin suh­teel­li­sen vä­hin vau­ri­oin.

Sa­han työn­te­ki­jöi­tä ei Vir­ron tie­to­jen mu­kaan louk­kaan­tu­nut pa­los­sa.

Koh­tee­seen läh­ti apuun yk­si­köi­tä myös Sa­ta­kun­nan puo­lel­ta.

– Meil­lä on ol­lut pit­kään hy­vää yh­teis­työ­tä ja apua an­ne­taan ru­tii­ni­no­mai­ses­ti maa­kun­ta­ra­jo­jen yli, Vir­to sa­noo.

Pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei ole tois­tai­sek­si tie­toa.

Paikalla oli myös useita säiliöautoja.

Paikalla oli myös useita säiliöautoja.

Juha Kaita-aho

Uu­tis­ta päi­vi­tet­ty kel­lo 10.20 tie­dol­la pe­las­tus­lai­tok­sen twii­tis­tä. Kel­lo 10.58 päi­vi­tet­ty Vir­ron uu­det kom­men­tit ja ku­via pa­lo­pai­kal­ta.

Uu­ti­nen päi­vi­tet­ty kaut­taal­taan Vir­rol­ta saa­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la kel­lo 13.30.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram