17.3.2023 13.43
Uutiset
 
Juha Kaita-aho ja Elli-Mari Ahola

Sahan lämpökeskuksen katto tuhoutui palossa Yläneellä – paikalle lähti poikkeuksellisen suuri määrä yksiköitä

Lämpökeskuksen kattoa jouduttiin repimään auki sammutustöissä.

Lämpökeskuksen kattoa jouduttiin repimään auki sammutustöissä.

Juha Kaita-aho

image

Pöy­tyä, Ylä­ne | Pe­las­tus­lai­tos sai per­jan­tai­na aa­mu­yh­dek­sän jäl­keen hä­ly­tyk­sen voi­mak­kaas­ta pa­los­ta Ylä­neen Hei­ni­jo­el­la si­jait­se­val­le Mä­ki­län sa­hal­le.

Palon sammuttamisessa oli apuna kaksi tikasautoa.

Palon sammuttamisessa oli apuna kaksi tikasautoa.

Juha Kaita-aho

Hä­tä­kes­kuk­ses­ta saa­tu­jen al­ku­tie­to­jen pe­rus­teel­la tu­les­sa us­kot­tiin ole­van sa­ha­ra­ken­nuk­sen, min­kä vuok­si koh­tee­seen läh­det­tiin lä­hem­mäs 30 yk­si­kön voi­min. Pe­ril­lä pai­kan pääl­lä sel­vi­si, et­tä tu­les­sa on ra­ken­nuk­sen läm­pö­kes­kus, jon­ka kat­to­ra­ken­tei­siin palo oli le­vin­nyt.

Juha Kaita-aho

– Al­kuo­le­tus­tie­to­jen pe­rus­teel­la yk­si­köi­den mää­rää vie­lä kas­va­tet­tiin. Täs­sä koh­taa mää­rä oli yli­mi­toi­tet­tu, mut­ta pa­rem­pi näin päin. Koh­teen si­jain­ti on var­sin si­vus­sa, jo­ten li­sä­a­vun saa­mi­ses­sa pai­kal­le oli­si kes­tä­nyt ai­kaa, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Juha Vir­to ker­too.

Sam­mu­tus­koh­de oli Vir­ron mu­kaan haas­ta­va ra­ken­nuk­sen kor­keu­den vuok­si.

Lämpökeskuksen korkeus asettaa haastetta sammutustöille.

Lämpökeskuksen korkeus asettaa haastetta sammutustöille.

Juha Kaita-aho

Apu­na sam­mu­tuk­ses­sa oli muun mu­as­sa kak­si ti­ka­sau­toa.

Ti­lan­ne saa­tiin hal­lin­taan aa­mu­päi­väl­lä, ja il­ta­päi­väl­lä kel­lo 13 jäl­keen koh­tees­sa oli käyn­nis­sä jäl­ki­rai­vaus- ja jäl­ki­var­ti­oin­ti­vai­he.

– Läm­pö­kes­kuk­sen kat­to on tu­hou­tu­nut. Se jou­dut­tiin rai­vaa­maan au­ki. Muil­ta osin va­hin­gois­ta ei pys­ty vie­lä ker­to­maan mi­tään. Si­säl­lä on isot läm­pö­kat­ti­lat, ja tuo­tan­toon palo tie­tys­ti vai­kut­taa, Vir­to ker­too.

Vir­ron mu­kaan va­hin­ko­jen mää­rää vä­hen­si osal­taan pa­lon ha­vain­neen sa­han hen­ki­lö­kun­nan te­ke­mä al­ku­sam­mu­tus.

– Lop­pu­tu­los on koh­tuul­li­sen hyvä ja pa­los­ta sel­vit­tiin suh­teel­li­sen vä­hin vau­ri­oin.

Sa­han työn­te­ki­jöi­tä ei Vir­ron tie­to­jen mu­kaan louk­kaan­tu­nut pa­los­sa.

Koh­tee­seen läh­ti apuun yk­si­köi­tä myös Sa­ta­kun­nan puo­lel­ta.

– Meil­lä on ol­lut pit­kään hy­vää yh­teis­työ­tä ja apua an­ne­taan ru­tii­ni­no­mai­ses­ti maa­kun­ta­ra­jo­jen yli, Vir­to sa­noo.

Pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei ole tois­tai­sek­si tie­toa.

Paikalla oli myös useita säiliöautoja.

Paikalla oli myös useita säiliöautoja.

Juha Kaita-aho

Uu­tis­ta päi­vi­tet­ty kel­lo 10.20 tie­dol­la pe­las­tus­lai­tok­sen twii­tis­tä. Kel­lo 10.58 päi­vi­tet­ty Vir­ron uu­det kom­men­tit ja ku­via pa­lo­pai­kal­ta.

Uu­ti­nen päi­vi­tet­ty kaut­taal­taan Vir­rol­ta saa­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la kel­lo 13.30.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram