7.3.2023 18.05
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Säkylässä nuorisovaalien voittajaksi nousi perussuomalaiset

Jenny Ranta-Pere aloitti tiistaiaamun vaalivirkailijana Säkylässä. Ensimmäisinä äänestivät yhdeksännen luokan oppilaat.

Jenny Ranta-Pere aloitti tiistaiaamun vaalivirkailijana Säkylässä. Ensimmäisinä äänestivät yhdeksännen luokan oppilaat.

Pia Mattila-Lonka

Sä­ky­lä | Tal­vi­nen vaa­li­päi­vä val­ke­ni Sä­ky­läs­sä tiis­tai­aa­mu­na. Op­pi­las­kun­nan huo­nees­sa val­mis­tau­dut­tiin ää­nes­tä­mään pe­rin­tei­ses­sä Al­li­ans­si ry:n val­ta­kun­nal­li­ses­sa nuo­ri­so­vaa­li­ta­pah­tu­mas­sa. Aa­mun en­sim­mäi­siä ää­nes­tä­jiä odot­ti­vat vaa­li­vir­kai­li­jat, ysi­luok­ka­lai­set Saa­ra Hil­ja­nen ja Jen­ny Ran­ta-Pere.

Vä­hi­tel­len op­pi­lai­ta al­kaa tul­la pai­kal­le, ja äi­din­kie­len opet­ta­ja Mar­jut Hai­ko­nen muis­tut­taa nuo­ril­le, et­tä eh­dok­kai­siin ja näi­den aja­tuk­siin oli­si voi­nut tu­tus­tua en­nal­ta vaa­li­ko­neen avul­la.

– Puo­lu­ei­den ni­met­kään ei­vät sano mi­tään mo­nel­le­kaan ylä­kou­lui­käi­sel­le, Hai­ko­nen huo­maut­taa.

Oman eh­dok­kaan va­lin­ta on sil­min näh­den vai­ke­aa. Toi­sin kuin kun­ta­vaa­leis­sa – ovat edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat nuo­ril­le var­sin vie­rai­ta. Kun­ta­vaa­lien var­jo­vaa­leis­sa löy­tyy ai­na tut­tu­ja, luok­ka­ka­ve­rien äi­te­jä ja isiä ja niin edel­leen. Jo­tain tut­tu­ja sen­tään nyt­kin löy­tyy ja sel­ke­ä­nä ää­ni­ha­ra­va­na nou­see tu­lok­sis­sa Sä­ky­län ai­noa eh­do­kas, vih­rei­den Reet­ta Hul­mi. Vah­vas­sa kan­na­tuk­ses­sa on myös kes­kus­tan eu­ra­lai­nen Ee­va Kal­li.

Nuo­ri­so­vaa­lien voit­ta­ja on sil­ti var­sin kirk­kaas­ti pe­rus­suo­ma­lai­set. Sii­nä suh­tees­sa sä­ky­lä­läis­ten tu­los seu­raa val­ta­kun­nan lin­jaa. Tuo­reim­pien tut­ki­mus­ten mu­kaan pe­rus­suo­ma­lai­set on täl­lä het­kel­lä sel­väs­ti suo­si­tuin puo­lue juu­ri nuor­ten kes­kuu­des­sa.

Vaikea löytää ehdokasta

Eh­do­kas­lis­to­jen edes­sä on mel­kois­ta ruuh­kaa. Suu­rin osa ysi­luok­ka­lai­sis­ta ää­nes­tä­jis­tä to­te­aa, et­tei­vät he seu­raa po­li­tiik­kaa ja eh­dok­kaan löy­tä­mi­nen on vai­ke­aa. San­na Ma­ri­nia kyl­lä eten­kin moni tyt­tö seu­raa ins­tag­ra­mis­sa – mut­ta sitä seu­raa­mis­ta ei sil­ti ko­e­ta puo­lu­e­po­liit­ti­sek­si kan­na­no­tok­si.

– Vai­ke­aa on, mi­kään nimi ei sano mi­tään.

– Otan täs­tä nyt jon­kun, joka kuu­los­taa jär­ke­väl­tä.

– Teki heti mie­li vaih­taa eh­do­kas­ta, kun olin lait­ta­nut lip­puun sen nu­me­ron.

Yk­si sil­miin pis­tä­vä puu­te ha­vai­taan eh­do­kas­lis­to­jen var­sin ma­sen­ta­vas­sa ni­mi­lu­et­te­los­sa.

– Kuva oli­si ol­lut kiva, tuu­mi moni ää­nes­tä­jis­tä.

Ään­ten­las­ku edus­kun­ta­vaa­lien var­jo­vaa­leis­ta käyn­nis­tyi kii­vaas­ti heti tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä. Niin kuin ai­na nuo­ri­so­vaa­leis­sa – tiet­ty­jä vuo­des­ta toi­seen nä­ky­viä pro­tes­tie­le­ment­te­jä löy­tyy ää­nes­tys­tu­lok­ses­ta.

– Eh­do­kas­nu­me­ro "69" on ol­lut kova sana, sa­moin kuin Val­ta kuu­luu kan­sal­le -puo­lu­e­kin, joka sai tääl­lä yh­dek­sän ään­tä, his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­o­pin leh­to­ri Ans­si Sir­viö luon­neh­tii.

Ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti täl­lä ker­taa var­jo­vaa­leis­sa vain 53 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­tuis­ta. Luku on ma­ta­la, sil­lä eten­kin ylä­kou­lu­lai­set ää­nes­tä­vät luok­ka ker­ral­laan ja ää­nes­tysp­ro­sent­ti hui­te­lee yleen­sä sa­taa.

– To­det­ta­koon, et­tä meil­lä on tau­tie­pi­de­mi­an vuok­si pal­jon op­pi­lai­ta pois­sa, Sir­viö sel­ven­tää.

Ota kantaa