12.5.2022 11.29
Uutiset
 

Stora Enso hakee toimitiloja Eurasta – yhtiön mukaan Satakunnassa on hakkuu­po­ten­ti­aalia korvaamaan Venäjältä hankittua kuitupuuta

Stora Enso aikoo korvata Venäjältä hankkimansa kaksi miljoonaa kuutiota kuitupuuta kotimaan puunhankinnalla ja on kääntänyt katseet muun muassa Satakuntaan.

Stora Enso aikoo korvata Venäjältä hankkimansa kaksi miljoonaa kuutiota kuitupuuta kotimaan puunhankinnalla ja on kääntänyt katseet muun muassa Satakuntaan.

Krista Koski

image

Eu­ra | Met­sä­te­ol­li­suu­sy­ri­tys Stora En­so tie­dot­taa avaa­van­sa toi­mi­pis­teen Eu­raan ja palk­kaa­van­sa sin­ne kak­si met­sä­a­si­an­tun­ti­jaa. Toi­mi­ti­lat ovat haus­sa ja rek­ry­toin­ti on jo al­ka­nut.

Toi­nen uu­si toi­mi­pis­te ava­taan se­kin Sa­ta­kun­taan Kan­kaan­pää­hän.

– Vah­vis­tam­me läs­nä­o­lo­am­me Sa­ta­kun­nas­sa, jon­ka met­sis­sä on hyö­dyn­tä­mä­tön­tä hak­kuu­po­ten­ti­aa­lia ja jos­ta löy­tyy puu­kul­je­tus­ten nä­kö­kul­mas­ta hy­vät rai­deyh­tey­det. Il­mas­ton ja hii­li­ja­lan­jäl­jen kan­nal­ta on jär­ke­vää kul­jet­taa Län­si-Suo­mes­ta puu­raa­ka-ai­net­ta teh­tail­lem­me ni­me­no­maan ju­nal­la. Sa­mois­ta syis­tä vah­vis­tam­me puun­han­kin­taam­me myös Poh­jois-Suo­mes­sa, os­to­joh­ta­ja Sami Hon­ka­nen Stora En­son Suo­men puun­han­kin­nas­ta sa­noo.

Kaik­ki­aan yh­tiö rek­ry­toi ke­vään ja al­ku­ke­sän ai­ka­na 14 uut­ta met­sä­a­si­an­tun­ti­jaa eri puo­lil­le Suo­mea.

Taus­tal­la on Stora En­son maa­lis­kui­nen il­moi­tus lo­pet­taa puun­tuon­ti Ve­nä­jäl­tä ja li­sä­tä ko­ti­maan puun­han­kin­taa. Nyt tou­ko­kuus­sa vah­vis­te­taan Suo­men puun­han­kin­nan or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

– Met­sä­a­si­an­tun­ti­jam­me te­ke­vät tu­han­sia puu­kaup­po­ja suo­ma­lais­met­sä­no­mis­ta­jien kans­sa joka vuo­si. Puu­kaup­po­jen avul­la pi­däm­me Stora En­son suo­ma­lai­set teh­taat käyn­nis­sä tur­vaa­mal­la nii­den puu­huol­toa. Kas­vat­ta­mal­la met­sä­a­si­an­tun­ti­joi­den ver­kos­toa pys­tym­me pal­ve­le­maan met­sä­no­mis­ta­jia ai­em­paa pa­rem­min myös muis­sa met­sä­o­mai­suu­den hoi­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, Hon­ka­nen ker­too.

Kaksi miljoonaa kuutiota kotimaasta

Stora En­so on hank­ki­nut Ve­nä­jäl­tä vuo­sit­tain noin kak­si mil­joo­naa kuu­ti­o­met­riä kui­tu­puu­ta, jota nyt kor­va­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti Suo­mes­ta.

– Kah­den mil­joo­nan kuu­ti­on puu­mää­rän hank­ki­mi­nen ko­ti­maas­ta tar­koit­tai­si noin sa­dan mil­joo­nan eu­ron ra­ha­vir­taa alu­e­ta­lou­teen niin puu­kaup­pa­tu­loi­na met­sä­no­mis­ta­jil­le kuin kor­juu- ja kul­je­tus­tu­loi­na Stora En­son pai­kal­li­sil­le kump­pa­niy­ri­tyk­sil­le. Puun­han­kin­nal­la on puu­kaup­pa­tu­lo­jen ohel­la työl­lis­tä­vä vai­ku­tus, yh­ti­ön tie­dot­tees­sa to­de­taan.

– Kah­den mil­joo­nan kuu­ti­on li­sä­tar­ve Stora En­son Suo­men teh­tail­le on mah­dol­lis­ta kor­va­ta suo­ma­lai­sel­la puul­la. Eri­tyi­ses­ti har­ven­nuk­sil­le on ky­syn­tää eri puo­lil­la Suo­mea, Hon­ka­nen sa­noo.

Toi­mis­to­a­vauk­sien jäl­keen Stora En­son Suo­men puun­han­kin­nal­la on yli 80 toi­mi­pis­tet­tä ym­pä­ri maan. Stora En­son teh­taat ja sa­hat si­jait­se­vat 11 paik­ka­kun­nal­la eri puo­lil­la Suo­mea.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram