19.9.2022 16.55
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Tukkirekkojen määrä lisääntyy VT 12:llakin reippaasti, kun Rauman saha aloittaa – "Valtatie 12:lla on raskasta liikennettä joka tapauksessa runsaasti"

Rauman mäntysahalle ajaa arkisin eri reittejä pitkin yhteensä noin 70 puutavara-autoa päivässä.

Rauman mäntysahalle ajaa arkisin eri reittejä pitkin yhteensä noin 70 puutavara-autoa päivässä.

Juha Kaita-aho

image

Eu­ra, Sä­ky­lä, Köy­liö | Rau­man män­ty­sa­ha aloit­taa toi­min­tan­sa täy­del­lä te­hol­la syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Noin puo­let sa­hal­le tuo­ta­vis­ta tu­keis­ta tu­lee kau­em­paa ju­nil­la ja toi­nen puo­let lä­hem­pää ku­mi­pyö­ril­lä.

Met­sä Grou­pin met­sä­joh­ta­ja Juha Jump­pa­sen mu­kaan sa­hal­le tu­lee puu­ta ar­ki­päi­vi­sin kes­ki­mää­rin 70 puu­ta­va­ra-au­tol­lis­ta.

– Kul­je­tuk­sia py­ri­tään kes­kit­tä­mään niin, et­tä ju­na­kul­je­tuk­set tu­li­si­vat vii­kon­lop­pui­sin ja au­to­kul­je­tuk­set vii­kol­la.

Pal­jon­ko tuk­ki­rek­ko­ja on sit­ten lu­vas­sa li­sää val­ta­tie 12:lle? Tark­kaa vas­taus­ta tä­hän ei tie­ten­kään ole, mut­ta Met­sä Grou­pis­ta to­de­taan, et­tä VT 12:n roo­li on sa­mal­la ta­paa ko­ko­a­va kuin VT 8:nkin.

– Pai­ne ja­kaan­tu­nee mel­ko ta­sai­ses­ti val­ta­teil­le. Män­ni­köi­tä on Rau­mal­ta kul­jet­ta­es­sa en­nen Sas­ta­ma­laa, ja toi­saal­ta alu­eet al­ka­vat muut­tua män­ty­val­tai­sik­si Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa, Met­sä Grou­pin ope­raa­ti­o­pääl­lik­kö Lau­ri Pee­vo ker­too.

Rau­man saha ja­kaa sa­man puun­han­kin­ta-alu­een Met­sä Fib­ren Me­ri­kar­vi­an sa­han kans­sa, jo­ten osa poh­joi­ses­ta päin saa­pu­vis­ta tuk­ki­re­kois­ta ei jat­ka Rau­mal­le as­ti. Ka­si­tie­tä on myös re­mon­toi­tu vii­me vuo­si­na mil­joo­nil­la, jo­ten li­sään­ty­vä ras­kas lii­ken­ne tus­kin ai­heut­taa suur­ta hi­das­tus­ta vaik­ka­pa työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen siel­lä. Vaan mikä on ti­lan­ne Rau­man ja Huit­tis­ten Rai­ja­lan vä­lil­lä VT 12:lla, mis­sä ohi­tus­kais­tat lois­ta­vat pois­sa­o­lol­laan?

– Val­ta­tie 12:lla on ras­kas­ta lii­ken­net­tä joka ta­pauk­ses­sa run­saas­ti sa­ta­man vuok­si, jo­ten en osaa aja­tel­la, et­tä sa­han lo­gis­tiik­ka toi­si sii­hen ra­di­kaa­lia muu­tos­ta. On­nek­si tie­tä sen­tään le­ven­net­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Ai­em­min­han se oli to­del­la ka­pea, Rau­man sa­han joh­ta­ja Lii­sa-Mai­ja Pe­rä­vai­nio poh­tii.

Pe­rä­vai­nio myös muis­tut­taa, et­tä sa­hal­la syn­ty­vä hake on Met­sä Fib­ren Rau­man sel­lu­teh­taan raa­ka-ai­net­ta, min­kä vuok­si sel­lu­teh­taal­le ul­ko­puo­lel­ta kul­je­tet­ta­van raa­ka-ai­neen mää­rä vä­he­nee sa­han käyn­nis­ty­mi­sen myö­tä.

Ke­vään lii­ken­ne­mää­rä­tie­to­jen pe­rus­teel­la ras­kaan lii­ken­teen mää­rä VT 12:lla esi­mer­kik­si Eu­ra–Kol­la-vä­lil­lä oli kes­ki­mää­rin hie­man va­jaat 600 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Kes­ki­ar­voon on las­ket­tu mu­kaan myös vii­kon­lo­put. Ylei­nen lii­ken­ne­mää­rä esi­mer­kik­si Eu­ran ja La­pin vä­lil­lä oli ke­vääl­lä puo­les­taan noin 3 900 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa ja La­pin ja Kol­lan vä­lil­lä noin 5 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram