19.9.2022 16.55
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Tukkirekkojen määrä lisääntyy VT 12:llakin reippaasti, kun Rauman saha aloittaa – "Valtatie 12:lla on raskasta liikennettä joka tapauksessa runsaasti"

Rauman mäntysahalle ajaa arkisin eri reittejä pitkin yhteensä noin 70 puutavara-autoa päivässä.

Rauman mäntysahalle ajaa arkisin eri reittejä pitkin yhteensä noin 70 puutavara-autoa päivässä.

Juha Kaita-aho

image

Eu­ra, Sä­ky­lä, Köy­liö | Rau­man män­ty­sa­ha aloit­taa toi­min­tan­sa täy­del­lä te­hol­la syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Noin puo­let sa­hal­le tuo­ta­vis­ta tu­keis­ta tu­lee kau­em­paa ju­nil­la ja toi­nen puo­let lä­hem­pää ku­mi­pyö­ril­lä.

Met­sä Grou­pin met­sä­joh­ta­ja Juha Jump­pa­sen mu­kaan sa­hal­le tu­lee puu­ta ar­ki­päi­vi­sin kes­ki­mää­rin 70 puu­ta­va­ra-au­tol­lis­ta.

– Kul­je­tuk­sia py­ri­tään kes­kit­tä­mään niin, et­tä ju­na­kul­je­tuk­set tu­li­si­vat vii­kon­lop­pui­sin ja au­to­kul­je­tuk­set vii­kol­la.

Pal­jon­ko tuk­ki­rek­ko­ja on sit­ten lu­vas­sa li­sää val­ta­tie 12:lle? Tark­kaa vas­taus­ta tä­hän ei tie­ten­kään ole, mut­ta Met­sä Grou­pis­ta to­de­taan, et­tä VT 12:n roo­li on sa­mal­la ta­paa ko­ko­a­va kuin VT 8:nkin.

– Pai­ne ja­kaan­tu­nee mel­ko ta­sai­ses­ti val­ta­teil­le. Män­ni­köi­tä on Rau­mal­ta kul­jet­ta­es­sa en­nen Sas­ta­ma­laa, ja toi­saal­ta alu­eet al­ka­vat muut­tua män­ty­val­tai­sik­si Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa, Met­sä Grou­pin ope­raa­ti­o­pääl­lik­kö Lau­ri Pee­vo ker­too.

Rau­man saha ja­kaa sa­man puun­han­kin­ta-alu­een Met­sä Fib­ren Me­ri­kar­vi­an sa­han kans­sa, jo­ten osa poh­joi­ses­ta päin saa­pu­vis­ta tuk­ki­re­kois­ta ei jat­ka Rau­mal­le as­ti. Ka­si­tie­tä on myös re­mon­toi­tu vii­me vuo­si­na mil­joo­nil­la, jo­ten li­sään­ty­vä ras­kas lii­ken­ne tus­kin ai­heut­taa suur­ta hi­das­tus­ta vaik­ka­pa työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen siel­lä. Vaan mikä on ti­lan­ne Rau­man ja Huit­tis­ten Rai­ja­lan vä­lil­lä VT 12:lla, mis­sä ohi­tus­kais­tat lois­ta­vat pois­sa­o­lol­laan?

– Val­ta­tie 12:lla on ras­kas­ta lii­ken­net­tä joka ta­pauk­ses­sa run­saas­ti sa­ta­man vuok­si, jo­ten en osaa aja­tel­la, et­tä sa­han lo­gis­tiik­ka toi­si sii­hen ra­di­kaa­lia muu­tos­ta. On­nek­si tie­tä sen­tään le­ven­net­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Ai­em­min­han se oli to­del­la ka­pea, Rau­man sa­han joh­ta­ja Lii­sa-Mai­ja Pe­rä­vai­nio poh­tii.

Pe­rä­vai­nio myös muis­tut­taa, et­tä sa­hal­la syn­ty­vä hake on Met­sä Fib­ren Rau­man sel­lu­teh­taan raa­ka-ai­net­ta, min­kä vuok­si sel­lu­teh­taal­le ul­ko­puo­lel­ta kul­je­tet­ta­van raa­ka-ai­neen mää­rä vä­he­nee sa­han käyn­nis­ty­mi­sen myö­tä.

Ke­vään lii­ken­ne­mää­rä­tie­to­jen pe­rus­teel­la ras­kaan lii­ken­teen mää­rä VT 12:lla esi­mer­kik­si Eu­ra–Kol­la-vä­lil­lä oli kes­ki­mää­rin hie­man va­jaat 600 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Kes­ki­ar­voon on las­ket­tu mu­kaan myös vii­kon­lo­put. Ylei­nen lii­ken­ne­mää­rä esi­mer­kik­si Eu­ran ja La­pin vä­lil­lä oli ke­vääl­lä puo­les­taan noin 3 900 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa ja La­pin ja Kol­lan vä­lil­lä noin 5 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram