5.7.2022 10.51
Uutiset
 

Työlli­syys­katsaus: Satakunnassa työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana ja työttömyys pysyy ennätysalhaalla

Eura ja Säkylä ovat jaetulla nelossijalla Satakunnan kuntien työttömyysprosentteja vertailtaessa.

Eura ja Säkylä ovat jaetulla nelossijalla Satakunnan kuntien työttömyysprosentteja vertailtaessa.

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Tou­ko­kuun lo­pus­sa Sa­ta­kun­nas­sa oli työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa ja työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa 7 919 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Ny­kyis­tä vä­hem­män työn­ha­ki­joi­ta on ol­lut vii­mek­si vuo­den 1990 mar­ras­kuus­sa. Vas­taa­vas­ti lo­mau­tuk­set ovat las­ke­neet alim­mal­le ta­sol­le sit­ten vuo­den 2008. Työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli tou­ko­kuus­sa 2008 (8,1 pro­sent­tia) niu­kas­ti alem­pi kuin nyt (8,2), mikä joh­tuu työ­voi­man mää­rän las­ke­mi­ses­ta. On odo­tet­ta­vis­sa, et­tä kesä-hei­nä­kuus­sa työt­tö­myys ko­ho­aa kau­si­luon­toi­ses­ti.

Tou­ko­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä ale­ni kai­kis­sa Sa­ta­kun­nan seu­tu­kun­nis­sa. Työt­tö­mien mää­rä on vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na vä­hen­ty­nyt eni­ten Po­rin seu­dul­la (-19,2). Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa (-17,4) ja Rau­man seu­dul­la (-15,6) työt­tö­myy­den las­ku on ol­lut jon­kin ver­ran pie­nem­pää. Kun­tien ver­tai­lus­sa Eu­ra ja Sä­ky­lä ovat ja­e­tul­la nel­jän­nel­lä si­jal­la.

Uusia työpaikkoja lisää

Työ­voi­man ky­syn­tä on jat­ku­nut vilk­kaa­na. Sa­ta­kun­nas­sa työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toon il­moi­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 3 232 uut­ta avoin­ta työ­paik­kaa. Kaik­ki­aan te-toi­mis­tos­sa oli Sa­ta­kun­nas­sa tou­ko­kuus­sa yh­teen­sä 6 461 avoin­ta työ­paik­kaa. Tä­män vuo­den tou­ko­kuus­sa on 915 työ­paik­kaa (39,5 pro­sent­tia) enem­män kuin vuo­si sit­ten.

Uu­sien avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­rä oli suu­rin pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöi­den pää­am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa avau­tui 789 työ­paik­kaa. Ra­ken­nus-, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöi­den ryh­mäs­sä uu­sia työ­paik­ko­ja tuli 732 kap­pa­let­ta.

Yk­sit­täi­siä am­mat­te­ja tar­kas­tel­len eni­ten avau­tui toi­mis­to- ja lai­tos­sii­voo­jien (209), elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den pro­ses­si­työn­te­ki­jöi­den (147), myy­jien (134), lä­hi­hoi­ta­jien (131) ja face to face -va­rain­hank­ki­joi­den (100) paik­ko­ja.

Ha­kuun tuli myös ke­sä­työ­paik­ko­ja edel­lä mai­nit­tu­jen am­mat­tien li­säk­si esi­mer­kik­si keit­tiö- ja ra­vin­to­la­työn­te­ki­jöil­le.

Ota kantaa