9.3.2019 11.50
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Uusia löytöjä Luistarin alueelta tulevaisuudessa? Tuore maatutkaus paljasti mahdollisesti uusia hautoja

Euran koulukeskuksen auditorioon kerääntyi lauantaiaamuna parisen sataa esihistoriasta ja Luistarista kiinnostunutta kuulijaa. Arkeologian tohtorikoulutettava Heli Etu-Sihvola kertasi alkuun Luistari-tutkimusten vaiheita.

Euran koulukeskuksen auditorioon kerääntyi lauantaiaamuna parisen sataa esihistoriasta ja Luistarista kiinnostunutta kuulijaa. Arkeologian tohtorikoulutettava Heli Etu-Sihvola kertasi alkuun Luistari-tutkimusten vaiheita.

Juha Kaita-aho

image

Eura | Euraan kokoontui viikonloppuna iso joukko arkeologeja ja muita esihistoriasta kiinnostuneita Luistarin kalmistoaluetta käsitelleeseen seminaariin.

Heti päi­vän aluk­si kuul­tiin tie­to­ja mah­dol­li­sis­ta tu­le­vis­ta Luis­ta­ri-löy­döis­tä. Luis­ta­ris­sa 2010-lu­vul­la kai­vauk­sia teh­nyt ar­ke­o­lo­gi­an do­sent­ti Kari Uo­ti­la ker­toi, et­tä Luis­ta­rin­tien ja ny­kyi­sin tun­ne­tun kal­mis­to­a­lu­een vä­li­sel­lä 10–15 met­rin niit­ty­a­lu­eel­la kävi kes­ki­viik­ko­na maa­tut­kaus­ryh­mä, joka löy­si pin­nan al­ta muu­ta­kin kuin hiek­kaa.

– On ai­na­kin kol­me alu­et­ta, jois­sa tun­tui­si sel­väs­ti ole­van jo­tain. Maa­tut­kau­seks­per­tin mu­kaan vai­ku­tel­ma on se, et­tä noin 70 sent­ti­met­rin sy­vyy­del­lä maan­pin­nas­ta oli­si jo­tain, to­den­nä­köi­ses­ti hau­to­ja, Uo­ti­la to­te­si se­mi­naa­ris­sa.

Uo­ti­la ker­toi myös vuo­si­na 2012–2013 Kaut­tu­an pel­loil­la teh­dyis­tä tut­ki­muk­sis­ta.

– Luis­ta­rin kal­mis­toon liit­tyy sel­väs­ti se, et­tä ih­mi­set ovat asu­neet Kaut­tu­an ky­län alu­eel­la. Maa­tut­ka­sim­me alu­et­ta ja ha­vait­sim­me pel­to­ker­rok­sen al­ta ai­ka pal­jon ra­ken­tei­ta. Van­him­mat käyt­tö­ker­rok­set me­ni­vät kes­ki­a­jan al­ku­puo­lel­le ja rau­ta­kau­den lo­pul­le. Kaik­kein alim­pa­na on pel­to­ker­ros, eli asu­tus on men­nyt paik­kaan, joka on ol­lut en­sin vil­jel­tyä.

Myös Luis­ta­rin­tiel­lä vuon­na 2013 teh­dyt ar­ke­o­lo­gi­set tut­ki­muk­set an­ta­vat mie­len­kiin­tois­ta tie­toa vil­je­lyk­ses­tä Eu­ras­sa ja koko Suo­mes­sa. Kai­vauk­sis­sa löy­det­tiin muun mu­as­sa oh­raa, joka ajoi­tet­tiin 800-lu­vul­le en­nen ajan­las­kun al­kua.

– Sa­moi­hin ai­koi­hin il­mes­tyi kan­sain­vä­li­siä ar­tik­ke­lei­ta, jois­sa ker­rot­tiin, et­tä Suo­mes­sa ei ole vil­jel­ty maa­ta juu­ri ol­len­kaan en­nen vuot­ta 500 en­nen ajan­las­kua, Uo­ti­la to­te­si se­mi­naa­ri­vä­el­le.

Lue li­sää Luis­ta­ri-se­mi­naa­ris­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta 12.3.

Ota kantaa