18.1.2023 11.07
Uutiset
 

Vapaaehtoistyö esittäytyy Eurassa – euralais- ja säkylä­läi­syh­dis­tyksiä haetaan näytteil­le­a­set­ta­jiksi

Helmikuun 18. päivä pidettäville Vapaaehtoistyön messuille haetaan parhaillaan paikallisia yhdistyksiä näytteilleasettajiksi. Messupäivänä liikennöi ilmainen messukuljetus Säkylän, Kauttuan ja Euran Pirtin väliä.

Helmikuun 18. päivä pidettäville Vapaaehtoistyön messuille haetaan parhaillaan paikallisia yhdistyksiä näytteilleasettajiksi. Messupäivänä liikennöi ilmainen messukuljetus Säkylän, Kauttuan ja Euran Pirtin väliä.

Riina Kaski

image

Eu­ra | Lau­an­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta to­teu­te­taan Va­paa­eh­tois­työn mes­sut, jot­ka ko­ko­a­vat va­paa­eh­tois­työs­tä kiin­nos­tu­neet Eu­ran Pir­til­le. Ta­pah­tu­ma on osa Le­a­der Sa­ta­sil­lan hal­lin­noi­maa Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ket­ta.

– Va­paa­eh­tois­työ on yk­si hank­keen tee­mois­ta, kos­ka sen avul­la voi­daan li­sä­tä alu­een pi­to­voi­maa, vah­vis­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä ja tar­jo­ta mie­le­käs­tä toi­min­taa alu­een asuk­kail­le, tie­dot­ta­ja Kat­ri Mä­en­pää ker­too tie­dot­tees­sa.

Va­paa­eh­tois­työ­tä pys­tyy te­ke­mään mo­nel­la eri ta­val­la. Va­paa­eh­tois­työ­tä voi teh­dä esi­mer­kik­si luon­non tai eläin­ten hy­väk­si, las­ten ja nuor­ten eteen tai vaik­ka ikäih­mi­sil­le. Mes­suil­la pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set pää­se­vät­kin tuo­maan va­paa­eh­tois­työn mo­ni­nai­suut­ta esil­le.

– Näyt­teil­le­a­set­ta­jien pai­kat ovat nyt va­rat­ta­vis­sa täy­sin mak­sut­ta. Eu­ran Pir­til­le mah­tuu rei­lu pa­ri­kym­men­tä toi­mi­jaa Eu­ran ja Sä­ky­län alu­eil­ta, Mä­en­pää sa­noo.

Hän heit­tää kol­me apu­ky­sy­mys­tä, joi­den avul­la voi miel­tää, mitä kaik­kea va­paa­eh­tois­työ on. Olet­te­ko myy­neet kah­via ja mok­ka­pa­lo­ja las­ten ur­hei­lu­kil­pai­luis­sa? Olet­te­ko jää­dyt­tä­neet tal­koo­voi­min luis­te­lu­kent­tää? Käy­kö yh­dis­tyk­sen­ne esiin­ty­mäs­sä ikäih­mi­sil­le?

Haussa uusi harrastus?

Mes­sut ovat au­ki kä­vi­jöil­le kel­lo 10–14, jois­ta vii­mei­nen tun­ti on va­rat­tu yh­tei­sö­pe­da­go­gi Kris­tii­na Ve­sa­man ylei­sö­lu­en­nol­le va­paa­eh­tois­työn mer­ki­tyk­ses­tä. Lu­en­to kes­kit­tyy te­ki­jän nä­kö­kul­maan.

Mä­en­pää ko­ros­taa, et­tä mes­sut ovat­kin hyvä paik­ka tu­tus­tua eri­lai­siin har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin ja et­siä it­sel­leen mer­ki­tyk­sel­lis­tä toi­min­taa.

– Va­paa­eh­tois­toi­min­ta tar­jo­aa mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä sekä li­sää ihan tut­ki­tus­ti­kin hy­vin­voin­tia. Jo­kai­sel­le löy­tyy var­mas­ti jo­tain it­sel­le mie­lui­saa. Jo­ten ter­ve­tu­loa roh­ke­as­ti tu­tus­tu­maan ja ko­kei­le­maan, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri An­ne­ma­ri Hir­si­mä­ki Sa­ta­kun­nan Yh­tei­sö­kes­kuk­ses­ta toi­vot­taa.

Kä­vi­jöil­le jär­jes­te­tään il­mai­nen bus­si­kul­je­tus Sä­ky­läs­tä, joka kul­kee non stop­pi­na eli tau­ot­ta use­am­man ker­ran Sä­ky­län, Kaut­tu­an ja Eu­ran Pir­tin vä­liä.

Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­seen osal­lis­tu­vat myös SPR Sa­ta­kun­nan pii­ri ja sen pai­kal­li­so­sas­tot sekä Sa­ta­kun­nan Yh­tei­sö­kes­kus.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram