15.11.2019 12.30
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Yllätys tutkijoille: Luistariin haudattujen DNA:sta löytyi enemmän yhtymäkohtia itä- kuin länsi­suo­ma­laisiin

image

Eura | Helsingin ja Turun yliopistojen geenitutkimuksessa keskityttiin luista eristettyyn mitokondrio-DNA:han, joka on vain pieni osa ihmisen perimää.

– Mi­to­kond­rio pe­riy­tyy ai­na äi­dil­tä kai­kil­le lap­sil­le, jo­ten sen avul­la pys­ty­tään sel­vit­tä­mään, mis­tä päin nai­set ovat alu­eel­le mah­dol­li­ses­ti saa­pu­neet, Hel­sin­gin yli­o­pis­ton toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va San­ni Övers­ti ker­too.

Tut­ki­joi­den yl­lä­tyk­sek­si Eu­ran Luis­ta­riin vii­kin­ki- ja me­ro­vin­gi­a­jal­la hau­da­tuis­sa ruu­miis­sa oli­vat ylei­si­nä ki­vi­kau­ti­sil­le met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöil­le tyy­pil­li­set äi­ti­puo­len DNA-lin­jat. Mui­ta­kin yl­lä­tyk­siä löy­tyi.

– Mo­nia lin­jo­ja, joi­ta Luis­ta­ris­sa oli, on myös ny­ky­suo­ma­lai­sil­la. Yl­lät­tä­vää oli se, et­tä Luis­ta­riin hau­da­tuil­la näyt­tää ol­leen enem­män yh­ty­mä­koh­tia ny­kyi­siin itä- kuin län­si­suo­ma­lai­siin, Övers­ti sa­noo.

Övers­tin mu­kaan kat­ta­vam­pi kuva Luis­ta­riin hau­dat­tu­jen vai­na­jien al­ku­pe­räs­tä saa­daan vas­ta myö­hem­min, kun DNA-tu­lok­sia saa­daan li­sää ja esi­mer­kik­si tut­ki­mus isä­lin­jois­ta saa­daan teh­tyä.

– Voi ol­la, et­tä kun saa­daan uut­ta DNA:ta, se ker­too toi­sen­lais­ta ta­ri­naa.

Lue ai­hees­ta li­sää tiis­tain 19.11. Ala­sa­ta­kun­nas­ta.

Ota kantaa