17.8.2022 13.00
Vanhat kuvat
 

Euran Työväentalo entisessä asussaan, mutta mikä tilaisuus on menossa ja milloin?

Tapio Hiljasen arkisto

image

Eu­ra | Kaut­tu­a­lai­sel­le Ta­pio Hil­ja­sel­le on pe­riy­ty­nyt van­ha va­lo­ku­va Eu­ran Työ­vä­en­ta­los­ta. Hä­nen tie­dos­saan ei ole, mil­loin kuva on otet­tu tai mikä ti­lai­suus ta­lol­la on me­nos­sa, kun vä­keä on pal­jon ta­lon edes­sä ku­vaan ryh­mit­ty­nee­nä. Sa­los­sa lie­huu työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen lip­pu.

– Näyt­täi­si, et­tä vä­ki­jou­kos­sa on pal­jon tum­miin pu­keu­tu­nei­ta mie­hiä, Hil­ja­nen to­te­aa ku­vaa tar­kas­tel­les­saan.

Eu­ran Työ­vä­en­ta­lo, joka ny­ky­ään tun­ne­taan myös On­ne­la-ni­mi­se­nä, ra­ken­net­tiin vuon­na 1911 ja vi­hit­tiin käyt­töön vuon­na 1912. Ul­ko­a­su on muut­tu­nut myö­hem­pi­nä vuo­si­na ei­kä esi­mer­kik­si tor­nia ole.

Ota kantaa