29.7.2022 12.07
Vanhat kuvat
 

Harrasteryhmä Eurassa vuonna 1928–1932 – mutta keitä ja missä tarkalleen?

image

Lea Va­lo­nen lä­het­ti toi­mi­tuk­seen ku­van, jos­sa on mu­ka­na hä­nen äi­tin­sä Tyy­ne Oja­la, ku­van oton ai­kaan Ju­ho­la (kes­ki­ri­vis­sä 3. oik.), mut­ta epä­sel­vää on, kei­tä mui­ta ku­vas­sa on ja mis­tä se on otet­tu. Hän on ar­vi­oi­nut ku­van ot­to­a­jak­si vuo­det 1928–1932, sil­lä sii­he­nai­kaan hä­nen äi­tin­sä oli Eu­ran Ruos­tee­no­jan ta­los­sa töis­sä.

– Muis­ti­ni mu­kaan mi­nul­le on ker­rot­tu, et­tä se oli­si otet­tu Eu­ras­sa Eu­ran pir­til­lä jo­ta­kin har­ras­te­ryh­mäs­tä, ken­ties näy­tel­mä-? En kui­ten­kaan ole voi­nut yh­dis­tää ku­van por­tai­ta mi­hin­kään Eu­ran Pir­tis­tä otet­tuun ku­vaan, jo­ten tie­to ei eh­kä pidä paik­kan­sa, hän ker­too ku­vas­ta.

Mi­kä­li joku tie­tää ku­vas­ta li­sää tai tun­nis­taa sii­tä ih­mi­siä, sitä voi kom­men­toi­da tai lä­het­tää tie­dot suo­raan Lea Va­lo­sel­le, lea.va­lo­nen@sah­ko-va­lo­nen.fi.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram