Blogi
Raita
 
Markula
Hei! Täällä Raita Markula, parikymppinen Köyliin flikka, kokka kohti tulevaisuuden tyrskyjä ja juuret syvällä kotiseudun pelloilla ja metsissä. Intohimona maatalous, varsinkin nautakarja, ja eteenpäin ajavana voimana kova tahto tehdä maataloudesta toimivaa ja kannattavaa kaikille, niin viljelijälle, kuluttajalle kuin maaemollekin. Tämän blogin aiheet siis pyörivät vahvasti maatalousteeman ympärillä, ja lisäpotkua ja uusia ajatuksia on käyty hakemassa myös maailman toiselta laidalta, Uudesta-Seelannista.
28.1.2016 12.51

Märepaloja: Maaseutu elää maailman laidalla

Kuten jo esittelystä käy ilmi, vietin tuossa muutaman kuukauden (ja olen täällä yhä!) kaukomailla talvea paossa, Uudessa-Seelannissa. Matkan ohjelma oli maata­lous­pai­not­teinen, suurimman osan ajasta vierailin tiloilla ja tutustuin paikallisiin käytäntöihin ja tapoihin.

Pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen jäi maa­ta­lou­den, ja var­sin­kin lai­dun­ta­vien eläin­ten, ali­tui­nen läs­nä­o­lo mai­se­mas­sa. Lam­paat, leh­mät, pos­sut, ja jos­kus ka­nat­kin, ovat vuo­den ym­pä­ri ul­ko­na, ja joka tien var­rel­la on ai­na­kin pari lai­dun­ta joil­ta voi bon­ga­ta hei­lu­via hän­tiä ja huis­ki­via kor­via. Suo­mes­sa usein tun­tuu, et­tä ko­tie­läi­met pi­de­tään ”pii­los­sa”, ja var­sin­kin tal­vel­la (ihan jär­ke­vis­tä syis­tä toki!) kar­ja py­syy vi­sus­ti si­sä­ti­lois­sa.

Autoilijat varokoot, lehmiä liikenteessä!

Autoilijat varokoot, lehmiä liikenteessä!

Raita Markula

Maa­seu­dun pik­ku­teil­lä lii­ken­ne­ruuh­kaa ai­heut­ti­vat au­to­jen si­jaan lyp­syl­le mat­kaa­vat leh­mät, jot­ka sa­ta­päi­si­nä jo­noi­na va­el­si­vat pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti koh­ti kar­ja­suo­jaa. Isom­pien tei­den var­sil­la tätä tar­koi­tus­ta var­ten oli erik­seen kai­vet­tu ali­kul­ku­tun­ne­lei­ta, jot­ta leh­mät ei­vät oli­si lii­ken­teel­le hai­tak­si. Tämä va­el­lus tois­tui joka mai­to­ti­lal­la ker­ran tai kak­si päi­väs­sä, ja leh­mät tie­si­vät ai­na ta­san tark­kaan, min­ne men­nä. Mi­nä­kin pää­sin pari ker­taa osal­li­sek­si täs­tä ru­tii­nis­ta, muun mu­as­sa jou­lu­päi­vän il­ta ku­lui rat­toi­sas­ti lyp­si­miä so­vi­tel­les­sa.

Leh­mä­ro­duis­ta pääl­lim­mäi­si­nä oli­vat ras­kaat mus­ta­val­koi­set frii­si­läi­set, ke­ve­äm­mät jau­ho­tur­pai­set, suu­ri­sil­mäi­set jer­seyt ja näi­den ris­tey­tyk­set, ns. kiwi cros­sit. Pih­vi­puo­lel­la aber­deen an­gus oli val­ta­ro­tu, ja Ete­lä­saa­ren ka­rut rin­teet oli­vat­kin mel­ko täyn­nä li­hak­sik­kai­ta mus­tia eläi­miä. Lam­pai­ta tot­ta kai oli pal­jon, noin 30 mil­joo­naa, vaik­ka van­hat far­ma­rit huo­kai­li­vat­kin ras­kaas­ti ja hai­kai­li­vat van­ho­ja hy­viä ai­ko­ja, jol­loin tuo mää­rä oli lä­hes kak­sin­ker­tai­nen. Mi­nus­ta yli seit­se­män mil­joo­naa lam­mas­ta yh­tä ih­mi­sa­su­kas­ta koh­den on kyl­lä jo ai­ka pal­jon…

Laiduntavat lampaat ovat olennainen osa uusiseelantilaista maisemaa.

Laiduntavat lampaat ovat olennainen osa uusiseelantilaista maisemaa.

Raita Markula

To­ri­kult­tuu­ri oli voi­mis­saan, ja lä­hes jo­kai­sel­la paik­ka­kun­nal­la jär­jes­tet­tiin ker­ran vii­kos­sa Far­mer's Mar­ket, jo­hon pai­kal­li­set tuot­ta­jat ko­koon­tui­vat myy­mään her­kul­li­sia vi­han­nek­sia, tuo­rei­ta lei­von­nai­sia ja pal­jon muu­ta. Mo­nen vii­kon­lop­pu­ru­tii­niin kuu­lui­kin käy­dä to­ril­la os­tok­sil­la ja ta­paa­mas­sa tut­tu­ja, vä­hän niin kuin meil­lä ko­ti­puo­les­sa­kin. Tämä on mi­nus­ta hie­no ja kau­nis asia, sil­lä to­ril­la tuot­ta­ja ja ku­lut­ta­ja koh­taa­vat sil­mäs­tä sil­mään, ja ruu­an al­ku­pe­rä on vah­vas­ti esil­lä. Väit­täi­sin jopa, et­tä täl­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ih­mi­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan ruu­as­ta enem­män, kun ky­sei­sen her­kun tuot­ta­nut ja sen eteen töi­tä teh­nyt ih­mi­nen sei­soo ne­nän edes­sä ja tun­nel­ma on lep­poi­sa ja kii­ree­tön. Ta­val­li­ses­sa ruo­ka­kau­pas­sa asi­oi­des­sa kun usein unoh­tuu, et­tä se broi­le­rin­lei­ke tai kuk­ka­kaa­li ei ole sii­hen it­ses­tään il­mes­ty­nyt, vaan sen ta­ka­na on pal­jon ih­mi­siä ja työ­tun­te­ja, ja il­ta­päi­vän kii­rees­sä suo­lai­sel­ta tun­tu­va hin­ta­lap­pu saat­taa vä­hän är­syt­tää.

On kui­ten­kin yk­si ala, jol­la tä­män tuot­ta­ja­lä­hei­syy­den vaa­lin­ta on tääl­lä pal­lon toi­sel­la puo­lel­la teh­ty lä­hes mah­dot­to­mak­si: li­han pien­tuo­tan­to. Sii­nä mis­sä suo­ma­lai­set vir­ka­vel­jet saa­vat myy­dä omas­ta kar­jas­ta teh­ty­jä pih­ve­jään ja mak­ka­roi­taan omas­sa pik­ku ti­la­myy­mä­läs­sään, uu­si­see­lan­ti­lais­ten far­ma­rien ti­lan­ne on toi­nen. Jos li­han ha­lu­aa kau­pal­li­seen käyt­töön, eläi­met on myy­tä­vä suur­teu­ras­ta­moil­le, jois­ta liha sit­ten pää­tyy kau­pan hyl­lyl­le, ihan vain nau­ta­na, si­ka­na tai lam­paa­na ro­dus­ta ja kas­va­tus­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta. Jos taas vil­je­li­jä ha­lu­aa oman­sa ta­kai­sin, ko­ti­ky­län teu­ras­ta­ja saa toki kol­ka­ta ja lei­ka­ta eläi­men, ja sen saa kaik­ki­ne päi­vi­neen omaan pa­kas­ti­meen­sa, mut­ta myy­dä sitä ei saa, ei edes an­taa il­mai­sek­si muil­le kuin ai­van lä­him­mil­le per­heen­jä­se­nil­le. Tämä oli mie­les­tä­ni huu­ta­va epä­koh­ta muu­ten niin maa­ta­lou­teen ja luon­toon no­jaa­vas­sa maas­sa.

Nämä karvakaverit olivat yksi syypää matkakohdevalintaani.

Nämä karvakaverit olivat yksi syypää matkakohdevalintaani.

Raita Markula

Täs­tä huo­li­mat­ta Uu­si-See­lan­ti oli maa­seu­tu­mat­kai­li­jan unel­ma: hui­kei­ta mai­se­mia, val­ta­vas­ti va­el­lus­reit­te­jä, jo ai­em­min mai­nit­se­ma­ni to­rit, vii­ni­kier­rok­set, puu­tar­hat ja lu­kui­sat kau­pat joi­den myyn­ti­ar­tik­ke­lit pai­not­tui­vat tuo­rei­siin vi­han­nek­siin ja he­del­miin. Met­säs­tys, ka­las­tus ja har­ras­te­vil­je­ly lu­keu­tu­vat mo­nen pai­kal­li­sen har­ras­tuk­siin, ja kau­pun­gin lai­ta­mien oma­ko­ti­ta­lo­jen pi­hoil­ta­kin kuu­lui ka­no­jen kot­ko­tus­ta ja sa­tun­nai­nen lam­paan mää­käi­sy. Voin siis suo­si­tel­la tätä kau­kais­ta saa­ri­val­ti­o­ta niin luon­to­mat­kaa­jal­le ja maa­lais­ro­man­tii­kan vaa­li­jal­le, kuin myös opin­to­mat­ka­na maa­seu­dun am­mat­ti­lai­sel­le.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram