Blogi
Raita
 
Markula
Hei! Täällä Raita Markula, parikymppinen Köyliin flikka, kokka kohti tulevaisuuden tyrskyjä ja juuret syvällä kotiseudun pelloilla ja metsissä. Intohimona maatalous, varsinkin nautakarja, ja eteenpäin ajavana voimana kova tahto tehdä maataloudesta toimivaa ja kannattavaa kaikille, niin viljelijälle, kuluttajalle kuin maaemollekin. Tämän blogin aiheet siis pyörivät vahvasti maatalousteeman ympärillä, ja lisäpotkua ja uusia ajatuksia on käyty hakemassa myös maailman toiselta laidalta, Uudesta-Seelannista.
28.1.2016 12.51

Märepaloja: Maaseutu elää maailman laidalla

Kuten jo esittelystä käy ilmi, vietin tuossa muutaman kuukauden (ja olen täällä yhä!) kaukomailla talvea paossa, Uudessa-Seelannissa. Matkan ohjelma oli maata­lous­pai­not­teinen, suurimman osan ajasta vierailin tiloilla ja tutustuin paikallisiin käytäntöihin ja tapoihin.

Pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen jäi maa­ta­lou­den, ja var­sin­kin lai­dun­ta­vien eläin­ten, ali­tui­nen läs­nä­o­lo mai­se­mas­sa. Lam­paat, leh­mät, pos­sut, ja jos­kus ka­nat­kin, ovat vuo­den ym­pä­ri ul­ko­na, ja joka tien var­rel­la on ai­na­kin pari lai­dun­ta joil­ta voi bon­ga­ta hei­lu­via hän­tiä ja huis­ki­via kor­via. Suo­mes­sa usein tun­tuu, et­tä ko­tie­läi­met pi­de­tään ”pii­los­sa”, ja var­sin­kin tal­vel­la (ihan jär­ke­vis­tä syis­tä toki!) kar­ja py­syy vi­sus­ti si­sä­ti­lois­sa.

Autoilijat varokoot, lehmiä liikenteessä!

Autoilijat varokoot, lehmiä liikenteessä!

Raita Markula

Maa­seu­dun pik­ku­teil­lä lii­ken­ne­ruuh­kaa ai­heut­ti­vat au­to­jen si­jaan lyp­syl­le mat­kaa­vat leh­mät, jot­ka sa­ta­päi­si­nä jo­noi­na va­el­si­vat pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti koh­ti kar­ja­suo­jaa. Isom­pien tei­den var­sil­la tätä tar­koi­tus­ta var­ten oli erik­seen kai­vet­tu ali­kul­ku­tun­ne­lei­ta, jot­ta leh­mät ei­vät oli­si lii­ken­teel­le hai­tak­si. Tämä va­el­lus tois­tui joka mai­to­ti­lal­la ker­ran tai kak­si päi­väs­sä, ja leh­mät tie­si­vät ai­na ta­san tark­kaan, min­ne men­nä. Mi­nä­kin pää­sin pari ker­taa osal­li­sek­si täs­tä ru­tii­nis­ta, muun mu­as­sa jou­lu­päi­vän il­ta ku­lui rat­toi­sas­ti lyp­si­miä so­vi­tel­les­sa.

Leh­mä­ro­duis­ta pääl­lim­mäi­si­nä oli­vat ras­kaat mus­ta­val­koi­set frii­si­läi­set, ke­ve­äm­mät jau­ho­tur­pai­set, suu­ri­sil­mäi­set jer­seyt ja näi­den ris­tey­tyk­set, ns. kiwi cros­sit. Pih­vi­puo­lel­la aber­deen an­gus oli val­ta­ro­tu, ja Ete­lä­saa­ren ka­rut rin­teet oli­vat­kin mel­ko täyn­nä li­hak­sik­kai­ta mus­tia eläi­miä. Lam­pai­ta tot­ta kai oli pal­jon, noin 30 mil­joo­naa, vaik­ka van­hat far­ma­rit huo­kai­li­vat­kin ras­kaas­ti ja hai­kai­li­vat van­ho­ja hy­viä ai­ko­ja, jol­loin tuo mää­rä oli lä­hes kak­sin­ker­tai­nen. Mi­nus­ta yli seit­se­män mil­joo­naa lam­mas­ta yh­tä ih­mi­sa­su­kas­ta koh­den on kyl­lä jo ai­ka pal­jon…

Laiduntavat lampaat ovat olennainen osa uusiseelantilaista maisemaa.

Laiduntavat lampaat ovat olennainen osa uusiseelantilaista maisemaa.

Raita Markula

To­ri­kult­tuu­ri oli voi­mis­saan, ja lä­hes jo­kai­sel­la paik­ka­kun­nal­la jär­jes­tet­tiin ker­ran vii­kos­sa Far­mer's Mar­ket, jo­hon pai­kal­li­set tuot­ta­jat ko­koon­tui­vat myy­mään her­kul­li­sia vi­han­nek­sia, tuo­rei­ta lei­von­nai­sia ja pal­jon muu­ta. Mo­nen vii­kon­lop­pu­ru­tii­niin kuu­lui­kin käy­dä to­ril­la os­tok­sil­la ja ta­paa­mas­sa tut­tu­ja, vä­hän niin kuin meil­lä ko­ti­puo­les­sa­kin. Tämä on mi­nus­ta hie­no ja kau­nis asia, sil­lä to­ril­la tuot­ta­ja ja ku­lut­ta­ja koh­taa­vat sil­mäs­tä sil­mään, ja ruu­an al­ku­pe­rä on vah­vas­ti esil­lä. Väit­täi­sin jopa, et­tä täl­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ih­mi­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan ruu­as­ta enem­män, kun ky­sei­sen her­kun tuot­ta­nut ja sen eteen töi­tä teh­nyt ih­mi­nen sei­soo ne­nän edes­sä ja tun­nel­ma on lep­poi­sa ja kii­ree­tön. Ta­val­li­ses­sa ruo­ka­kau­pas­sa asi­oi­des­sa kun usein unoh­tuu, et­tä se broi­le­rin­lei­ke tai kuk­ka­kaa­li ei ole sii­hen it­ses­tään il­mes­ty­nyt, vaan sen ta­ka­na on pal­jon ih­mi­siä ja työ­tun­te­ja, ja il­ta­päi­vän kii­rees­sä suo­lai­sel­ta tun­tu­va hin­ta­lap­pu saat­taa vä­hän är­syt­tää.

On kui­ten­kin yk­si ala, jol­la tä­män tuot­ta­ja­lä­hei­syy­den vaa­lin­ta on tääl­lä pal­lon toi­sel­la puo­lel­la teh­ty lä­hes mah­dot­to­mak­si: li­han pien­tuo­tan­to. Sii­nä mis­sä suo­ma­lai­set vir­ka­vel­jet saa­vat myy­dä omas­ta kar­jas­ta teh­ty­jä pih­ve­jään ja mak­ka­roi­taan omas­sa pik­ku ti­la­myy­mä­läs­sään, uu­si­see­lan­ti­lais­ten far­ma­rien ti­lan­ne on toi­nen. Jos li­han ha­lu­aa kau­pal­li­seen käyt­töön, eläi­met on myy­tä­vä suur­teu­ras­ta­moil­le, jois­ta liha sit­ten pää­tyy kau­pan hyl­lyl­le, ihan vain nau­ta­na, si­ka­na tai lam­paa­na ro­dus­ta ja kas­va­tus­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta. Jos taas vil­je­li­jä ha­lu­aa oman­sa ta­kai­sin, ko­ti­ky­län teu­ras­ta­ja saa toki kol­ka­ta ja lei­ka­ta eläi­men, ja sen saa kaik­ki­ne päi­vi­neen omaan pa­kas­ti­meen­sa, mut­ta myy­dä sitä ei saa, ei edes an­taa il­mai­sek­si muil­le kuin ai­van lä­him­mil­le per­heen­jä­se­nil­le. Tämä oli mie­les­tä­ni huu­ta­va epä­koh­ta muu­ten niin maa­ta­lou­teen ja luon­toon no­jaa­vas­sa maas­sa.

Nämä karvakaverit olivat yksi syypää matkakohdevalintaani.

Nämä karvakaverit olivat yksi syypää matkakohdevalintaani.

Raita Markula

Täs­tä huo­li­mat­ta Uu­si-See­lan­ti oli maa­seu­tu­mat­kai­li­jan unel­ma: hui­kei­ta mai­se­mia, val­ta­vas­ti va­el­lus­reit­te­jä, jo ai­em­min mai­nit­se­ma­ni to­rit, vii­ni­kier­rok­set, puu­tar­hat ja lu­kui­sat kau­pat joi­den myyn­ti­ar­tik­ke­lit pai­not­tui­vat tuo­rei­siin vi­han­nek­siin ja he­del­miin. Met­säs­tys, ka­las­tus ja har­ras­te­vil­je­ly lu­keu­tu­vat mo­nen pai­kal­li­sen har­ras­tuk­siin, ja kau­pun­gin lai­ta­mien oma­ko­ti­ta­lo­jen pi­hoil­ta­kin kuu­lui ka­no­jen kot­ko­tus­ta ja sa­tun­nai­nen lam­paan mää­käi­sy. Voin siis suo­si­tel­la tätä kau­kais­ta saa­ri­val­ti­o­ta niin luon­to­mat­kaa­jal­le ja maa­lais­ro­man­tii­kan vaa­li­jal­le, kuin myös opin­to­mat­ka­na maa­seu­dun am­mat­ti­lai­sel­le.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram