Blogi
Sanna
 
Nylander
Olen 45-vuotias seitsemän lapsen äiti, isoäiti, kulttuurituottajaksi opiskeleva lähihoitaja, sekä aktiivinen toimija Rauman Lapista. En oikein osaa puhua pelkästä säästä, vaan tarinat (Jokivarren) Aitan takaa syntyvät hieman syvemmästä päästä. Tarinoillani tahdon hangata häpeäleimoja pois aroistakin puheenaiheista tarkastelemalla niitä muun muassa kollektiivisina sukupolvikokemuksina. Jokivarren Aitta on kesägalleria ja mielen tila. Lue lisää jokivarrenaitta.wordpress.com.
21.12.2023 5.03

Tarinoita Aitan takaa: Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku

Esikoiseni kanssa pikkuserkkuni luona kylässä, 1997. Kuvan lasten isovanhempien vanhemmat ovat olleet sisaruksia keskenään.

Esikoiseni kanssa pikkuserkkuni luona kylässä, 1997. Kuvan lasten isovanhempien vanhemmat ovat olleet sisaruksia keskenään.

Sanna Nylanderin kotialbumi

On jou­lu­kui­nen aa­mu­yö. Is­tun ma­kuu­huo­neen kei­nu­tuo­lis­sa pien­tä vau­vaa­ni imet­tä­en ja kat­se­len ik­ku­nas­ta ulos. Huo­net­ta va­lai­see ik­ku­naan teip­paa­ma­ni jou­lu­va­lo­ket­ju. Tun­nel­ma on peh­meä ja iha­nan py­säh­ty­nyt. Olin ras­kau­sai­ka­na kuul­lut osa­not­to­ja ti­lan­tees­ta­ni, mut­ta juu­ri nyt koin ole­va­ni maa­il­man on­nel­li­sin ih­mi­nen. 19-vuo­ti­as yk­sin­huol­ta­ja, mut­ta on­nel­li­sin iki­nä.

Esi­koi­se­ni en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien ai­ka­na vie­tim­me pal­jon ai­kaa pik­ku­serk­ku­ni luo­na. Sain ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää ver­tais­seu­raa nuo­res­ta su­ku­lai­säi­dis­tä. Il­tai­sin nu­ku­tin vau­va­ni rin­nal­le­ni, pak­ka­sin hä­net top­pa­ver­mei­siin ja työn­sin vau­nuis­sa ko­tiim­me. Ki­pi­tin kää­rö kai­na­los­sa­ni ylim­män ker­rok­sen asun­toom­me, jos­sa rii­suin vau­van pin­na­sän­kyyn­sä jat­ka­maan yö­u­ni­aan. Kel­lo yh­den ime­tyk­sen jäl­keen kä­vin it­se­kin yö­puul­le.

Puita ja paheita. Au-kirjainparin merkitys on muuttunut, ja Z-sukupolvi tuntee sen onneksi enää vain osana alkuaineiden jaksollista järjestelmää.

Puita ja paheita. Au-kirjainparin merkitys on muuttunut, ja Z-sukupolvi tuntee sen onneksi enää vain osana alkuaineiden jaksollista järjestelmää.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Il­mei­ses­ti joi­tain ky­lä­läi­siä oli al­ka­nut pis­tä­mään sil­mään, kun työn­te­lin vau­nu­ja niin myö­hään ul­ko­na. Jo­tain ”ke­vyt­ken­käis­tä” sem­moi­ses­sa tou­hus­sa täy­tyi ol­la. Ko­kei­lin kyl­lä seu­ra­kun­nan ver­tais­ker­hoa, mut­ta se jär­jes­tet­tiin ku­kon­lau­lun ai­kaan. Il­mas­sa oli merk­ke­jä, et­tä vie­lä tur­me­li­sin lap­se­ni yh­teis­kun­ta­kel­vot­to­mal­la, il­ta­pai­not­tei­sel­la vuo­ro­kau­si­ryt­mil­lä­ni.

Esikoisen kanssa hitaalla aamupalalla 1998. Söimme vasta aamiaista, kun muut äidit lykkivät jo vaunujaan kerhosta koteihin päin.

Esikoisen kanssa hitaalla aamupalalla 1998. Söimme vasta aamiaista, kun muut äidit lykkivät jo vaunujaan kerhosta koteihin päin.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Mi­nua häm­men­si joi­den­kin äi­tien, eh­kä hy­vää tar­koit­ta­vik­si aja­tel­lut neu­vot, ku­ten "älä re­a­goi it­kuun heti tai lap­ses­ta tu­lee vaa­ti­va" ja "ei se ole näl­kää, se pi­tää sua vaan tut­ti­na". Kas­va­tus- ja hoi­to-oh­jeis­sa kai­kui­vat ikä­pol­vie­rot ris­ti­rii­tai­si­na. Us­ko­mus lap­sen pe­rus­tar­pei­siin vas­taa­mal­la pi­la­tuis­ta "ipa­nois­ta" is­tui lu­jas­sa. Kaut­ta ai­kain ko­ke­muk­set oli­vat opet­ta­neet nai­sil­le, et­tei lii­kaa kan­na­ta kiin­tyä, jos tah­too jär­ken­sä säi­lyt­tää.

Ta­pa­sin ny­kyi­sen puo­li­so­ni, kun esi­koi­se­ni oli vuo­si­kas. Olim­me lap­se­ni kans­sa "val­mis pa­ket­ti", niin kuin meil­lä päin on ker­ran tai kak­si joka pol­ves­sa ta­vat­tu ol­la. En ol­lut vä­ke­ni en­sim­mäi­nen au-äi­ti. Tun­sin taus­ta­ni, sta­tuk­se­ni ja ikä­ni vuok­si äi­tiy­te­ni pai­neis­te­tuk­si. Alet­tu­am­me yh­des­sä odot­ta­maan vau­vaa sa­noi neu­vo­lan­tä­ti, et­tä isän pi­tää muut­taa heti kir­jan­sa mi­nun ja lap­se­ni luo. Em­me oli­si sit­ten mi­kään su­si­pa­ri.

Uuden alku. Maaliskuussa 1999 kahden hengen perheemme täydentyi "iskällä". Vuoden kuluttua olimme viisihenkinen perhe.

Uuden alku. Maaliskuussa 1999 kahden hengen perheemme täydentyi "iskällä". Vuoden kuluttua olimme viisihenkinen perhe.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Kun ult­ras­sa nä­kyi kak­so­set, läh­din soit­te­le­maan su­ku­lai­sil­le­ni uu­tis­ta per­heen­li­säyk­ses­tä. Yh­del­tä sain moit­tei­ta ajat­te­le­mat­to­muu­des­ta­ni, kun hank­kiu­duin ras­kaak­si en­nen am­ma­tin hank­ki­mis­ta. Toi­sel­ta sain eh­do­tuk­sen luo­vut­taa esi­koi­se­ni huol­ta­juus hä­nel­le – ihan var­muu­dek­si, et­tei tä­män­kin nuo­ren äi­din lap­sia tule sos­sut ha­ke­maan huos­taan. Var­mas­ti ih­mi­set oli­vat huo­lis­saan kun­ni­al­li­suu­des­tam­me, toi­meen­tu­los­tam­me tai jak­sa­mi­ses­tam­me, mut­ta mi­nul­le oli­si riit­tä­nyt pelk­kä ”Pal­jon on­nea!”.

On jäl­leen jou­lu­kui­nen yö, kun is­tun kei­nu­tuo­lis­sa miet­tien, et­tä kyl­lä­pä maa­il­ma on­kin 26 vuo­des­sa muut­tu­nut! On lap­sen­tah­tis­ta ime­tys­tä ja mitä mo­ni­muo­toi­sem­pia per­hei­tä, tyh­jät ni­met­tö­mät­kin on tosi oo­koo. Mut­ta en­tä jos maa­il­maa enem­män olen­kin muut­tu­nut minä it­se, kun puo­li­so­ni on hy­väk­syn­näl­lään ra­kas­ta­nut mi­nut vah­vak­si ja var­mak­si. Toi­vot­ta­vas­ti lap­si­am­me suo­je­li­si­vat kat­ke­ruu­del­ta nämä mei­dän to­del­li­suu­tem­me por­tin­var­ti­jat: it­se­tun­te­mus, ym­mär­rys, em­pa­tia ja luot­ta­mus.

Hyvä vai paha kakku? Häpeäkäsitysten maaperä syntyy katkeruudesta. Katkeruus on ulkopuolelta määritellyksi ja tuomituksi tulemisen puhdistamattomia haavoja.

Hyvä vai paha kakku? Häpeäkäsitysten maaperä syntyy katkeruudesta. Katkeruus on ulkopuolelta määritellyksi ja tuomituksi tulemisen puhdistamattomia haavoja.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram