Blogi
Sanna
 
Nylander
Olen 45-vuotias seitsemän lapsen äiti, isoäiti, kulttuurituottajaksi opiskeleva lähihoitaja, sekä aktiivinen toimija Rauman Lapista. En oikein osaa puhua pelkästä säästä, vaan tarinat (Jokivarren) Aitan takaa syntyvät hieman syvemmästä päästä. Tarinoillani tahdon hangata häpeäleimoja pois aroistakin puheenaiheista tarkastelemalla niitä muun muassa kollektiivisina sukupolvikokemuksina. Jokivarren Aitta on kesägalleria ja mielen tila. Lue lisää jokivarrenaitta.wordpress.com.
23.11.2023 12.01

Tarinoita Aitan takaa: Surujen silta

Täti, serkku ja mummo 1970-luvun alussa, pari vuotta ennen tätini kuolemaa. Eläväisen kesäkuvan sukulaisistaan otti äitini serkkupoika.

Täti, serkku ja mummo 1970-luvun alussa, pari vuotta ennen tätini kuolemaa. Eläväisen kesäkuvan sukulaisistaan otti äitini serkkupoika.

Kan­sain­vä­lis­tä las­ten päi­vää vie­te­tään mar­ras­kuun 20. päi­vä. ’Mar­ras’ on van­ha, luon­non­kier­toon liit­ty­vä in­do­eu­roop­pa­lai­nen lai­na­sa­na, jon­ka ety­mo­lo­gia tar­koit­taa kuol­lut­ta tai kuo­le­mai­sil­laan ole­vaa. Sat­tu­maa kuu­kau­den ni­men kans­sa tai ei, on mar­ras­kuul­le si­joi­tet­tu myös vai­na­jien muis­to­päi­vä ja lii­ken­teen uh­rien päi­vä. Ol­koon tämä mar­ras­kui­nen blo­gi­kir­joi­tuk­se­ni pari sa­naa meil­le su­re­vil­le sekä muis­to­kir­joi­tus nuo­re­na kuol­leil­le rak­kail­lem­me, jot­ka kul­ke­vat su­ru­jen sil­lan toi­sel­la puo­len.

En ol­lut vie­lä syn­ty­nyt­kään, kun äi­ti­ni 18-vuo­ti­as pik­ku­sis­ko kuo­li ta­pa­tur­mai­ses­ti. Tä­ti­ni tra­ge­dia nou­si aja­tuk­sii­ni vii­me ke­vää­nä, kun olin lä­hel­lä me­net­tää oman nuo­re­ni. Ro­mah­din. Ta­ju­sin et­ten kos­kaan oli­si tur­vas­sa pa­him­mal­ta mah­dol­li­sel­ta – oman lap­sen me­net­tä­mi­sel­tä. Mi­nus­ta tuli avu­ton ja tur­va­ton. It­kes­ke­lin viik­ko­kau­sia hal­lit­se­mat­to­mas­ti ja vä­syin ta­val­li­sis­ta, päi­vit­täi­sis­tä as­ka­reis­ta. Sain myös krii­si­a­pua, mut­ta kun ke­säl­lä kuu­lin tut­ta­va­ni jou­tu­van hau­taa­maan lap­sen­sa, las­te­ni ikä­to­ve­rin, al­koi kurk­ku­a­ni ku­ris­ta­maan taas ai­van val­ta­vas­ti.

Pikkusiskon tragedian muistelijan (2023) sanat ehtyvät hautajaisten kohdalla, jossa faktuaalinen tarinankerronta tulee päätökseen. Suvussamme ei tunneta surusanastoa.

Pikkusiskon tragedian muistelijan (2023) sanat ehtyvät hautajaisten kohdalla, jossa faktuaalinen tarinankerronta tulee päätökseen. Suvussamme ei tunneta surusanastoa.

Hämeensilta, Hyvinkää 2023. En koskaan ohita tätä paikkaa miettimättä, että näille raiteille päättyi tätini nuori elämä.

Hämeensilta, Hyvinkää 2023. En koskaan ohita tätä paikkaa miettimättä, että näille raiteille päättyi tätini nuori elämä.

En voi­nut ol­la ajat­te­le­mat­ta kaik­kia maa­il­man kuol­lei­ta lap­sia, hei­dän van­hem­pi­an­sa, si­sa­ruk­sia, su­ku­lai­sia ja ys­tä­viä. Ajat­te­lin ky­lä­läi­siä, naa­pu­rus­to­ja ja har­ras­tus­po­ru­koi­ta, kou­lu­jen ai­kui­sia ja op­pi­lai­ta. Sa­noin hil­jaa mie­les­sä­ni sa­nan ’suru’ ja sen sa­no­es­sa­ni siir­ryin ko­ti­ky­län rai­til­le vuo­teen 1992. Mie­li­ku­vas­sa olin 13-vuo­ti­as seis­ka­luok­ka­lai­nen mat­kal­la kou­lus­ta ko­tiin, ja niin yk­sin, et­tä tun­sin tu­keh­tu­va­ni mie­li­ku­vaa­ni.

Maa­il­man ys­tä­väl­li­sin, ai­na toi­set huo­mi­oi­va poi­ka mei­dän ra­pus­tam­me, oli kuol­lut edel­lis­ke­sä­nä au­to-on­net­to­muu­des­sa. Hän oli kuol­les­saan 18-vuo­ti­as, ai­van ku­ten tä­ti­ni­kin. Seis­ka­luo­kan hiih­to­lo­mal­la kuo­li on­net­to­muu­des­sa tyt­tö rin­nak­kais­luo­kal­tam­me. Pu­na­tuk­kai­nen, ku­ten tä­ti­ni­kin. Pu­huin kou­lus­sa kuo­le­mas­ta ja kuol­leis­ta nuo­ris­ta niin pal­jon, et­tä mi­nua ihan kiu­sat­tiin sii­tä. Tun­tui, et­tä ul­ko­puo­lel­ta­ni ra­jat­tiin jopa oi­keu­te­ni su­run ko­ke­mi­seen, kun en ol­lut sen­tään me­net­tä­nyt per­heen­jä­se­niä.

Seu­raa­vi­na vuo­si­na hau­dat­tiin li­sää lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien nuo­ria uh­re­ja. Su­rim­me it­se­mur­han teh­nei­tä ys­tä­viä ja tut­tu­ja. Oma lu­kun­sa ovat ol­leet nuor­ten te­ke­mät sur­ma­te­ot – jon­kun meis­tä lap­sia sur­maa­jat­kin ovat. Kun li­sä­tään sop­paan vie­lä hu­hu­pu­heet maus­teek­si niin so­si­aa­li­nen eris­tä­mi­nen yh­tei­söis­tä on val­mis. Suru pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, jos­sa kaik­ki tun­si­vat toi­sen­sa, oli jo­tain niin ka­ma­laa – sa­maan ai­kaan yh­dis­tä­vää ja erot­ta­vaa.

Kurjenrahkan kansallispuisto 2023. Lääkäri kirjoitti minulle viime keväänä kuukauden sairasloman. Tällä kertaa prosessointi tapahtui perheen kanssa ulkoillen sekä hakemalla vintin kätköistä ompelukoneet.

Kurjenrahkan kansallispuisto 2023. Lääkäri kirjoitti minulle viime keväänä kuukauden sairasloman. Tällä kertaa prosessointi tapahtui perheen kanssa ulkoillen sekä hakemalla vintin kätköistä ompelukoneet.

Kotikylän nuorten viimeinen leposija, Nurmijärvi 2023. Lokakuiselle kynttilänvientikierrokselle puin lämmikkeeksi keväisen ompelukseni, suruhameen.

Kotikylän nuorten viimeinen leposija, Nurmijärvi 2023. Lokakuiselle kynttilänvientikierrokselle puin lämmikkeeksi keväisen ompelukseni, suruhameen.

Ajat­te­len, et­tä me ky­lä­läi­set em­me osan­neet muu­ta kuin juo­da it­sem­me hir­ve­ään kän­niin ja hu­ma­las­sa it­keä su­rua pie­nem­mäk­si. Sitä te­ki­vät kai­ke­ni­käi­set, yh­des­sä ja yk­sin. Lä­hei­sen­sä me­net­tä­neil­tä on odo­tet­tu it­kua ja toi­min­ta­ky­vyt­tö­myyt­tä, toi­saal­ta taas täyt­tä vai­ke­ne­mis­ta ja ta­pah­tu­neen unoh­ta­mis­ta. Jos on pi­tä­nyt it­sen­sä työn­täy­tei­se­nä tai muu­ten ak­tii­vi­se­na, on par­jat­tu kyl­mäk­si, vaik­ka su­rua voi pro­ses­soi­da niin mo­nin eri ta­voin. Suru on su­ri­jan­sa nä­köi­nen, elä­män­ko­ke­mus­ten sum­ma. Ei sil­lä ole al­ku- tai lop­pu­pis­tet­tä, ja vä­lil­lä tulp­pa nou­see pin­taan.

Su­re­van koh­taa­mis­ta ei myös­kään tar­vit­se pe­lä­tä. Kau­pan hyl­ly­köi­den taak­se luik­ki­mi­sen si­jaan voi il­mais­ta, et­tä: ”Mä olen kuul­lut – otan osaa” ja ky­syä ku­ten van­hal­ta tu­tul­ta ky­syi­si: ”Mitä sul­le kuu­luu?” Vas­taus voi yl­lät­tää, sil­lä elä­mään kuu­luu kaik­kea muu­ta­kin kuin pel­kät me­ne­tyk­set.

Heinätöitä äitini kotipaikassa 1974. Ensin minua itketti, kun tajusin, että tässä eletään ensimmäistä kesää ilman pikkusiskoa. Nyt saan kuvasta jo lohtuakin – arki jatkui, ja niin jatkui elämäkin.

Heinätöitä äitini kotipaikassa 1974. Ensin minua itketti, kun tajusin, että tässä eletään ensimmäistä kesää ilman pikkusiskoa. Nyt saan kuvasta jo lohtuakin – arki jatkui, ja niin jatkui elämäkin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram